İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2930
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :73
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2930
Şikayetçi:
 Kadir ÖZMEN-Burhanettin ÇEKMEZ, Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet Mah. 108 Evler Altı 3. Blok Nu 240 Turhal/TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeni Belediye Sitesi Kat 2 60300 Turhal/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 23043
Başvuruya konu ihale:
 2007/98737 İhale Kayıt Numaralı “Ücretsiz Ders Kitaplarının Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.09.2007 tarih ve 08.15.70.0182/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31.07.2007 tarihinde  ile yapılan “Ücretsiz Ders Kitaplarının Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Kadir ÖZMEN-Burhanettin ÇEKMEZ’nin 10.08.2007 tarih ve 23043 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin yeterli olmasına rağmen yeterli kabul edilmeyerek ihale dışı bırakıldıkları, daha sonra bu ihalenin iptal edilerek yerine yapılan ihaleye katıldıkları, ancak kendilerini ihale dışı bırakmak isteyen komisyon tarafından ilk ihalede istenmeyen belgelerin istenerek ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz” hükmüne aykırı olduğu,

 

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği

 

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Bu edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği,

 

17.08.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı,

 

anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul