İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2954
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :34
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2954
Şikayetçi:
 Optim-Erka As Ortak Girişimi, Arda Sok. No: 18 Beysukent /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü), Ulaştırma Bakanlığı Sitesi D Blok 06510 Emek Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22868
Başvuruya konu ihale:
 2007/58386 İhale Kayıt Numaralı “Bandırma-İzmir Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 08.15.68.0022/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü)’nce 21.06.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Bandırma-İzmir Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Optim-Erka As Ortak Girişimi’nin 20.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22868 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Ön yeterlilik aşamasında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca sundukları taahhütnamede “ihale tarihi itibariyla” ifadesinin bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmaları yönündeki idare kararının iptali gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Belli istekliler arasında ihale usulü tip ön yeterlik şartnamesinin 22.2 maddesinde, değerlendirmede ihale komisyonunca ilk olarak başvuru zarflarının alınış sırasına göre inceleneceği ve belirtilen hususlara uygun olmayan zarfların bir tutanakla tespit edileceği ve değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmiştir. 22.3 maddesinde uygun olan başvuru zarflarının, adaylarla birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılacağı adayların belgelerinin eksik veya usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı belirtilmiştir. 22.4 maddesinde ise bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, başvuruyu oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği ve tamamlanamayacağı ile başvuruların ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı düzenlenmiştir.

 

Aynı şartnamenin “Ön yeterlik başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 23 ncü maddesinin 23.1 maddesinde, başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı şartnamenin 22.3 maddesine göre ilk oturumda tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği ve 23.2 maddesinde, başvuru belgeleri tam ve usulüne uygun olan adayların genel uygunluk şartlarına sahip olup olmadıklarının kontrol edileceği ile genel uygunluk şartlarını sağlamayan adayların yeterli kabul edilemeyeceği ve değerlendirme dışı bırakılacağı, şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İdarenin düzenlemeler doğrultusunda teslim alınan başvuru zarflarını 22.3 maddesi uyarınca açarak adayların belgelerinin eksik veya usulüne uygun olup olmadığını kontrol ettiği ve bu işlemlere ilişkin ön yeterlik belge kontrol tutanağı düzenlediği tespit edilmiştir. Söz konusu tutanaktan başvuru sahibinin iddia konusu taahhütnameyi başvuru zarfı içinde sunduğu anlaşılmaktadır.

 

Ancak ikinci oturumda, 23 ncü madde uyarınca adayların genel uygunluk şartlarına sahip olup olmadığı araştırılmış ve başvuru sahibinin, genel uygunluğun belirlenmesi için gerekli belgelerden olan 9.1.a.4 maddesi gereğince sunduğu belgenin, uygun olarak değerlendirilmediği ve bu nedenden değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu belgenin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 47 nci maddesinde yer alan,

 

“İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (Standart Form KİK029.0/D) ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur.

 

Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

 

Ortak girişimlerde söz konusu taahhütname ile belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.”

 

düzenlemesi gereğince “ihale tarihi itibarıyla” ifadesini içermesi zorunludur. İdare, hazırladığı ön yeterlik şartnamesinin “Genel uygunluğun belirlenmesi için istenen belgeler” başlıklı 9.1.a maddesinin 4. alt maddesini, “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair yazılı taahhütname (KİK029.0/D)” şeklinde düzenlenmiş olup, anılan formu ön yeterlik dokümanı kapsamında adaylara sunmuştur.

 

İdarenin hazırladığı ön yeterlik şartnamesi ile Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde bahsedilen standart formun 2. maddesinde,“2) İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].” ifadesi yer almaktadır.

 

Optim-Erka As Ort.Girişiminin ortağı Optim firmasının sunduğu taahhütnamede ise, idarenin hazırladığı ön yeterlik şartnamesi ile Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde bahsedilen standart formda yer alan “ihale tarihi itibarıyla” ibaresi yer almamaktadır. Firma bu nedenle ön yeterlik aşamasında yetersiz bulunarak değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Ancak, anılan taahhütnamedeki “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik aşamasında “başvuru tarihi itibarıyla” olarak anlaşılması gerektiği, bu durumda taahhütnamenin, ön yeterlik tarihi olan 21.06.2007 tarihini içerdiği görüldüğünden, ön yeterlik son başvuru tarihi itibarıyla durumuna ilişkin taahhüt sunulmuş olduğundan, taahhütnamenin geçerli kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle bu firmanın ön yeterlik başvurusunun da yeterli görülmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ön yeterlik ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul