İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2955
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :35
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2955
Şikayetçi:
 Kürşat Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Sav ve Güv. Sis. Ltd. Şti İncilipınar Mah. 4 Nolu Cadde Kazaz İş Merkezi B Blok Kat:3 Nu 7 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adıyaman Gölbaşı Karayolu 7. Km. Kampus/ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 23061
Başvuruya konu ihale:
 2007/69732 İhale Kayıt Numaralı “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.09.2007 tarih ve 08.15.75.0041/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 05.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kürşat  Özel Güvenlik  Eğt.  Hizm.  Sav. ve  Güv.  Sis. Ltd. Şti’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.08.2007 tarih ve 23061 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline ve düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, idari şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen bütün maliyet bileşenlerini karşılayan tekliflerinin, idarece aşırı düşük teklif olarak belirlenerek maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği, firmaları tarafından yapılan açıklamada teklif bedeline dahil olan bütün maliyet kalemlerinin bedellerine ilişkin belgelerin sunulduğu, buna karşın giyim maliyeti için öngörülen bedelin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin daha yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 1,50 YTL yol, 2,00 YTL yemek bedelinin nakdi olarak yüklenici tarafından ödeneceği; personel kıyafetinin ayni olarak yüklenici tarafından verileceği, ayrıca makine amortisman payı (el telsizi ve el dedektörü) ile ekipman (Düdük, el feneri, palaska vb.) payı, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedelinin teklif fiyata dahil edileceği; sözleşme süresince tatil günlerinde çalıştırılacak personel sayısının (6 personel x 10,5 gün) olarak teklif fiyata dahil edileceği; ayrıca, ihale konusu hizmette iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olarak alınacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işe başlama tarihinin 01.08.2007; iş bitirme tarihinin 31.12.2007 olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamede  güvenlik personeline verilecek kıyafetin ikişer adet yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 4 adet gömlek ve pantolon, 2 adet kravat, 1 adet mont, 1 çift ayakkabı, 1 çift bot, 1 adet kazak, 2 adet kep ve 1 adet kaban verileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde 36 personel ile 5 ay süre ile gerçekleştirilecek güvenlik hizmeti için; nakdi olarak ödenecek olan işçilik, yol ve yemek bedeli ile bunlara ilişkin %3 sözleşme ve genel giderler dahil, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç asgari işçilik tutarı 152.601,16 YTL hesaplanmıştır.

           

İhale komisyonunca geçerli sayılan bütün tekliflerin aşırı düşük teklif olarak belirlenerek 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uyarınca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekliden daha düşük teklif veren şikayetçi Kürşat Öz. Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasında; 36 özel güvenlik personeli için şartnamede belirtilen kıyafetin tamamının 0,36 YTL bedel karşılığında temin edileceğine ilişkin İ.E.S. İş Elbiseleri Kumaşçılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen taahhütnamenin sunulduğu, özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının 465,15 YTL bedelle yaptırılacağına ilişkin Efşan Sigorta  Aracılık Hizm. Ltd. Şti.’nden alınan teklifin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından sunulan belgelerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda, belgelerde giyim için öngörülen bedel gerçekçi olmadığı gerekçesiyle şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde ihale komisyonlarının belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği; bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği; İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük tekliflerin, geçerli teklif olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” balıklı XIII.H.b maddesinde Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin olarak; asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği; istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verileceği  ve  aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedileceği; asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

İhale dokümanında belirtilen 36 özel güvenlik personeline verilecek olan kıyafetin tamamının şikayetçi tarafından öngörülen 0,36 YTL bedelle temin edilebilmesi hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içerisinde mümkün olmadığından ihale komisyonunca şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Fırat Öz. Güv. Tic. Ltd. Şti. ile Arsemia Öz. Güv. Tic. Ltd. Şti’nin tekliflerinin, teklif bileşenlerinin maliyetini tevsik etmek üzere sunulan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçesi geçerlilik süresinin teklif geçerlilik süresinden kısa olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmesi durumunda; isteklilerce teklif bileşenleri için öngörülen bedelle hizmetin ifa edilebileceğini tevsik etmek üzere sunduğu belgelerin geçerlik süresine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen giderler arasında “her türlü sigorta giderleri”nin sayıldığı; aynı şartnamenin 26.2 inci maddesinde ise 26.1 inci maddede sayılan gider kalemlerinde değişiklik olması halinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

İsteklilerce teklif bileşenlerinin temin bedelinin tevsikine esas olmak üzere sunulan belgelerin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki piyasa fiyatlarını yansıtmasının yeterli görülmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla; ihale komisyonunun, sigorta bedelinin tevsikine ilişkin sunulan poliçenin geçerlik süresinin teklif geçerlik süresini karşılamadığı gerekçesiyle adı geçen isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Güven Öz. Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlenerek teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği belirlenmiştir. Adı geçen istekli tarafından giyim bedeli için toplam 750,00 YTL, özel güvenlik mali sorumluk sigortası için 567,00 YTL bedel öngörülerek bahse konu gider kalemlerinin belirtilen maliyetle temin edilebileceğine ilişkin belgeleri sunduğu ve açıklamalarının yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak, ihale komisyon kararında tüm isteklilerin tekliflerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesine karşın, adı geçen isteklinin teklifine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin tevsik edici belgeleri sunduğu anlaşılan ve ihale komisyonunca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmayan Güven Öz. Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinden daha yüksek bedelli Anka Öz. Güv. Tic. Ltd. Şti.-Ruha Öz. Güv. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri, ihale komisyonunca belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif açısından ihale sonucuna etkili olmamakla birlikte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinde hukuki sonuç doğurduğu anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirilen işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin yeniden belirlenmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul