İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2956
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :36
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2956
Şikayetçi:
 Öz Güneş Kazan Mak. San.ve Tic. Ltd. Şti., Maltepe Caddesi Kabataş Sanayi Sitesi No:9/11 Topkapı-Maltepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34394 Şişli İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.08.2007 / 23364
Başvuruya konu ihale:
 2007/72922 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Mali Yılı Teknik Birimler Muhtelif Bakım Onarım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 08.15.81.G017/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 31.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Mali Yılı Teknik Birimler Muhtelif Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz Güneş Kazan Mak.San.Ve Tıc.Ltd.Stı.’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.08.2007 tarih ve 23364 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

03.09.2007 tarih ve 08.15.81.G017/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İşe ait Teknik Şartnamenin Makine Tesisat Listesi başlıklı 9. maddesinde "Kalorifer Tesisatı, Tıbbi Gaz Tesisatı, Müşterek Tesisatlar, Sıhhi Tesisatlar, Elektrik Tesisatı, Muhtelif Bakım Onarımlar, Tıbbi Cihazlar" olarak yapılacak işlerin kapsamının sıralandığı, benzer iş tanımının "Kamu veya özel hastanelerde verilmiş olan teknik işletme hizmeti" olarak tanımlandığı, benzer iş tanımında "hastane" şartı konularak hastane deneyiminin istenmesinin rekabeti engelleyici bir unsur olduğu, ayrıca iş deneyim tutarı oranı olarak %40 istenmesinin rekabeti engellediği,

                              

2) İşe ait İlan Metninin 4.2.3. maddesinde "…. toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15´inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10´undan az olmaması gerekir...” ifadesi yer almakta olup işe ait İdari Şartnamenin 7.2.3. maddesinde ise bu oranlar farklı olarak %15 yerine %12, %10 yerine ise %8 ifadeleri kullanıldığı,  Kamu İhale Genel Tebliğinde ise  iş hacmine ilişkin oranlara dair sırasıyla; "Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8, oranı uygulanır" denildiği bu haliyle şartname ile ilan metni hükümlerinin birbiriyle uygunsuz olduğu, ilan metnini görerek ihaleye katılmak isteyen firmalar açısından bunun çelişkiye yol açtığı ve mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İşe ait gerek ilan metninde gerekse İdari Şartnamenin 7.3.3.a bendinde Kalite Belgesi olarak "İstekliye ait ISO 9001:2000 serisinden Teknik Hizmetler Bakım Onarım Kalite Belgesi" istenilmiş olmakla birlikte, işe ait Teknik Şartnamenin 8. maddesinin (a) bendinde ise "ISO 9001:2000 serisinden Teknik Hizmetler Bakım Onarım Kalite Belgesi ve ISO 18001:1999 Serisinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği sertifikasına sahip olmalıdır" denildiği, bu haliyle ilan metni ve şartname ile teknik şartnamede istenen belgeler arasında uyumsuzluk olduğu, ihaleye katılan isteklilerden bu belgelerin her ikisini mi yoksa yalnızca birini mi sunmaları gerektiğinin anlaşılamadığı, kendi firmalarının yalnızca bir belgeye sahip olmasından dolayı ihaleye katılamadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu işin “24 aylık Teknik Hizmet Alımı” olarak tanımlandığı, İdari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1. maddesinde “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenildiği, İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde “Benzer iş olarak kamu veya özel hastanelerde verilmiş olan teknik işletme hizmeti" düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale ilanında işin süresinin 01.01.2008 tarihi ile 31.12.2009 tarihi arası 730 takvim günü olduğunun belirtildiği, ilanın “İş Deneyim Belgeleri”nin düzenlendiği 4.3.1. maddesinde;  İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine yer verildiği, 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek 1 inci maddesinde;  İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

            a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin süresinin 2 yıl olması nedeniyle idarece iş deneyimine ilişkin olarak belirlenecek bu oranın %20-%40 arasında olması gerekmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde; ihale ilanında yer alan iş deneyim belgesine ilişkin oran değerlendirildiğinde; idarece iş deneyim belgesine ilişkin oranın teklif bedelinin % 40’ı olarak belirlendiği, bu belirlemenin yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır. İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde yapılan benzer iş tanımında da “Benzer iş olarak kamu veya özel hastanelerde verilmiş olan teknik işletme hizmeti"  ifadesine yer verildiği, Benzer iş tanımında yapılan düzenlemede “kamu veya özel hastanelerde” ifadesi bir arada değerlendirildiğinde; benzer iş tanımında yapılan düzenlemeye göre her iki sektörde de verilmiş olan teknik işletme hizmetinin kabul edileceği anlaşılmakla başvuru sahibinin idari şartnamede iş deneyimine yönelik hastane deneyimi istenmesinin rekabeti engelleyici bir unsur olduğu yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

            İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3. maddesinde; “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir….” düzenlemesine yer verildiği,

 

  İdari Şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinde; “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %8’inden az olmaması gerekir. (Hizmet alımı 2 yıla yaygındır)….” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

  02.12.2005 tarih ve 26011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi ile Kamu İhale Genel tebliğinin  VIII. Maddesine; "S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.…..

İş deneyimine ilişkin olarak alt ve üst oranlar;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 20-40,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) %15-30,

-Üç yıldan fazla süreli işlerde %10-20 alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir. İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir. …..hükmü eklenmiştir.

 

            Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri doğrultusunda; ihale konusu işin süresinin 2 yıl olması nedeniyle idarece iş hacmine ilişkin olarak belirlenecek bu oranların toplam ciro için %12, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise %8 olarak belirlenmesi gerekmektedir. İdari Şartnamede bu oranların toplam ciro için %12, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise %8 olarak belirtildiği, İhale İlanında ise bu oranların toplam ciro için %15, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise %10 olarak belirtildiği bu haliyle İdari Şartnamede ve İhale İlanında belirtilen oranların birbiriyle çeliştiği ve İhale İlanında belirtilen oranların yukarıda aktarılan mevzuattaki düzenlemeye aykırı olduğu, aynı zamanda İlan ve İdari Şartnamede farklı düzenlemeler yapılmak suretiyle; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir……. hükmüne aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının “Kalite ve Standarda ilişkin Belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde istekliye ait 9001;2000 serisinden Teknik Hizmetler Bakım Onarım Kalite Belgesi istenildiği, ilanda yer verilen bu düzenlemeye İdari Şartnamenin 7.3.3.a bendinde de yer verildiği ancak Teknik Şartnamenin 8. maddesinin (a) bendinde " Yüklenici firma ISO 9001:2000 serisinden (Teknik Hizmetler Bakım Onarım Kalite Sertifikasına) ve ISO 18001:1999 serisinde (İş Sağlığı ve İş Güvenliği) sertifikalarına sahip olmalıdır" düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı Üçüncü Bölümünün “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulünde Uygulanacak KİK002.0/H nolu İhale İlan Formunun 4.1 inci maddesinde; ihaleye katılma şartları ve istenilen belgelere yer verildiği, ilan formunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri düzenleyen 4.3 üncü maddesine ait 2 nolu dipnotta; “İdareler; ihalenin niteliğine göre hazırlayacakları idari şartnamede, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, ihalelerinin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek, 4.2 ve 4.3 üncü maddelere yazacaklardır.” hükmüne yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.2 maddesinin dipnotunda ise, “İdareler, bu ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen bilgi ve belgelerden ihalelerin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek (7.2) ve (7.3) maddelerine yazacaklardır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 8. maddesinin (a) bendinde ihaleye katılacak isteklilerden istenilen ISO 18001:1999 serisinde (İş Sağlığı ve İş Güvenliği) sertifika belgesine ilişkin düzenlemenin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda idari şartname ve ihale ilanında Mesleki ve Teknik Yeterlik kriteri başlığı altında düzenleme altına alınması gerekmekte iken ihale ilanında ve idari şartnamede bu düzenlemeye yer verilmemesinin ihaleye katılacak istekliler açısından belirsizliğe yol açacağı ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre idarece istenen kalite ve standart belgelerinin yeterlilik kriteri olarak aranabilmesi için bu belgelere idari şartnamede yer verilmesi gerektiği anlaşılmakla bu durumun yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda aşağıdaki aykırılıklar  tespit edilmiştir.

 

            31.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı tutanağında Best Tur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ür.leri Tem. Hizm. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının geçici teminatı olmadığından ve ihaleye iki adet teklif mektubu sunduğundan dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanununun temel ilkelere ilişkin 5 inci maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde güvenirliği sağlamakla sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:


d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

…” hükmü,

Aynı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında ise “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Best Tur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ür.leri Tem. Hizm. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin  teklif dosyasında imzalı ve kaşeli iki adet teklif mektubu sunduğu, bu durumun yukarıda belirtilen Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi kapsamında bir husus olduğu değerlendirildiğinde konunun idareye bildirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Best Tur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ür.leri Tem. Hizm. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 59 uncu maddesine göre değerlendirilmek üzere konunun Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bildirilmesine,         

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 3 isteklinin teklif verdiği ve  tek geçerli teklif bulunduğundan söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul