İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2957
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :37
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2957
Şikayetçi:
 Ares Temizlik İlaçlama Yemek Gıda Turizm İnş. Nak. Mad. Teks. Tar. Orm. Pet. Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B.Blok Büro Kat No:2 Sorgun/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası, Ortaköy Yolu Üzeri 17. Km KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23418
Başvuruya konu ihale:
 2007/71598 İhale Kayıt Numaralı “Ofis Binası ve Misafirhane Temizliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.09.2007 tarih ve 08.15.89.G017/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TŞFAŞ Kırşehir Şeker Fabrikası’nca 06.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ofis Binası ve Misafirhane Temizliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ares Temizlik İlaçlama Yemek Gıda Turizm İnş. Nak. Mad. Teks. Tar. Orm. Pet. Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.08.2007 tarih ve 23418 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

03.09.2007 tarih ve 08.15.89.G017/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1-İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif etmiş olduğu 222.222.00 YTL.- teklif bedelinin teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının altında olması nedeniyle Kamu İhale Kanununun 38, Hizmet Alından Uygulama Yönetmeliğinin 72, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-H/b maddesi gereğince ihale dışı bırakılması gerektiği, İdari Şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinin “c” fıkrasında işin (fiziki ) miktarı ve türü başlığı altında, işin, yıllık (365 Takvim Günü) 21 Kişi ile yaklaşık 7.800 yevmiye üzerinden işgücü çalıştırılması olarak tarif edildiği, Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülünde yapılan hesaplama sonucunda teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 222.378.00 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın ise teklif ettiği bedelin 222.222.00 YTL olup teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının altında kaldığı, bu firma teklifi hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedilmesi gerekmesine karşın ihalenin adı geçen firmanın üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2- İdareye yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine kendilerine verilen cevap içerisindeki asgari işçilik maliyeti hesaplamasının da mevzuatla bağdaşır yanı olmadığı, idarenin şikâyet başvurusu üzerine yapmış olduğu hesaplamada; günlük ücretin 19,50 YTL den ve 7.800 yevmiye üzerinden hesaplandığı, yemek ve yol bedelinin ise 12 ay üzerinden hesaplandığı, bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale İlanının 13.06.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir. Tekliflerin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verildiği, işin süresinin 365 takvim günü olduğu, işçi sayısının 21 olduğu görülmüştür. İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin “c” bendinde, işin, “yıllık (365 Takvim Günü) 21 Kişi ile yaklaşık 7.800 yevmiye üzerinden işgücü çalıştırılması” olarak tarif edildiği, İdari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 365 takvim günü olduğu, 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı ödeneceği ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; çalıştırılacak her bir işçiye çalışılan her gün için asgari olarak ödenecek brüt 1,29-YTL yol, 2,60-YTL yemek bedeli olarak belirlendiği, yılda iki defa verilecek 1 adet mavi iş önlüğünün ayni olarak verileceği ve 26 gün üzerinden hesaplanacağı, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının %2 olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “Hizmetin yürütülmesi şekli ve aranılan şartlar” başlıklı kısmın 5 inci maddesinde; hizmetin ifasında kullanılacak temizlik ve bakım malzemelerinin tümü ile gerekli alet, edevat ve makinelerin idare tarafından temin edileceği belirtilmiştir.

 

Bu verilere göre yapılan hesaplamada asgari maliyet hesabında iki farklı durum ortaya çıkmaktadır:

1-                            Bir işçiye verilecek aylık ücret üzerinden günlük ücretin bulunması ile yapılacak hesaplamada; 1 işçinin 1 aylık maliyetinin 30 güne bölümü neticesinde bulunacak günlük ücretin 7.800 yevmiye ile çarpımı→855,31/30×7.800=222.378 YTL

2-                             Bir işçiye verilecek  yıllık ücretin 365 güne bölünmesi ile bulunacak günlük ücret üzerinden yapılacak hesaplamada;  1 işçinin 12 ay üzerinden alacağı  toplam ücretin 365 güne bölünmesi neticesinde bulunacak günlük ücretin 7.800 yevmiye ile çarpımı→10.263,74/365×7.800=219.336 YTL

 

Birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde 1 kaleme yer verildiği, bu kalemin, “Ofis binası Misafirhane Temizlik” olarak tarif edildiği, “Birimi:Yevmiye”, “Miktarı:7.800” olarak belirlendiği, bu şekilde miktarların günlük birimler üzerinden tespit edilerek yazıldığı anlaşılmıştır. İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin “c” fıkrasında, işin, “yıllık (365 Takvim Günü) 21 Kişi ile yaklaşık 7.800 yevmiye üzerinden işgücü çalıştırılması” olarak tarif edildiği, her ne kadar ihaleye teklif veren bütün istekliler idarenin öngördüğü şekliyle tekliflerini 7.800 yevmiye üzerinden verdikleri görülmüş ise de bir işçiye yapılacak günlük ücretin bulunması konusunda ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmaması nedeniyle bu durumun, tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklileri tereddüte düşüren, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da ihale komisyonunun objektif davranmasını önleyebilecek  nitelikte olduğu, ihale dokümanındaki bu mevzuata aykırılığın düzeltici işlemle giderilebilmesi mümkün olmadığından ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptalinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul