İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2958
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :38
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2958
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizm. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti, İpek Yol Mah. Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı Nu:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Hürriyet Bulvarı Nu:1 Alsancak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.08.2007 / 22172
Başvuruya konu ihale:
 2007/72555 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.08.2007 tarih ve 08.15.45.0177/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nce 09.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merve   Temizlik   Hizm.  Org.  İnş.  San.  Tic. Ltd. Şti’nin 26.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.08.2007 tarih ve 22172 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda tekliflerinin mevzuata ayıkırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde; “Bir kişinin brüt ücreti 562,50 YTL’dir….” düzenlemesi, 48 inci maddesinde; “Fiyat farkı 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesaplanmasında uygulanacak esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların sadece 8 inci maddesine göre verilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare şikayete cevap yazısında, ihalenin yılın ikinci yarısında ve asgari ücret belirlendikten sonra 09.07.2007 tarihinde yapıldığını, ihale konusu hizmetin 01.09.2007 – 31.12.2007 tarihlerini kapsadığını  ve işçilere 585,00 YTL aylık brüt ücret ödenmesi gerektiğini belirtmiş ve ihale tarihinden önceki asgari ücrete göre teklif veren şikayetçi firmanın aşırı düşük açıklamasını yeterli görmeyerek teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

İhalede teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen 5 firmadan 3’ü işçi ücreti olarak 562,5 YTL, ikisi ise 585 YTL üzerinden teklif vermiştir.

 

İdarenin İdari Şartnamede “Bir kişinin brüt ücreti 562,50 YTL’dir….” şeklinde yaptığı düzenlemenin isteklileri tereddüte düşürdüğü açıktır. Ayrıca idarenin işçilere verilecek ücreti belli bir rakam ile sınırlaması mümkün değildir. Zira istekliler asgari ücretten az olmamak üzere çalışanlara farklı ücret ödeme imkanına sahiptirler. İdarenin yapmış olduğu düzenlemenin hem isteklileri sınırlayıcı hem de tereddüte düşürücü nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul