İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2959
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :39
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2959
Şikayetçi:
 Piramit Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Hünkar Tem. Yem. Pey. İns. Kay. Bil. İlt. Hiz. Tic. Tur. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Fertek Yolu Üzeri Kumluca Mevkii 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23926
Başvuruya konu ihale:
 2007/69658 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları 53 İşçili Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.09.2007 tarih ve 08.16.00.0201/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007-2008 Yılları 53 İşçili Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Piramit Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Hünkar Tem. Yem. Pey. İns. Kay. Bil. İlt. Hiz. Tic. Tur. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firma, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kendilerinden düşük teklif veren diğer firmaların giyim giderine ilişkin açıklamalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu,  ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 2 nci maddesinde işin 53 personel ile 01.08.2007-31.12.2008 tarihleri arası 17 aylık dönem için malzemesiz genel temizlik hizmeti alımı olarak belirlendiği, 3 üncü maddesinde ihale tarihi olarak 02.07.2007 tarihinin belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

Ayrıca teklif edilen fiyata işçi başına 2007 yılı için 1 takım kışlık temizlik kıyafeti 2008 yılı için işçi başına 1 takım kışlık 1 takım yazlık temizlik kıyafeti teklif fiyata dahil edilecektir. İstekliler Resmi-Dini Bayram ve yılbaşı günlerini 2007 yılı için 18 işçi 10,5 gün ve 2008 yılı için 18 işçi 13,5 gün olarak hesaplayacak ve bu rakam teklif fiyata dahil edilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. Yemek, Hastanemizce ücretsiz olarak verilecektir. Kullanılacak makine, ekipman ve demirbaş malzemelere ilişkin amortisman giderlerinin %3 sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığı kabul edilecektir. İşçi maliyetine ilişkin tüm giderler yol ve temizlik kıyafeti dahil 17 aylık hesaplanacaktır. İstekliler çalıştırılacak olan personele ilişkin asgari ücret işçilik maliyetinin hesaplanmasında 2007 yılı 1. Dönem asgari işçilik maliyetini baz alacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiş, 26.3 maddesinde personele aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 1,80 YTL yol bedeli verileceği, 26.5 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının %2 olduğu belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan farkın fiyat farkı olarak verileceği düzenlenmiş; teknik şartnamede “İstenilen Makine Parkuru” başlığı altında işin yürütülmesi için dört adet vakumlu temizlik makinesi, bir adet cila makinesi, dört adet elektrik süpürgesi ve altmış adet çift bölmeli paspas kovası istenildiği, “Çalışanların Uyması Gereken Hususlar” başlığı altında (d) bendinde “…Temizlik görevlilerinin kıyafetleri (yazlık ve kışlık) olmak üzere 2 takım olacaktır. 2007 yılı için 1 takım kışlık, 2008 yılı için 1 takım yazlık 1 takım kışlık olarak verilecektir. Müteahhit firma tarafından renk ve şekil olarak varılacak mutabakatla belirlenecek ve tek tip olacaktır…” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 53 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin (giyim ücreti hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 725.911,12 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale tarihi 02.07.2007 olmakla birlikte, idari şartnamenin 26.1 maddesinde personel ücretlerinin 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesaplanacağı belirtildiğinden, bu çerçevede 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamada ise asgari işçilik maliyetinin (yol bedeli, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücret ile %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 700.031,79 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde,

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.


Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

…” hükmüne yer verilmiştir.                     

 

İncelenen ihaleye dokuz isteklinin teklif verdiği, teklifi geçerli sayılan altı istekliden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, açıklama istenilen istekliler arasında en düşük teklifi sunan Adalı Güv. Tem. San. Tic. Ltd. Şti’nin açıklamalarının yeterli bulunarak ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartname ve teknik şartname düzenlemeleri doğrultusunda, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerce yapılan açıklamalar incelendiğinde;

 

- İhale üzerinde bırakılan Adalı Güv. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 700.039,99 YTL olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç toplam 7,95’lik maliyet öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Birlik İş Elbiseleri-Mustafa Yokuşbaş’dan alınan proforma faturanın sunulduğu,

 

- Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 700.049,00 YTL olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç toplam 15,90 YTL’lik maliyet öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Gökfa Tek. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’den alınan proforma faturanın sunulduğu,

 

- Filiz Müt. Tur. Gıda Deri Tem. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 700.099,00 YTL olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç toplam 63,60 YTL’lik maliyet öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Reytex Dikimevi-Nuh Naci Tarakçı’dan alınan proforma faturanın sunulduğu,

 

- Kayı Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 700.195,55 YTL olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç toplam 159 YTL’lik maliyet öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Ün-Al Tekstil İşçi Elbiseleri-İzzet Bulut ile yapılan sözleşme ve teslim tutanağının sunulduğu,

 

- Başvuru sahibi Piramit Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Hünkar Tem. Yem. Pey. İns. Ltd. Şti. İş Ortaklığı teklif bedelinin 700.506,71 YTL, sözkonusu firmanın açıklamasında giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç toplam 437,25 YTL’lik maliyet öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Gökfa Tek. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’den  alınan proforma faturanın sunulduğu,

 

- Global Tem. Güv. Hiz. İnş. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 726.725,00 YTL olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç toplam 530 YTL’lik maliyet öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak İş Dünyası İş Elbiseleri-Satı Gümüş’den alınan teklif mektubunun sunulduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükümleri uyarınca, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında giyim giderine ilişkin açıklamaların isteklilerce belgeye dayalı olarak sunulması; belgeye dayalı olarak sunulan açıklamaların ise, söz konusu giderleri karşılayıp karşılamadığı hususu dikkate alınmak suretiyle ihale komisyonunca değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. İncelenen ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerce giyim giderine ilişkin belgeye dayalı açıklama sunulduğu ve idarece açıklamaların değerlendirilmesi neticesinde ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, giyim giderine ilişkin açıklamaların idarece geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, idarece yapılan ve aşağıda izah olunan nedenlerden dolayı tekliflerin sağlıklı olarak verilmesi ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale tarihinin 02.07.2007 olarak belirtildiği, 26.1 maddesinde “…İstekliler çalıştırılacak olan personele ilişkin asgari ücret işçilik maliyetinin hesaplanmasında 2007 yılı 1. Dönem asgari işçilik maliyetini baz alacaklardır…” düzenlemesine yer verildiği, idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin de 2007 yılının ilk altı ayı için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlıklı maddesinde;   “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır…” düzenlemesine,

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da temel asgari ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı  8 inci maddesinde ise;

            “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin esas alınması gerekmektedir. Bu nedenle, idari şartnamenin 26.1. maddesinde yer alan “İstekliler çalıştırılacak olan personele ilişkin asgari ücret işçilik maliyetinin hesaplanmasında 2007 yılı 1. Dönem asgari işçilik maliyetini baz alacaklardır.” düzenlemesine göre Fiyat Farkı Kararnamesi dikkate alındığında; ihale tarihi 02.07.2007 tarihinden itibaren 01.01.2008 tarihine kadar asgari ücrette herhangi bir artış meydana gelmesi mümkün olmadığından, ihale üzerinde kalan istekliye 01.01.2008 tarihine kadar asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak ödenme olanağı bulunmamaktadır.

 

İhale dokümanında isteklilerden 2007 yılının ilk altı ayı için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden teklif vermeleri istendiğinden, ihale tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin teklif edilmesi de engellenmiştir. Nitekim aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamalar incelendiğinde, beş isteklinin personel ücretlerini 2007 yılının ilk altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesapladığı, bir isteklinin 2007 yılının ikinci altı ayı için öngörülen asgari ücret üzerinden hesapladığı anlaşılmıştır. İdari şartnamedeki düzenlemeye göre teklif veren isteklilerin önemli bir bölümünün tekliflerinin ise ihale tarihi itibariyle aşırı düşük kaldığı ve tekliflerin mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilme imkanının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul