En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-296
  • Toplantı No: 2007/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 29.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,29.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-296 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.09.2007 tarih, 2007/UH.Z-2960 olmuştur.
Toplantı No :2007/004
Gündem No :65
Karar Tarihi:29.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-296
Şikayetçi:
 Kar-Tek Güvenlik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Çay Mahallesi 47 Sokak Yılmazlar İş Merk. K.3 D.16 No:51 İskenderun/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Devlet Hastanesi, Dumlupınar Mahallesi No:264 Sokak 1 31200 İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2006 / 40791
Başvuruya konu ihale:
 2006/143156 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2007 tarih ve 08.17.66.0203/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Devlet Hastanesi’nce 03.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kar-Tek Güvenlik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2006 tarih ve 40791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari ve teknik şartnamede yer alan, personelin yol ve giyim bedellerinin ayni olarak mı, nakdi olarak mı karşılanacağına ilişkin düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürdüğü,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesine göre teklif fiyata dahil olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin 41 kişinin bir yıllık sigortasını karşılamaktan uzak olduğu, bu nedenle ihale üzerinde kalan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta özel mali sorumluluk sigortası için sunduğu belgenin, idarece ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit ettirilmeden yeterli görülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Özel güvenlik hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü “41 kişi ile 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında yapılacak özel güvenlik hizmet alımı” düzenlemesi,

 

 “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “26.3 Ayrıca çalıştırılacak personelin yol, giyecek ve 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli teklif fiyatına dahildir.

 

Yol bedeli: 2,00x26 gün=52,00 YTL

 

Personele verilecek giyim bedeli: 2007 yılı için 2 adet pantolon yazlık/kışlık; 2 adet gömlek yazlık/kışlık, 1 adet iş ayakkabısı, 1 adet bot, 2 adet şapka yazlık/kışlık, 1 adet bel kemeri, 1 adet kravat, 1 adet mont personele verilecektir ve bu kalemler teklif fiyata dahildir.

 

a)      Brüt yol         : 1 kişi bir günlük= 2,00x26 gün=52,00 YTL

b)      Giyim bedeli : 1 kişi bir yıllık 149,50 YTL

 

düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinde;

 

c)      Özel güvenlik görevlilerinin yol bedeli; yüklenici tarafından her ay fiilen çalışılan her gün için günlük iki bilet bedeli 26 gün üzerinden hesaplanarak nakdi olarak karşılanacak ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

d)      İhaleden sonra yüklenici idarenin onayını alarak personele yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 çift ayakkabı, 1 çift bot, 2 adet şapka, 1 adet bel kemeri, 1 adet mont verecek, tüm giderler yükleniciye ait olacak ve ayni olarak karşılanacaktır.

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinin 13 üncü alt bendinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ve sayısı idari şartnamede belirtilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, personele ödenecek yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği hususunda bir tereddüt bulunmadığı görülmektedir. Ancak ihale konusu hizmeti yerine getirecek özel güvenlik personelinin giyim bedeline ilişkin olarak, idari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin, bu bedelin ayni olarak mı, nakdi olarak mı ödeneceği noktasında tereddüde yol açacak nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, giyim bedeline ilişkin olarak idari şartnamede yer alan düzenlemede, Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak personele verilecek giyim eşyaları için nakdi bedel öngörülmüştür.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare tarafından, Güven Özel Güv. ve Kor. Hiz. Ltd. Şti. ve Ev-Men Özel Güv Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifleri aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilerek, bu isteklilerden 07.11.2006 tarihinde teklif bileşenleri ile ilgili ayrıntılı açıklama istenildiği, her iki isteklinin de teklifleri ile ilgili açıklamalarını idareye sundukları, idarece bu açıklamalar üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, Güven Özel Güv. ve Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin açıklamasının, personele verilecek giyim eşyaları için teklif ettiği bedelin, idari şartnamede giyim bedeli için öngörülen 149,50 YTL’den düşük olduğu gerekçesiyle yeterli görülmediği ve teklifinin reddedildiği tespit edilmiştir.

 

Güven Özel Güv. ve Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması üzerine teklif bileşenleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, giyim bedeli için idari şartnamede öngörülen kişi başı 149,50 YTL’den daha düşük bir bedel öngördüğü gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında, personele verilecek giyim eşyalarına ilişkin olarak idari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu durumda, tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi, ancak isteklilerin tamamının, tekliflerini hazırlarken idari şartnamede belirtilen 149,50 YTL giyim bedelini esas almış olmaları halinde mümkün olacaktır. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi isteklilerden bir kısmının giyim bedeli için ihale dokümanında belirtilen tutardan daha düşük bedel öngörmeleri nedeniyle anılan düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesini engellediği anlaşılmış olup, bu aykırılık ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede yer alan yukarıdaki düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak toplam asgari maliyetin 348.508,20 YTL ve % 2 sözleşme gideri dahil işin asgari maliyet toplamının (yol bedeli dahil, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve giyim hariç) 355.478,36 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi aşırı düşük teklif  olarak değerlendirilmiş ve 07.11.2006 tarih ve 011354 sayılı yazı ile teklifinin bileşenleri ile ilgili olarak ayrıntılı açıklama yapması istenmiştir.

 

Ev-Men Özel Güv. Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin 08.11.2006 tarihinde teklifinin bileşenlerine ilişkin açıklamalarını idareye sunduğu tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin bu açıklamasında, 41 özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için 4,10 YTL bedel öngördüğü ve buna ilişkin olarak İsviçre Sigorta acentesi Ali Çete Sigorta Hiz. Ltd. Şti.’nden alınmış fiyat teklifini sunduğu tespit edilmiştir.

 

            18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliğinin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasında yapılan değişiklik ile Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  ekleneceği ve  bu teyit yazılarının yetkili kişiler tarafından imzalanacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Ancak, aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinde, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işlerin, yazılı olarak duyurulduğu veya ilân edildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

 

          İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 41 adet güvenlik görevlisi için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için teklif edilen bedel 4,10 YTL olmasına karşın, ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan kamu ihale mevzuatında özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için teklif edilen bedelin  ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden teyit  ettirileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için teklif ettiği bedelin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden teyit ettirilmeden ihalenin sonuçlandırılmasında, bu yönüyle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayet konusu ihalede; ihale komisyonu, şartnamede yer alan kişi başına yol (aylık: 2,00*26,-=52,00 YTL) ve giyim (yıllık: 149,50 YTL) bedelini esas alarak teklifleri değerlendirmiş ve aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda bu bedelleri teklifine yansıtmayan veya daha düşük bedel teklif eden isteklileri değerlendirme dışı bırakarak ihaleyi sonuçlandırmıştır.

 

İhale komisyonunun yapmış olduğu bu değerlendirmede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, şikayet başvurusunun uygun olmadığı görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul