İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2960
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :40
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2960
Şikayetçi:
 Gül -Ba Temizlik Zirai İlaç Gıda Otomas Teks. Taşımacılık Tic.Ltd.Şti., Dabakhane Mah. PTT Sokak Elif İş Merkezi No:31 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Elbistan Şeker Fabrikası, Nurhak Yolu Üzeri 46300 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22833
Başvuruya konu ihale:
 2007/76232 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 08.15.66.0148/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elbistan Şeker Fabrikası’nca 19.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç Gıda Otomas Teks. Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.’nin 26.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22833 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

                İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

23.08.2007 tarih ve 08.15.66.0148/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği fiyata ilişkin (0,707322324 YKrş.) para biriminin bulunmadığı,

 

            2) Sunulan teklifin 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL çevrilmesi durumunda 0,70 YKrş. Olacağı bu rakamın ise işçilik maliyetini bile karşılayamayacağı,

 

            3) Sunulan teklif bedeli YTL üzerinden verilmediği için İdari Şartnamenin 21 inci maddesine aykırı davranılmış olduğu,

 

            4) İhale üzerinde bırakılan firmanın iş elbisesine ilişkin maliyet kalemine teklif fiyatı içerisinde yer vermediği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            1) Başvuru sahibinin ilk iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            Yemek Pişirme, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak İdari Şartnamenin 19 uncu maddesi Teklif ve Sözleşme Türü başlığı altında “İsteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı( birim fiyat; bir öğün yemek ücreti, miktar toplam öğün sayısı) sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir…’’ düzenlemesinin yapıldığı,

 

            İhale üzerinde bırakılan Çukurova Yemek Ltd. Şirketinin birim fiyat teklif mektubu ekindeki cetvelde;

 

İş kaleminin adı ve kısa aç.       Birimi          Miktarı             Teklif edilen Birim fiyat            Tutarı 

      

          Yemek                             Adet          130.000                0,70732354               91.952,06Ykr

 

Birim fiyat teklif mektubunda ise 91,952,06 YTL. teklif edildiği,

 

      5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’unun Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa Tamamlama başlıklı 2 nci maddesinde; “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır.

Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.’’ hükmünün getirildiği,

 

      5083 sayılı Kanunun 2 nci maddesine ilişkin gerekçede ise; “ Madde ile, Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk Lirasına dönüştürülmüş ve Türk Lirasından altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası (1.000.000 TL = l YTL) değişim oranında yeni bir değer getirilmiştir.

            Yeni Türk Lirası cinsinden yapılacak işlemlerde bir Yeni Kuruşun altındaki tutarları ödemeye olanak verecek madeni para bulunmaması nedeniyle yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerlerin bir üst Yeni Kuruşa tamamlanması; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması öngörülmüştür.

            Mal ve hizmetlerin fiyatları bir Yeni Kuruşun altında olabileceği gibi, bir Yeni Kuruşun altındaki değer küsuratlı olarak da belirlenebilecektir. Vergiler, yabancı para alım satımı ve benzeri belli sabit sayılarla çarpım yapılarak elde edilen sonuç üzerinde tahakkuk, tahsil ve ödeme işlemlerinde, işlem sonuçları da bir Yeni Kuruşun altında veya değer küsuratı bir Yeni Kuruşun altında olabilecek şekilde sonuç verebilecektir.

            Bu madde ile, tamamlama işlemlerinin birim fiyatlarda değil, işlem sonuçlarında ve ödeme aşamasında gerçekleştirilmesi, ödeme kayıtlarının virgülden sonra en çok iki hane ile yapılması amaçlanmaktadır.

            Böylece, tamamlama işlemlerinde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılması öngörülen 24/12/1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edilmesi Hakkında Kanundaki tamamlamaya ilişkin esaslar korunmuş bulunmaktadır.’’ ,

 

Maliye Bakanlığı tarafından 28.12.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 14 sıra Numaralı Tebliğde “birim tutarları 1 Yeni Kuruşun altında olan mal ve hizmetler, maliyet muhasebesi kayıtlarında ve kendi iç denetim hesaplarında ihtiyaç duyulan hane kadar kaydedilecektir. ’’ düzenlemesi yapılmıştır bulunmaktadır.

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu teklif rakamla yazılırken 91.952,06 YTL olarak yazılması gerekirken 91,952,06 yazılarak nokta yerine virgül kullanılmışsa da isteklinin  maksadı anlaşılabildiğinden  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

            İlanın 2 nci maddesi İhale konusu hizmetin a) Niteliği, Türü ve miktarı başlığı altında “130.000 öğün yemeğin pişirilmesi, bulaşıkların yıkanması ve garsonluk hizmeti’’,

            İdari Şartnamenin “İhale konusu İşe İlişkin Bilgiler’’ başlıklı 2 nci maddesinin c) bendinde “Fiziki miktarı ve türü: 130.000 öğün yemeğin pişirilmesi, bulaşıkların yıkanması ve garsonluk hizmetleri,

            (e) bendinde Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler başlığı altında; “ Elbistan Şeker Fabrikası işçi yemekhanesinde kampanyada (2 ay) çalışacak işçiler için günde 3 öğün, kampanya dışında (10 ay) ise 1 öğünde de en az üç çeşit işçi yemeği ile fabrika idaresinin talebine göre özel yemek pişirilmesi (döner, balık v.s gibi) yemeğin dağıtımı, bulaşıkların yıkanması ve bu işlerle ilgili temizlik hizmetleri iş bu şartname ve sözleşme esasları dahilinde yapılacaktır.

            İşçi yemekleri; “Fabrika yemek komitesi’’ tarafından belirlenen ve her öğünde 2 kap yemek ve bunlara ilaveten 1 kap tatlı(hamur işi veya komposto), meyve, salata veya yoğurt şeklinde hazırlanacak çeşitlerden olacaktır. Her öğünde (öğlen, akşam ve gece) yemek pişirilecektir.

            Hamur işi tatlılar gerektiğinde dışarıdan temin edilecek olup, etli pideler fabrikada hazırlanarak pişirme işi dışarıya yaptırılabilecektir.’’

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde “Teklif fiyata dahil olan masraflar’’ başlığı altında “26.1 İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

26.2 (26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.’’ ,

 

            İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar’’ bölümünde Madde 55 İşin Yürütülmesi ile ilgili hususlar başlığı altında yer verilen  düzenlemenin;

 

            1 inci alt bendinde “..Hizmet, kampanya içinde (2ay) asgari 1 baş aşçı, 3 aşçı yardımcısı, 2 bulaşıkçı, 6 garson olmak üzere toplam 12 personel ve kampanya dışında(10ay) asgari 1 baş aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 2 bulaşıkçı, 5 garson olmak üzere toplam 10 personel ile yürütülecektir. Hizmet süresi içerisinde 4 Resmi tatil gününde toplam 48 yevmiye çalışacaktır. Çalıştırılan eleman sayısını gerektiğinde artırıp eksiltmeye idare yetkili olacaktır. ’’

 

            19 uncu alt bendinde; “Yemekhanede çalışacak personelin iş önlükleri ve iş kıyafetlerinin temini ile bunların ve kullanacağı diğer temizlik bezlerinin yıkanması ve temizliği Yükleniciye aittir.’’

 

            İlgili bölümün 20 nci alt bendinde ise “Personelin ulaşım giderleri yükleniciye aittir. ’’

 

            Yine İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar’’ bölümünün 55.3 Hizmetin denetimi başlığı altında yapılan düzenlemenin (a) bendinde yüklenicinin çalıştıracağı elemanlar:

            “… Aşçıların günlük iş elbiselerinin beyaz ve temiz olması ve bu elbiselerin günlük değiştirilmesi,

Aşçıların iş esnasında kullandığı elbise ve servis anındaki elbiselerin aynı olmaması, servis dağıtımında beyaz önlük ile kep takmış olmaları,

            Garsonların, günlük temizlik işlerinde kullandıkları elbise ile yemek dağıtımında kullandıkları elbiseleri ayrı olacaktır. Bu elbiseler temiz ve pak olmalıdır.

            Baş aşçı ve yardımcıları tek tip elbise giyeceklerdir.

            Bulaşıkçıların, iş esnasında beyaz iş önlüğü takmaları gerekmektedir.

            Bulaşıkçılar bulaşık yıkarken, ellerinde lastik eldiven, ayaklarında ise lastik çizme kullanmak suretiyle temizlik yapacaktır..’’

 

            İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde ise; “İstekliler tekliflerini her bir kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı(birim fiyat, bir öğün yemek ücreti, miktar toplam öğün sayısı) sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir…’’

           

            Düzenlemeleri yapılmış olup, yukarıda anılan düzenlemeler çerçevesinde;

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde teklifin 130.000 adet yemek miktarı üzerinden verilmesi istenilmişse de incelenen ihalede malzemeli yemek ihalesi söz konusu olmayıp aslında amacın yemek hizmetinin yürütülmesi için işçilik hizmeti alınması olduğu dolayısıyla yemek miktarı ile maliyet hesabı yapılmasının bu ihalede mümkün olmayıp işçilik maliyeti hesabının yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İdare tarafından birim fiyat üzerinden 130.000 adet yemek miktarı üzerinden ihale yapılması mümkün bulunmakla birlikte bu iş için belli sayıda işçi istendiği için yemek miktarı üzerinden çıkılan bu ihalede de teklifin asgari işçilik maliyetini karşılaması gerekmektedir.

 

            Yol ve giyim bedeli hariç olmak üzere bu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 91.952,05 YTL olarak belirlenebilmekte ise de giyim bedeline ilişkin kriterler idare tarafından açıkça belirtilmediği için teklifin ana bileşenlerinden olan giyim bedeli yönünden ihaleye sağlıklı teklif verilebilmesinin ve ayrıca ihaleye sunulan tekliflerin objektif kriterler ışığında değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı, teklife ilişkin bileşenler hakkında yapılan düzenlemenin tereddüde mahal vermeyecek açıklıkta yapılması gerektiği halde idarece bu husus eksik olarak düzenlenmiş, sadece 130.000 adet yemek üzerinden teklif verilmesi istenilmiştir.

 

            Bir an için ihaleye sağlıklı teklif verilebilmesi mümkün görülse dahi ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelin 91.952,06 YTL olduğu dikkate alındığında, 1 YKR ile 12 kişinin yol ve giyim bedelinin karşılanamayacağı kaldı ki ilgili firmanın da elbiseleri stoktan karşılayacağına ilişkin yazılı beyan verdiği ve idarenin de bu cevabı yeterli görerek ihaleyi firma üzerinde bıraktığı tespit edilmiştir. Halbuki teklif bileşenlerinin bir maliyeti olup, maliyetin de  teklif bedeline yansıtılması gerektiği açıktır.          

 

            Başvuru sahibinin iddiası bu yönü ile yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            Sunulan teklif bedeli YTL üzerinden verilmediği için İdari Şartnamenin 21 inci maddesine aykırı davranılmış olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede ise;

 

            İdari Şartnamenin 21 inci maddesi “Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi’’ başlığı altında “ İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Yeni Türk Lirası ( YTL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın birim fiyat teklif mektubunun 7 nci maddesinde “İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam RAKAM İLE 91,952,06 YTL. YAZI İLE Doksan bir bin dokuz yüz elli iki lira altı Ykr bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.’’ biçiminde teklif sunulduğundan, iddia bu yönü ile uygun bulunmamaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan firma teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı yönündeki ikinci maddede ayrıntılı olarak yapılan açıklamalarda da belirtildiği üzere,

 

            Kampanya içinde (2ay) asgari 1 baş aşçı, 3 aşçı yardımcısı, 2 bulaşıkçı, 6 garson olmak üzere toplam 12 personel için giyim ve yol hariç asgari işçilik maliyetinin 17.570,48 YTL

            Kampanya dışında(10ay) asgari 1 baş aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 2 bulaşıkçı, 5 garson olmak üzere toplam 10 personel için giyim ve yol hariç asgari işçilik maliyetinin 73.210,34 YTL.

            Resmi dini bayram, yılbaşı günleri için asgari işçilik maliyetinin: 1.171,23 YTL.

            Olmak üzere giyim ve yol hariç asgari işçilik maliyetinin : 91.952,05 YTL. ulaştığı, ihale üzerinde bırakılan firma teklinin 91.952,06 YTL olduğu dikkate alındığında, teklifin giyim bedelini karşılamayacağı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca, giyim bedeline ilişkin maliyet kaleminin eklenmek istenmesi halinde de hangi kriterlerin esas alınarak giyim bedeli hesaplanabileceği ya da giyim bedeline ilişkin bir maliyet kalemi ilave edilseydi idarenin hangi esaslara göre değerlendirme yapacağı hususunda kriter  bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul