İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2961
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :41
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2961
Şikayetçi:
 Tahacan Mühendislik Medikal Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Mah. 35. Cadde No 73/12 Üsküdar/İSTANBUL (Ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Denizer Cad. No: 3 34865 Cevizli Kartal/İSTANBUL (Ana.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 22939
Başvuruya konu ihale:
 2007/40812 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 18 Aylık Biyomedikal ve Teknik Hizmetler Bakım Onarım İşi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.09.2007 tarih ve 08.15.72.0148/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kosuyolu Kalp Egıtım ve Arastırma Hastanesı’nce 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 18 Aylık Biyomedikal ve Teknik Hizmetler Bakım Onarım Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Tahacan Mühendislik Medikal Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.08.2007 tarih ve 22939 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

03.09.2007 tarih ve 08.15.72.0148/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporu ve incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             21.05.2007 tarihinde yapılan “2007-2008 18 Aylık Biyomedikal ve Teknik Hizmetler Bakım- Onarım Hizmet Alımı’’ ihalesine katılarak en uygun teklifi verdikleri halde, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal ettiği,

 

            Aynı nitelikte 29.12.2006 tarihinde yapılan ihalenin de daha evvel iptal edilmiş olduğu,

 

            İdarenin Pazarlık Usulü ile ihaleye çıktığı, pazarlık usulü ile yapılan ihalede de iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun bulunmadığı gerekçesi ile ihalenin daha yüksek bedelle başka bir firmaya bırakıldığı,

 

            İhale komisyonunca yeterlilik ve fiyat olarak en uygun teklifi sunan firmaları üzerinde ihalenini bırakıldığı, buna rağmen ihale yetkilisince  ihalenin iptal edilerek devletin zarara uğratıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonunun 14.06.2007 tarihli kararı ile ihalenin Tahacan Limited Şirketi üzerinde bırakılmasına dair kararın ihale yetkilisi tarafından yaklaşık maliyetin çok altında ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabın tatmin edici bulunmaması, firmanın söz konusu ücret ile işi yapamayacağı, kalibrasyon hizmetleriyle ilgili olarak fiyat verilmemiş olması gerekçeleri ile 18.06.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesindeki Teklif fiyata dahil olan masraflar başlığı altında; 26.1 “ İşçi ücretleri, sigorta giderleri, personel iş kıyafetleri ve yemeği, kalibrasyon giderleri, bakım sırasında kullanılan tuz, yağ v.b. giderler ile onarıma ait (yedek parça hariç) diğer her türlü giderler ile sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta, vergi, resim, harç ve ulaşım giderleri teklif fiyatına dahildir.’’

26.5 “ İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2.5 üzerinden hesaplanacaktır.’’

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3. İsteklinin organizasyon yapısı ve personeline ilişkin maddeler  başlığı altında personele ilişkin,

 

            Teknik Şartnamenin 2-i maddesinde “Yüklenicinin en az 24 personelle yürütecektir. ’’ düzenlemesinin yanı sıra ilgili maddenin devamında çalıştırılacak personelin özellikleri başlığı altında yine personele ilişkin ve tatil günlerine ilişkin olarak tatil günleri ve gece vardiyasında en az 1 mekanik teknisyeni, (1) elektrik teknisyeni bulundurulacağı,

 

            2-j maddesinde; “..Isı merkezinde 24 saat süreyle doğalgaz, kalorifer, su ve hidrofor sisteminden anlayan bir mekanik elemanı bulunacağı’’,

 

            Düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            İdare tarafından başvuru sahibi firma teklifine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük fiyat teklifi sorgulamasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler’’ başlıklı 38 inci maddesinde belirtildiği üzere “… belirlenen süre içinde  teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;  

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.’’

            Yukarıdaki kanun hükmü doğrultusunda idarece yapılan aşırı düşük sorgulamasında belirtilen teklif bileşenlerinin ihale dokümanında belirtilen maliyet kalemlerine uygun açıklık ve netlikte belirlenmediği halde firmanın teklif bileşenlerine ilişkin ayrıntılı, açıklayıcı cevap verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

           

            Başvuru sahibi firmaca aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabi yazı ekinde yer alan hesaplamalardaki işçilik ücretinin asgari ücret üzerinden değil, asgari ücretin yüzde oranındaki fazlalıklarının dikkate alınarak yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan idarece yapılan yaklaşık maliyet hesabı içerisinde yer alan işçilik ücretinin tespitinde iki kişinin ücretinde asgari ücretin %300 fazlası, 22 kişinin ücretinde ise %75 fazlası dikkate alınarak hareket edildiği görülmüş, ancak bu tutarların ele alınacağına ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmadığı gibi asgari ücretin % fazlasına ilişkin bir düzenleme de bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır."hükmü bulunmaktadır.

           

İptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan incelemede başvuru sahibi firma teklifinin ihale komisyonu tarafından en avantajlı teklif olarak belirlenmesi işleminden sonra, teklifin yaklaşık maliyetin altında, aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabın tatmin edici bulunmaması, firmanın söz konusu ücret ile işi yapamayacağı, kalibrasyon hizmetleriyle ilgili olarak fiyat verilmemiş olması  gerekçeleriyle 18.06.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen yukarıdaki aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin 4734 sayılı Kanununa uygun olmadığı anlaşılmıştır.     

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, idarenin iptal gerekçesinin mevzuata uygun olduğu, başvuru hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca şikâyetin bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul