İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2962
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :42
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2962
Şikayetçi:
 Ulusal Temizlik Özel Saglık Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı No:66 , ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Gediz Elektrik Dağıtım A. Ş. Manisa İl Müdürlüğü, Yarhasanlar Mah. 2319 Sok. Otogar Yanı No:1 45020 , MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24298
Başvuruya konu ihale:
 2007/85709 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 00.16.14.0078/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gediz Elektrik Dağıtım A. Ş. Manisa İl Müdürlüğü’nce 02.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temizlik Özel Saglık Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.08.2007 tarih ve 24298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğinin belirtildiği, söz konusu düzenleme ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmiş ise sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından, idarece sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “İşçi başına şekil ve evsafı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Manisa İl Müdürlüğü tarafından onaylanacak-İşçi başına ayni olarak verilecek Yazlık ve Kışlık olmak üzere toplam 2 adet iş elbisesi (1 Sözleşme yılı için)….teklif fiyata dahildir.” ifadesine yer verildiği,söz konusu düzenlemede giyime ilişkin miktar belirlenmiş olmakla birlikte, iş kıyafetinin özelliklerinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olup, bunlar temizlik ve ilaçlama hizmetleridir.” düzenlemesinin olduğu, isteklilerin ilaçlama işi için alt yüklenici kullanabilecekleri, bu durumda idarece tespit edilen benzer iş tanımımın ihalede rekabeti ve katılımı azalttığı,

 

            4) Şikayet konusu ihalede maliyetin sadece personel çalıştırmasına bağlı olmadığı, maliyet bileşenleri arasında giyimin, sarf malzemelerinin, ilaçlamanın da bulunduğu, ancak birim fiyat teklif alınan ihalede teklif bedelinin işçi sayısıyla doğru orantılı olarak verilmesinin istenildiği, birim fiyat teklif cetvelinde giyim bedeline, sarf malzeme ve ilaçlama giderlerine ilişkin sütun eklenmemesinin mevzuata aykırı olduğu, bu durumun sözleşmenin uygulanması sürecinde işçi sayısının arttırılması halinde işçi sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacağı,

           

            İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan dipnot hükmünde; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır

 

İdarece doküman içerisinde isteklilere verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk, Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olacaktır.”  düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu sözleşme ve ekinde idarece uygulanması istenen herhangi bir sigorta türüne ve teminat tutarlarına yer verilmediği görülmüştür.

 

İdareye bu konuda yapılan şikayet başvurusu üzerine verilen 15.08.2007 tarih ve 7019 sayılı cevap yazısında ise; “…temizlik ve ilaçlama işi için  sigorta gerektirmediğinden sözleşme ve eklerinde sigorta ile ilgili ayrı bir doküman konulmamıştır.” ifadesine yer verildiği ve şikayetin haklı bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile idare tarafından hazırlanan dokümanda bulunan Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda sözleşme tasarısı ve eklerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğu ifadesine yer verilmesine karşın, sözleşme ve eklerinde yüklenici tarafından yapılması istenen herhangi bir sigorta türü ve teminat limitlerinin belirtilmediği görüldüğünden mevcut düzenlemeden idarenin isteklilerden sigorta talep etmediği anlaşılmakta olup, şikayet sahibinin  idarece Sözleşme Tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiğine ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde “…İşçi başına şekil ve evsafı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Manisa İl Müdürlüğü tarafından onaylanacak-işçi başına ayni olarak verilecek Yazlık ve Kışlık olmak üzere toplam 2 adet iş elbisesi (1 sözleşme yılı için),..” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil ve Şartları-Çalışma Süresi ve Temizlik İşleri başlıklı bölümünün 6 ncı maddesi (a) bendinde; “İşçilerin özel kıyafetleri olacaktır. Bu kıyafetin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Manisa İl Müdürlüğü tarafından onaylanması şarttır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir…” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale dokümanında öngörülen düzenlemelerin yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda; ihale dokümanında şekil ve evsafı idarece onaylanmak üzere yazlık ve kışlık 2 adet iş elbisesi istenildiği, dolayısıyla ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemede giyime ilişkin miktarın belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemede giysinin şekil ve evsafının idarece onaylanacağı belirtilmesine karşın, söz konusu yazlık ve kışlık iş elbisesinin şekil ve evsafına  ilişkin özelliklerin ihale dokümanında düzenlenmediği  belirlenmiş olup, teklif fiyata dahil masraf kalemleri arasında yer alan giysi maliyetinin bütün istekliler tarafından objektif olarak belirlenebilmesi için giysinin şekil ve evsafına ilişkin özelliklerin ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği anlaşılmış olup, anılan düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin temizlik ve ilaçlama hizmeti olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %40’ı oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibrazı gerekmektedir…” düzenlemesine,

 

             7.4 üncü maddesinde ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olup, bunlar temizlik ve ilaçlama hizmetleridir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, idari şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinde “ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir...” hükmü,

 

             Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/M/4 üncü maddesinde; “…İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

             Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca benzer işin; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlandığı ve idarece iş deneyimi istenen ihalelerde hangi işlerin benzer iş olarak kabul edildiğinin idarece tespit edilmesi ve ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

          İhale konusu “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” olan söz konusu ihalede, idarece ihale dokümanında benzer işin de “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” olarak belirlendiği, dolayısıyla idarece ihale konusu hizmete benzer özellik taşıyan hizmetlerin belirlenmesi yerine ihale konusu hizmetin aynısının benzer iş olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

           İhale dokümanında yer alan düzenlemeler ihale konusu işe ait yaklaşık maliyetin incelenmesi sonucunda; söz konusu ihalede ilaçlama işinin hizmetin karakteristik edimini oluşturmadığı anlaşılmakta olup, söz konusu ihalede mevzuat uyarınca ilaçlama işinin alt yüklenicilere yaptırılabilmesi mümkün bulunmasına karşın, ihale konusu işte benzer işin “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” olarak belirlenmesi  ilaçlama işine ait iş deneyimi bulunmayan isteklilerin ihaleye katılımını engelleyici nitelikte bulunmuştur.

 

          Açıklanan nedenlerle; ilaçlama işine ilişkin iş deneyimi bulunmayan isteklilerin ihaleye katılımına engel oluşturan ve ihale konusu işin aynısı şeklinde yapılan benzer iş tanımının idarece mevzuata uygun belirlenmediği ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.3 üncü maddesinde; “ Ayrıca,

  -Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri

  -1 adet yönetici gideri (Asgari ücret)

  -Çalışılan gün ve işçi başına (ortalama aylık 22 çalışma günü alınacaktır.) Günlük brüt 6,00.-YTL olmak üzere toplam 132,00.-YTL yemek ücreti, işçiye ödenecek olup maaş bordrosunda gösterilecektir.

-Çalışılan gün ve işçi başına (ortalama aylık 22 çalışma günü alınacaktır.) Günlük brüt 2,50.-YTL olmak üzere toplam 55,00.-YTL yol ücreti, işçiye ödenecek olup maaş bordrosunda gösterilecektir.

- İşçi başına şekil ve evsafı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Manisa İl Müdürlüğü tarafından onaylanacak-işçi başına ayni olarak verilecek Yazlık ve Kışlık olmak üzere toplam 2 adet iş elbisesi (1 sözleşme yılı için),

-Çalışılan işçilere fazla mesai yaptırılmayacaktır.

- Teknik şartnamede adları, miktarları ve özellikleri belirtilen malzeme bedeli ,

- Teknik şartnamede adları, miktarları ve özellikleri belirtilen ilaçlama bedeli ,

 Yukarıda belirtilen tüm bedeller teklif fiyata dahildir” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. M. 2. maddesinde; “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

 

          Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

           

          Bina temizliği ve ilaçlamasına ilişkin olduğu anlaşılan söz konusu ihalede birim fiyat teklif verilmesi idari şartnamenin 19 uncu maddesinde öngörülmüş olup, ihale dokümanı ekinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetvelinde ise ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen 23 personel için personel başına birim fiyat teklif verilmesi istenilmiştir.

Şikayete konu ihalede teklif maliyetinin sadece personel maliyetinden oluşmadığı, maliyet bileşenleri arasında temizlik malzemelerinin ve ilaçlamada kullanılacak ilacın da bulunduğu anlaşılmasına karşın birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede teklif bedelinin işçi sayısıyla doğru orantılı olarak verilmesi istenilmiş olup, teklif fiyatına dahil temizlik malzemesi ve ilaçlama bedelleri için teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir satır açılmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece düzenlenerek isteklilere verilen teklif mektubu eki cetvele göre 23 işçi üzerinden fiyat verilmesi istenildiği anlaşılmış olup, teklif mektubu eki cetveldeki söz konusu düzenleme nedeniyle personel sayısına bağlı olmayan maliyet kalemleri arasında yer alan temizlik malzemesi ve ilaçlama gideri gibi giderlerin de 23 işçinin maliyetine eklenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

 

Bu durum, sözleşmenin uygulanması sürecinde işçi sayısının arttırılması halinde; işçi sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacaktır.

 

Bu nedenle, teklif mektubu eki cetvelde, maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderlerle işçi sayısından bağımsız olan giderlerin ayrı kalemlerde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmış olup şikayet sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul