İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2963
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :43
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2963
Şikayetçi:
 Kral Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdüllatif Yetkin İşhanı No:69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Fertek Yolu Üzeri Kumluca Mevkii 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22389
Başvuruya konu ihale:
 2007/80054 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 08.15.49.0171/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 26.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında(Ek: 8); “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde (Ek: 9);

“İş ve işyerlerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk İdareye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdarece şikayet üzerine alınan kararda da belirtildiği üzere, idari şartnamede işyerinin sigortalanmasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, iş yerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun da sözleşme tasarısında İdareye bırakıldığından, sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla iddia konusu husus yerinde görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

Kamu İhale Genel Tebliği-VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığı altında yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik düzenleme ile; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. hükmü getirilmiş ve “ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü getirilmiştir.

 

İhalede kullanılan idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin d bendinde(Ek: 7), “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde söz konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40 ını geçmemek üzere, ihale tarihinden önceki beş yıl içerisinde bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilir.”… şeklinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 15.06.2006 tarihinde yapılan değişiklik öncesi haliyle 43 üncü maddesinin konuya ilişkin hükmünün aynen alındığı belirlenmiştir.

 

İhale dokümanı bu haliyle, meri mevzuata aykırılığının yanında, muğlak ifadeleri de içerdiğinden, değerlendirme aşamasında subjektif uygulamalara yol açabilecektir.

 

Sonuç olarak, söz konusu husus her ne kadar tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak dikkate alınmamış bir hüküm olmakla birlikte, ihaleye katılım aşamasında rekabeti engelleyici niteliğe haiz olduğundan, personele ilişkin düzenlemenin belirtilen şekilde hüküm altına alınması mevzuata aykırıdır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin Teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığını taşıyan 26 ncı maddesinde(Ek: 7), “İstekliler çalıştırılacak olan personele ilişkin asgari ücret işçilik maliyeti hesaplamasında 2007 yılı 1. dönem asgari işçilik maliyetini baz alacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı resmi gazetede yayımlanan 28.02.2004 tarih ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan fiyat farkı kararnamesinin 8. maddesi gereğince, “İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla, asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale (son teklif verme) tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan  ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işşizlik ödeneği, bu esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir.” hükmü yer almaktadır.”

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde her ne kadar “ Fiyat farkı verilecektir…..” düzenlemesine yer verilmiş olsa da, son teklif verme tarihinden sonraki fiyat artışlarının fiyat farkı olarak verilebileceği hükmü bulunduğundan, teklif fiyatın oluşturulmasında 2007 yılı birinci dönemde belirlenen asgari ücretin baz alınması halinde, 2007 yılı ikinci döneminde gerçekleşen asgari ücret artışına ilişkin oluşan fiyat farkı, fark olarak verilemeyeceğinden, işçilerin asgari ücretin altında çalıştırılması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla İdari şartnamenin 26 ncı maddesinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul