• Karar No: 2007/UH.Z-2965
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :45
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2965
Şikayetçi:
 Binel Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizzm. Ltd. Şti. İcadiye Mahallesi Hürriyet Cad. Birlik İşmerkezi No: 43 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği Ankara Asfaltı 6.Km MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.08.2007 / 24565
Başvuruya konu ihale:
 2006/161367 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 08.16.29.0119/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Binel Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma  Hizm. Ltd. Şti.’nin 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.08.2007 tarih ve 24565 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurulunun 11.06.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1939 sayılı kararı uyarınca idarece daha önce alınan ihale komisyon kararının iptal edilerek ihalenin Ercan Özel Güvenlik firması üzerinde bırakıldığı, idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine ihale işlemlerine devam kararı alındığı, söz konusu kararın somut gerekçelere dayanmadığı, ayrıca şikayet başvuruları nedeniyle ihaleye teklif veren firmaların teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu, idarenin firmalarından teklif süresinin uzatılması yönünde bir talepte bulunmadığı, bu işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce Kuruma yapılan başvurular kapsamında 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı  , 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı, 09.04.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1233 sayılı, 11.06.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1939 sayılı Kurul Kararları alınmıştır.

 

            11.06.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1939 sayılı Kurul Kararında idarece daha önceki Kurul Kararlarının uygulanmadığından bahisle;

 

1-Başvuruya konu ihalenin idarece 10.05.2007 tarihinde iptal edilmesi işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, idarece ihalenin iptaline ilişkin 10.05.2007 tarihli işlemin iptaline,

 

2- Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Kurulca alınan 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı, 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı, 09.04.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1233 sayılı Kararların gereklerini yerine getirmeyen idare görevlileri hakkında inceleme ve/veya soruşturulma yapılmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine

 

            Karar verilmiştir.

 

  11.06.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1939 sayılı Kurul Kararının idareye tebliğ edilmesini müteakiben ihale komisyonunca alınan 25.06.2007 tarihli karar ile anılan Kurul Kararında belirtildiği üzere ihalenin Ercan Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak Binel Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 11.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu şikayet başvurusunda isteklilerden teklif geçerlik süresi ve geçici teminatlarının uzatılması yönünde bir  talepte bulunulmamasının mevzuata aykırı olduğunun iddia edildiği, idarece teklifleri geçerli kabul edilen isteklilerden teklif geçerlik süresi ve geçici teminatlarının uzatılması talebinde bulunulması gerektiğinden bahisle 25.06.2007 tarihli ihale komisyon kararının iptal edildiği, Kartal Özel Güvenlik, Ercan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik, Emn Özel Güvenlik firmalarından teklif geçerlik sürelerinin ve geçici teminat sürelerinin 90 gün daha uzatılmasının talep edildiği, Ercan Özel Güvenlik ve Emn Özel Güvenlik firmalarının bu talebi kabul ederek teklif geçerlik sürelerini uzattığı ve teklif geçerlik süresine uygun geçici teminat mektuplarını sunduğu, 06.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Ercan Özel Güvenlik üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Emn Özel Güvenlik firmasının belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde;

 

Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII. Maddesinin (M) bendinde;

 

Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.

Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalede daha önce verilen Kurul Kararları uyarınca geçerli teklif sahipleri; en düşük teklif fiyatından en yüksek teklif fiyatına kadar sırasıyla Ercan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, EMN Özel Güvenlik, Kartal Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik, Binel Özel Güvenlik, ABS Özel Güvenlik, SAY Özel Güvenlik firmaları olarak belirlenmiştir. İdarece firmaların teklif fiyatları da gözetilerek geçerli tekliflerden en düşük beş teklif sahibinden teklif geçerlik sürelerinin ve geçici teminat sürelerinin 90 gün daha uzatılmasının talep edildiği, bu firmalardan Ercan Özel Güvenlik ve EMN Özel Güvenlik firmalarının bu talebi kabul ederek teklif geçerlik sürelerini uzattığı ve teklif geçerlik süresine uygun geçici teminat mektuplarını sunduğu görülmüştür.  Bu durumda ihalenin Ercan Özel Güvenlik firması üzerinde bırakılmasında ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak EMN Özel Güvenlik firmasının belirlenmesinde yukarıda yer alan Tebliğ hükmüne aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul