İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2966
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :46
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2966
Şikayetçi:
 Emin Temizlik Reklam Güv. Hay. Orm. Ür. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B.Blok Büro Kat No: 2 Sorgun / YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Çamlıbel Elektrik Dağıtım Aş. Tokat İl Müdürlüğü Gezirlik Mahallesi Naci Özen Cad. No: 63 60200 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.08.2007 / 23308
Başvuruya konu ihale:
 2007/74312 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.09.2007 tarih ve 08.15.80.0119/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Tokat İl Müdürlüğü’nce 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Reklam Güv. Hay. Orm. Ür. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 01.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.08.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  14.08.2007 tarih ve 23308 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu açıklama yazısında ilaçlamaya ilişkin açıklama yapılmadığı, anılan istekli tarafından ilaçlamaya ilişkin taahhütname verilmesine rağmen ilaçlama ile ilgili bir bedel öngörülmediği, ilaçlama işinin “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi”ne sahip firmalarca yapılmasının zorunlu olduğu, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın veya açıklaması ekinde taahhütname aldığı Pekağaçlar firmasının bu belgeye sahip olmadığı, sunulan faturaların gerçeği yansıtmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın bu konudaki açıklamaların yetersiz görülmesi ve  ihale dışı bırakılması gerekirken ihalenin üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

            2- İdareye yaptıkları şikayet başvurusuna verilen cevabın faks yolu ile taraflarına bildirilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin “TEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Tokat İl Müdürlüğü adresinde bulunan; toplam yaklaşık 8200 m2

kapalı ve açık alanın sözleşme esaslarına göre yapılacak her türlü temizliği, ilaçlama işlemleri ile temizlik hizmetine ait taşıma işi olduğu”, anılan şartnamenin 7.3.2. maddesinde söz konusu işin 24 kişi ile gerçekleştirileceği, 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat teklif olarak verileceği belirtilmiştir.

 

           İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.”

 

Anılan şartnamenin 26.3. maddesi;


-Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri

-  Çalışan işçi başına günlük brüt 3,00 YTL olmak üzere aylık ( 26 gün üzerinden ) brüt 78,00.
YTL yemek ücreti (işçiye nakdi ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

-  Çalışan işçi başına günlük brüt 1,60 YTL olmak üzere yol ücreti aylık (26 gün üzerinden )
brüt 41,60 YTL yol ücreti ( işçiye nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda
gösterilecektir.)

-  İşçinin ayın tümünde çalışmamış olması durumunda ( çalıştığı gün / ay içinde toplam çalışılan

gün) oranında bordroda gösterilecektir.

-Teknik Şartnamede adları , miktarları ve teknik özellikleri belirtilen malzeme ve ilaçlamada

kullanılacak ilaç bedeli,

-Teknik Şartnamede adları , miktarları ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar için

amortisman bedelleri,

-İşçi başına biçim ve evsafı TEDAŞ´ daki numunesine uygun olacak şekilde ayni verilecek 2 adet iş gömleği;  Teklif fiyata dahildir.”

 

Anılan şartnamenin 26.5 maddesi;

            Tokat ili Sigorta Müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası pirim oranı %2´dir.”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

            Teknik şartnamenin; “Kullanılacak Makine ve Aranılacak Şartlar” başlıklı 1 nci maddesinde ihale konusu işte kullanılacak makine, ekipman ve malzeme listesi bulunmakta olup, malzeme listesinin sonunda ilaçlamada kullanılacak ilaç kalemine yer verilmiştir.

    

           Bu açıklamalar doğrultusunda işçilerin aylık ücreti, yol, yemek ve %3 sözleşme gideri dahil (giyim, malzeme, ekipman bedeli hariç) asgari işçilik maliyetinin 253.010,19-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII. maddesinin (M/4) bendinde;

 

          “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

            İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale komisyonunca Dilan Temizlik firması dahil olmak üzere üç istekliden aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği, Dilan Temizlik firmasının aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin;

 

“İşçilerin aylık ücret toplamı…………………………………………………….  211.711,97-YTL

Yemek Gideri…………………………………………………………………………  26.243,74-YTL

Yol Gideri…………………………………………………………………………….. 15.054,48-YTL

Temizlik Malzeme Gideri……………………………………………………………. 3.600,00-YTL

Giyim Bedeli………………………………………………………………………...... . 618,00-YTL

Firma Karı………………………………………………………………………………433,89-YTL

 

Toplam ……………………………………………………………………………...257.662,08-YTL

 

Teklif fiyatı verdiği, açıklama ekinde Kamu İhale Kurumunun asgari işçilik maliyet modülü ile hesaplanan asgari işçilik maliyetine yer verildiği, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde istenilen temizlik malzemelerine ilişkin olarak Pekağaçlar Kimya ve Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan taahhütname ve eki malzeme listesinin (ilaç bedeli dahil) eklenildiği, giyim giderinin şartnamede belirtilen nitelik ve sayıda temin edileceğine ilişkin olarak aynı firmadan alınan taahhütnameye yer verildiği, ayrıca isteklinin 433,89-YTL firma karı öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Dilan Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetini (aylık ücret+ yol+ yemek) karşıladığı, temizlik malzemesi gideri, giyim bedeli bileşenleri ile ilgili olarak gerekli açıklama ve belgelendirilmelerin yapıldığı, idarece teknik şartnamenin 1 inci maddesinde öngörülen ve idari şartnamenin 26.3. maddesinde teklif fiyata dahil olduğu belirtilen ilaç bedelinin Pekağaçlar Kimya ve Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan taahhütname eki malzeme listesinde yer aldığı,

 

Diğer yandan Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen maddesi uyarınca “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi"nin sadece münhasıran ilaçlama işi yapılan ihalelerde istenilmesinin zorunlu olduğu, mevcut ihalede ihale konusu işin temizlik hizmet alımı olduğu, temizlik işine ilaveten ilaçlama işi yapıldığı, ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması sebebiyle " Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi"nin idarece istenilmediği ve bu durumda da ihaleye katılan isteklilerde bu belgenin aranmasının söz konusu olamayacağı,

 

 anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen nedenlerle ihalenin Dilan Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamış ve   başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin 01.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 07.08.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin bu konudaki 07.08.2007 tarih ve 591/3577 sayılı yazısının faks ile şikayetçiye bildirildiği görülmüştür.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayetin Sonuçlandırılması” başlıklı 7 nci maddesinin (9) ve (10) numaralı bentlerinde;   

 

          “(9) Şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde bütün aday ve isteklilere bildirilir...

            (10) Şikayet üzerine verilen kararlar, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre iadeli taahhütlü mektup veya imza karşılığı elden tebliğ edilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevap yazısının faks ile şikayetçiye tebliğ edilmesinde yukarıda yer alan düzenlemeye uyarlık bulunmamaktadır. Ancak başvuru sahibinin, şikayete cevap yazısının kendisine tebliğinden sonra süresi içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, bu bağlamda herhangi bir hak ihlalinin olmadığı anlaşıldığından, bu husus esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul