İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2967
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :47
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2967
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş. Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No:2 06430 Sıhhıye /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22384
Başvuruya konu ihale:
 2007/72539 İhale Kayıt Numaralı “Genel Müdürlük Emet Bor İşletme Müdürlüğüne Bağlı Hisarcık, Espey ve Borik Asit Tesisleri İle İdari Binanın 90 Personel İle 24 Ay Süreyle Temizlik ve Bakım, Bahçe İşleri, Kalorifer Yakımı, Yemekhane Temizliği ve Yemeklerin Pişirilmesi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 08.15.52.G012/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Müdürlük Emet Bor İşletme Müdürlüğüne Bağlı Hisarcık, Espey ve Borik Asit Tesisleri İle İdari Binanın 90 Personel İle  24 Ay Süreyle Temizlik ve Bakım, Bahçe İşleri, Kalorifer Yakımı, Yemekhane Temizliği ve Yemeklerin Pişirilmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa   Yemekhanecilik  San. ve Tic. A.Ş.’nin 25.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanın satın alındığı ve mevzuata aykırılıkların tespit edildiği;

 

            1)İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “…..iş elbiseleri tutarı teklif fiyata dahil edilecektir” düzenlemesinin yer aldığı,  giyecek giderlerinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılamayacağından idarece giyime ilişkin miktar belirlenmiş olmakla birlikte iş kıyafetinin özellikleri belirtilmediğinden söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2)Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verildiği, idarece doküman kapsamında firmalara verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde işyeri sigortalatma sorumluluğunun yükleniciye ait olacağının düzenlendiği fakat sigorta türü ve teminat limitlerinin açıkça düzenlenmediği ve söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

            3)İdari şartnamenin 26.3.4. maddesinde; “1.01.2007 tarihinde geçerli olan asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecektir.” şeklinde düzenlemenin yer aldığı, ihalenin ilan tarihinin 12.06.2007, ihale tarihinin ise 24.07.2007 olduğu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında asgari ücret tutarının 562,50 YTL, 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 585,50 YTL olarak belirlendiği, idari şartnamede işe başlama tarihi 30.06.2007 tarihinden sonraki bir tarih olarak düzenlenmiş olmasına rağmen idari şartnamede 30.06.2007 tarihinden sonra gerçekleştirilecek ihale için isteklilerden tekliflerini bir önceki yıl için geçerli olan 562,50 YTL brüt asgari ücret tutarını esas alarak belirlemelerinin istenildiği, Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibariyle geçerli asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak verileceğinin hükme bağlandığı, 24.07.2007 ihale tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar asgari ücrette herhangi bir artış meydana gelmesi kanunen mümkün olmadığından ihale üzerinde kalan yükleniciye 31.12.2007 tarihine kadar asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak ödenme imkanının bulunmadığı, idari şartnamedeki düzenlemeye göre teklif verildiğinde ihale tarihi itibariyle tekliflerin aşırı düşük kalma ihtimalinin bulunduğu ve tekliflerin mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilme imkanının bulunmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “……

26.3.3.

                                         kişi                     iş elbisesi         tahaffuz malzemesi

Aşçı                                      3                             x   

Aşçı yardımcısı                     5                             x

Garson                              17                             x

Bulaşıkçı ve temizlikçi         7                             x

Çaycı                                   5                             x

Yemek dağıtıcısı ve

Temizlikçi                           11                            x

Evrak taşıyıcı                       2                            x

Tamir ve bakım ustası         1                            x

Bahçe ve meydan işçisi       4                            x                           x

Odacı ve temizlikçi             16                           x                          x

Bayan temizlik işçisi             5                           x                          x

Kalorifer ve bahçe işçisi     14                           x                         x

 

Tahaffuz Malzemeleri

Sünger Toz Maskesi          672 Adet (15 günde 1 ad. 24 ay süresince 14 kişi =672 adet)

Brandalı iş eldiveni             432 çift (ayda 1 ad. 24 ay süresince 18 kişi=432 çift)

Püskürtme iş eldiveni         432 çift  (ayda 1 ad. 24 ay süresince 18 kişi=432 çift)

Çizme                                   46 çift (yılda 1 çift 24 ay süresince 23 kişi=46 çift)

Lastik eldiven                     936 çift  (ayda 1 çift 24 ay süresince 39 kişi=936 çift)

Muşamba önlük                   48 adet (yılda 2 adet 24 ay süresince 12 kişi=48 adet)

 

Unvanlara Göre İş Elbisesi

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı       Aşçı önlüğü, pantolon, gömlek, şapka beyaz          (16 takım)

Garson                                 Siyah pantolon, beyaz gömlek ve papyon kravat   (34 takım)

Odacı ve temizlikçisi            İş önlüğü açık mavi                                               (32 adet)

Bayan temizlikçi                  İş önlüğü ve pantolon açık mavi                            (10 takım)

Kalorifer ve bahçe              Ceket ve pantolon lacivert                                     (38 takım)

(tamir bakım, meydan ve bahçe) yüklenici tarafından temin edilecek olup, tahaffuz malzemesi ve iş elbiseleri tutarı teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi ile,

 

            Hizmet Alımı Özel Şartnamesinin 27 nci maddesinde; “Yüklenici çalışan işçilerin iş yerlerinde giyecekleri iş elbiseleri ve kullanacakları tahaffuz malzemelerini işletmece belirlenen renk, tip ve durumda temin edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin     Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII maddesinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.


15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır. …” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece personelin giysi bedelinin teklif fiyata dahil olarak yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlendiği, sayı ve özelliklerinin idari şartnamede belirtildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı,

 

            Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ilişkin 31 no’lu dipnotta, “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hususuna yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigortalanmaya ilişkin sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesinin yanında, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabilecektir.

 

Bu itibarla, idarece işe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, idarece ihale konusu işte sigorta gerekmediği takdir edilip buna ilişkin bir düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “……

26.3.4.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak personele ödenecek ücret, yürürlükteki cari asgari ücretin;

1 kişi tamir bakım ustası                                                   % 50 fazlası

3 kişi aşçı                                                                          % 40 fazlası

36 kişi aşçı yrd., garson, kaloriferci ve bahçe işçisi        % 25 fazlası   

Şeklinde uygulanacak olup, tutarı teklif fiyata dahil edilecektir.

01.01.2007 tarihinde geçerli olan asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplama şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “Bakanlar Kurulunun fiyat farkı kararnamesinde değişiklik yapan 07.05.2004 tarih, 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik esasları dahilinde, ihale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

            a)Yükleniciye fiyat farkı asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

            b)İhale (son teklif verme) tarihi itibariyle işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

            c)506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede ön görülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark, toplamı (a,b ve c bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle yükleniciye ödenir veya kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.  

 

İdarece 40 işçi için asgari ücretin üzerinde kalan 50 işçi için asgari ücret üzerinde teklif verilmesi istenilmiştir.

           

            İhale ilan tarihi 12.06.2007, ihale tarihi ise 24.07.2007’dir.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında brüt asgari ücret tutarı 562,50-YTL; 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 585,50-YTL olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işin süresi (24 ay) 720 takvim günü olarak düzenlenmiş olmasına rağmen idari şartnamede, 24.07.2007 tarihinde ihale yapılacak olmasına rağmen 01.01.2007 tarihinde geçerli olan asgari ücretin dikkate alınarak teklif verilmesi istenilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı başlıklı düzenlemesinde;  “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.

….

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da temel asgari ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı  8 inci maddesinde ise; “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret esas alınmalıdır. Fiyat Farkı Kararnamesine göre, ihale tarihinden sonra asgari ücrette meydana gelen değişikliklerin işin yerine getirilmesi sırasında yüklenicilerin alacağı hak edişlere yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle, ihale dokümanında yer alan düzenlemeye göre ihale üzerinde kalan yükleniciye Fiyat Farkı Kararnamesine göre; ihale tarihi 24.07.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar asgari ücrette herhangi bir artış meydana gelmesi Kanunen mümkün olmadığından, ihale üzerinde kalan yükleniciye asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak ödenme olanağı bulunmamaktadır.

 

      İhale dokümanında isteklilerden 01.01.2007 tarihinde  geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden teklif vermeleri istendiğinden, ikinci altı aylık dönem için öngörülen brüt asgari ücretin teklif edilmesi de engellenmiş, bu durum karşısında idari şartnamenin 48 nci maddesinde yer alan fiyat farkı düzenlemesinin uygulanma imkanı fiilen ortadan kaldırılmıştır.

 

            İdari şartname yer alan düzenleme, yukarıda zikredilen Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olduğundan ihale tarihi itibariyle tekliflerin aşırı düşük kalma ihtimali bulunduğundan tekliflerin mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilme imkanı bulunmadığı ve ihale üzerinde kalan isteklinin zarara uğraması kuvvetle muhtemel bulunduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdarece hazırlanan Hizmet Alımı Özel Şartnamesinde işin konusu olarak; “İşletmemizde günlük yaklaşık 850 kişiye ulaşacak çalışanına çıkacak tabldota, çarşı ve pazardan malzemenin temini, yemeklik malzemelerin hazırlanması, yemeğin pişirilmesi, dağıtılması, servisi, bulaşıkların yıkanması, mutfak malzemelerinin yemek yenen salonların ve çalışılan yerlerin temizliği, yemek ve çöp atıklarının atılması, ekmeklerin kesilmesi ve suların doldurulması, İşletmemiz Hisarcık Konsantratör, Açık İşletme, Sınai Site ve Espey Açık İşletme servislerinde bulunan işçi yemekhanelerine yemeklerin getirilmesi, servislerin hazırlanması, servis yapılması. Yemekhane salonunun temizliği, bulaşıkların yıkanması ve kurulanması, yemekhane salonlarının servisten önce yakılması. Çöplerin dökülmesi, idari binaların temizlik işlerinin yapılması, odun ve kömürün depolardan getirilmesi, odunun kırılması, sobaların yakılması, sobaların ve çevrenin temizlenmesi, bahçelerin bakımı, odacılık hizmetleri. Misafirhanelerimize gelen misafirlere ve geçici görevli personele verilecek kahvaltı ve yemek malzemelerinin çarşı ve pazardan temini, kahvaltı ve yemeğin hazırlanması, servisin hazırlanması ve yapılması, servisin toplanması, bulaşık ve mutfağın temizliği, yemek salonunun temizliği, alakart, çay, kahve meşrubat vb. lerinin servisi, koltuk, halı, perde, sandalye, etejer, sehpa, dolaplar vb. ile camların temizliği, çöplerin atılması, suların doldurulması …….” düzenlemesi ile,

 

 İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir; İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan ve ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı her türlü genel temizlik veya kalorifer yakımı veya bahçe işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu iş, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık, Espey ve Borik Asit Tesisleri ile idari binanın 90 kişi ile 24 ay süreyle temizlenmesi ve bakımı, bahçe işleri, kalorifer yakımı, yemekhane temizliği ve yemeklerin pişirilmesi işi olduğu, ihale konusu işin kapsamı göz önüne alındığında, idarenin benzer iş tanımında yer alan her bir işi tek başına benzer iş olarak belirlediği kabul edilse dahi, bu tanım içerisinde ihale konusu işin bir parçası olan yemek yapımı ve servisi işine yer verilmemiş olması, bu işten iş deneyimi elde etmiş isteklilerin ihaleye katılımını engellediğinden, söz konusu idari şartname hükmü 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet temel ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul