İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2968
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :48
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2968
Şikayetçi:
 Faysal Kaya, Hoşdere Caddesi Yukarı Ayrancı Mah. Nu 41/3 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23284
Başvuruya konu ihale:
 2007/57292 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 08.15.78.0141/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Faysal Kaya’nın 05.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.08.2007 tarih ve 23284 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanında %30 oranında iş deneyim belgesi istenildiği, ancak idari şartnamede iş deneyimine ilişkin olarak bir oran belirlenmediği,

 

2). İdare tarafından ihale ilanında ve idari şartnamede isteklinin iş hacmini ilişkin olarak belirlenen oranların birbirinden farklı olduğu, ayrıca idari şartnamede belirlenen söz konusu oranların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine  aykırı ve katılımı daraltıcı bir şekilde düzenlendiği

 

3) isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu,

 

4) İhale konusu işin idarenin binasında gerçekleştirilecek temizlik hizmeti olduğundan, ihale ilanında ve idari şartnamede TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) Teknik şartnamede idare tarafından işin yürütülmesi aşamasında firma temsilcisi istenildiği, ancak söz konusu temsilcinin maliyetinin firmaya ait olacağı denildiği, bu durumun teklif vermelerini etkilediği

 

6) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyecek bedeline ilişkin olarak yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir… hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.3.1. maddesinde isteklilerde teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmekle birlikte idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde iş deneyimine ilişkin olarak yukarıdaki hükme aykırı olarak bir oran belirlenmediği tespit edilmiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı  4.2.3.maddesinin “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 6’sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ancak, idari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.2 maddesinde ise ihale ilanından yer alan söz konusu oranların ise %15 ve % 10 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu durum, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…… hükmüne aykırıdır.

 

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” Ek 1 inci maddesinde “İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

           

a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

 

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin ilanın da idari şartnamesinde işin süresinin 30 ay (900 takvim gün) olduğu belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, idare tarafından ihale ilanında isteklinin iş hacmini ilişkin olarak yukarıda yer alan Yönetmelik maddesi gereği belirlenecek oranlara uygun olduğu, ancak ihale konusu işin idari şartnamesinde söz konusu oranların anılan Yönetmelik hükmüne aykırı ve katılımı daraltıcı bir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının ve idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna belgeler” başlıklı 4.3.2 ve 7.3.3 maddesinin “a) - İstekli organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel   çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeleri isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve niteliklerinin gösteren belgeleri verecektir. 

- İstekli kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeleri verecektir.

b) İstekli çalıştırılması istenilen asgari personel sayısının %40´ını (24 kişi) ihale tarihinden önceki beş (5) yıl içerisinde temizlik hizmetinde en az 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosunu verecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez…” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinde, hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyeceği, açıklaması yer almaktadır.

 

Bu itibarla, idare tarafından ihale ilanında ve idari şartnamede isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin, yukarıda yer alan hükme aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

                  

İdari şartnamenin 7.3.5 maddesi “İstekliler, ihale ilk ilan tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 9001-2000 Kalite Yönetimi belgelerini vermeleri zorunludur. ortak girişim olarak katılması halinde bu belgeleri pilot ortağın vermesi yeterlidir…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hükümler” başlıklı bölümünde, “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir….” düzenlemesi yer almakta olup, ihale konusu işin idarenin binasında gerçekleştirilecek temizlik hizmeti olduğu göz önüne alındığında, İdari Şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde, idarece “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin” istenilmesi söz konusu düzenlemeye aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde “…İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…” hükmü bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan düzenlemeyle, ortak girişim olarak ihaleye katılan firmaların kalite veya standarda ilişkin belgeleri sadece pilot ortak tarafından verilmesi şartı getirilmesinin yukarıda anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesiİhale konusu hizmetin:... 

…c ) (Fiziki) Miktarı ve Türü : 60 Kişi Üzerinden 30 Aylık (900 Takvim Günü) Süreli”

 

Teknik şartnamenin “İşçi Sayısı” 5 inci maddesi ise “Bu sözleşmede yazılı hizmetlerin yerine getirilmesi için yüklenici firma belirtilen mahallerde haftalık 45 saat üzerinden toplam 60 (10 kişi taşıma hizmetlerinde değerlendirilmek üzere) işçiyi haftada 2700 saat çalıştırmakla yükümlüdür.

Yüklenici firma sahibi işin başında bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde firma yetkilisini temsilen 1 temsilci bulundurmak zorundadır. Firma bu kişinin ismini yazılı olarak TEİAŞ’a bildirmekle mükelleftir. Temsilci işçinin çalışma sürelerince görev yapacak temsilcinin maliyeti firmaya ait olacaktır…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığının “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde “ …14-İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır…” açıklaması getirilmiştir.

 

İdare tarafından temsilciye ilişkin olarak yapılan düzenlemeden, bu personelin ihale konusu işte çalışacak olan 60 işçiye dahil olmadığı ve ihale konusu işte çalışacak işçilerin çalışma sürelerince görev yapacağından, isteklilerce bu temsilcinin ücretinin de teklif fiyata dahil edilerek, tekliflerini vermesi gerekmektedir.

Ancak, idarece temsilcinin maliyetinin firmaya ait olacağı şeklinde düzenleme yapılarak, isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacak personel sayısı konusunda tereddütte düşebileceği, bu itibarla personel sayısına ilişkin olarak ihale dokümanında yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin 26 ncı maddesi “…- Çalışanların iş önlükleri ve iş kıyafetleri firma tarafından ayni olarak verilecek ve teklif fiyata dahildir…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Söz konusu düzenleme, temizlik hizmetinde çalıştırılacak işçilerin kullanımı için temin edilecek kıyafetlerin niteliği ve sayısı hakkında herhangi bir netlik taşımamaktadır. İhaleye ait teknik şartnamede de, söz konusu malzemelerin niteliği hakkında ilave bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum, isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacak giyecek malzemesinin niteliği ve sayısı konusunda belirsizlik oluşturmaktadır.

 

Dolayısıyla, işçilerin kullanacağı giyeceklere ilişkin olarak ihale dokümanında yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır..

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul