İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2971
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :51
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2971
Şikayetçi:
 Berkler Taş. Turz. Temz. İnş. Gıda Katı Sıvı Yakıt Lpg Özel Güv. Yönt. Paz. Ltd Şti, Şazibey Mahallesi Manolya Apt. A Blok No:6 K-4, KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,İnönü Bulvarı No: 27 13.Kat 06490 Bahçelievler, ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25152
Başvuruya konu ihale:
 2007/75651 İhale Kayıt Numaralı “Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün 75 Kişi İle 1 Yıl Süreli İşletme Sahası Kömür Alma Tesislerinin, Kül ve Curuf Atma Tesislerinin Kazan ve Türbin Binalarının FGD Sisteminin ve Yardımcı Tesis Binaları ile Saha ve Yolların Temizlik Hizmetlerinin Yaptırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 00.16.49.0078/2007-61 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 09.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün 75 Kişi İle 1 Yıl Süreli İşletme Sahası Kömür Alma Tesislerinin, Kül ve Curuf Atma Tesislerinin Kazan ve Türbin Binalarının FGD Sisteminin ve Yardımcı Tesis Binaları ile Saha ve Yolların Temizlik Hizmetlerinin Yaptırılması İşi”  ihalesine ilişkin olarak Berkler Taş. Turz. Temz. İnş. Gıda Katı Sıvı Yakıt Lpg Özel Güv. Yönt. Paz. Ltd Şti’nin 03.09.2007 tarih ve 25152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Şikayet konusu ihalede Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesi hükmüne aykırı davranılarak kesinleşen ihale kararının taraflarına yazılı olarak tebliğ edilmediği, işin firmalarında kalmadığının sözlü olarak öğrenilmesi üzerine idareye 07.08.2007 tarihli dilekçe ile itiraz edildiği, idarenin verdiği kararın içeriğinde ihalenin EÜAŞ İhale Yönetmeliğine göre yapıldığı gerekçesi ile kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmediğinin ifade edildiği, EÜAŞ İhale Yönetmeliğinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu,

           

          2) Söz konusu ihaleye verdikleri teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi üzerine tekliflerini oluşturan gider kalemlerini açıklamak üzere sundukları proforma faturanın kaşesiz ve imzasız olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak proforma faturadaki kaşe ve imza eksikliğinin bilgi eksikliği olması nedeniyle Kamu İhale Kanununa göre tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği,

            İddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları,Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde;bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 Kamu İhale Kurulunun 29.09.2003 tarih ve 2003/DK.D-282 sayılı Kararıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün “Enerji Üretimi” konusuna ilişkin olarak yapılacak  “Santral kömür alma, kül atma, santral sahası temizlik hizmeti” alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve, incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul