İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2992
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :103
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2992
Şikayetçi:
 Ayan Güvenlik Ltd. Şti., Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han No:145/25 Cebeci-Dörtyol-ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent-ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25699
Başvuruya konu ihale:
 2007/59081 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.16.77.G017/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayan Güvenlik Ltd Şti.’nin 07.09.2007 tarih ve 25699 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

          Yapılan inceleme neticesinde;

 

          1) Başvurunun süre yönünden reddine,

          2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece, 02.07.2007 tarihinde yapılan "İdare hizmet binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlisi çalıştırılması hizmet alımı işi" ihalesinin zorunlu teklif edilmesi gereken ve şartnamede de istenilen hükümler gereğince asgari maliyetin altında teklif veren firma üzerine aşırı düşük teklif değerlendirilmesi yapılmadan bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; yapılan müracaatın tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olduğu, aynı ihaleye yönelik Kurumumuza Kontrol Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Ltd. Şti. tarafından 28.08.2007 tarih ve 24679 sayılı başka bir itirazen şikayet başvurusu daha yapıldığı ve bu müracaat dosyasının esas incelemesinin yapılmakta olduğu hususları tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 20.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde idare tarafından bir karar alınmadığı, 30 günlük sürenin 20.08.2007 tarihinde dolduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin 07.09.2007 tarihli Kuruma itirazen şikayet başvurusunun onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar, şikayetçinin 20.07.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusuna karşı idarece tesis edilen 22.08.2007 tarih ve 43903  sayılı işlem üzerine Kuruma başvurulmuş ise de, bu durumun geçirilen süreyi ihya etmeyeceği açıktır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            1) Başvurunun süre yönünden reddine,

            2) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul