İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2996
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :1
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2996
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A. Ş.- Baran Tem. Elekt. Güv.Gıda San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdüllatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Zuhuratbaba Mah. Dr.Tevfik Sağlam Cad. No: 11 İncirli Bakırköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23414
Başvuruya konu ihale:
 2007/52328 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.15.88.0119/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” işi ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A. Ş.- Baran Tem. Elekt. Güv. Gıda San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 25.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.08.2007 tarih ve 23414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği fiyattan asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye kalan 0,02-YTL ile 300 personelin iş önlüğü bedelinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve bu hususun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu nedenle anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

          

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin 150 kişi ile 5 aylık veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmet alımı işi olduğu, anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

           İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereği yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.”

 

Anılan şartnamenin 26.3. , 26.5.  ve 26.6. maddeleri;

 “26.3. İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu ihale Kurum Payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, işyeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.”

-Personelin yemeği Hastanemizde çıkan yemekten ücretsiz olarak verilecektir.                  

-Firma çalıştıracağı  personeline yol ücreti nakdi olarak ödeyecektir. Ödenecek miktar 26 (yirmialtı) gün üzerinden gidiş - dönüş için günlük brüt  3.62.-YTL öngörülmüş olup, teklif fiyatına dahil edecektir.

-Vasıflı personel çalıştırılacak  bu işte personele aylık brüt asgari ücretin %25 (yüzde yirmi beş) fazlası
olarak ödeyeceğini teklif fiyatında belirtecektir.

-Yüklenici firma çalıştırdığı her personele Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde kıyafet vermekle yükümlüdür. Vereceği kıyafet bedelini teklif fiyatına dahil edecektir.

26.5.İşveren sigorta primi %18 + sigorta risk prim oranı %1,5 olmak üzere toplam %19,5´dur.

26.6.Resmi ve Dini Bayram Günleri ve Yılbaşı günü olarak 10,5 gün ek çalışma yapılacaktır. Her iş günü toplam 20 (yirmi) personel görev yapacaktır. Görevli olan bu personellere 4857 sayılı İş Kanunun 47.maddesi uyarınca (günlük brüt asgari ücret +%25 fazlası) hesaplanacaktır. Hesaplanan brüt ücret teklif fiyata dahil edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 31 nci maddesinde; “Çalıştırılacak personele idarenin uygun göreceği renklerde bir yazlık ve bir de kışlık olmak üzere önden düğmeli, altta iki geniş cepli, üstte cepli, kemerli, uzun etekli, arkadan yırtmaçlı, % 65 polyester + %35 pamuk(210 gr.) mamul, doktor gömleği tarzında gömlek numunesi görülecek ve yüklenici tarafından temin edilecektir. Firma elemanların kılık kıyafetleri kamu çalışanlarının kılık kıyafetlerini düzenleyen mevzuata uygun olacaktır.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

           Bu açıklamalar doğrultusunda işçilerin aylık ücreti, yol gideri, resmi, dini bayram günleri ve yılbaşı gününe ilişkin ücret ve %3 sözleşme gideri dahil (giyim bedeli hariç) asgari maliyetinin 781.085,26-YTL olduğu tespit edilmiştir.

            İncelenen ihalede, ihale komisyonunca Haktok San. Tic. Ltd. Şti. dahil olmak üzere on istekliden aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği, Haktok San. Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı açıklamanın ihale komisyonunca uygun görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu firmanın aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması incelendiğinde asgari işçilik maliyeti (758.335,20-YTL) +  kıyafet bedeli (0,02- YTL) + %3 sözleşme gideri (22.750,06-YTL) olmak üzere toplam 781.085,28- YTL fiyat teklif edildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde;  “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma tarafından, 150 personelin yazlık ve kışlık olmak üzere 300 adet iş önlüğü tarzında kıyafeti için 0,02-YTL teklif edildiği, söz konusu personel kıyafetinin hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içinde 0,02-YTL bedelle temin edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, adı geçen isteklinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasının uygun bulunması ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamış olup,  başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak Haktok San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geriye kalan geçerli tekliflerin idare tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

           


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul