İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2997
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :2
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2997
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danışm. Tur. Taah. Tıc. Ltd. Şti.,, Vedat Dalokay Cad. Nu 62/4 GOP ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, Tabaklar Mah. Anadolu Sok. And. Lisesi Yanı 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23966
Başvuruya konu ihale:
 2007/87055 İhale Kayıt Numaralı “Alıçören İlköğretim Okulu 391 Öğrencinin Sıcak Yemek İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.09.2007 tarih ve 08.16.04.0148/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Alıçören İlköğretim Okulu 391 Öğrencinin Sıcak Yemek’’ ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danışm. Tur. Taah. Tıc. Ltd. Şti.,’nin 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

11.09.2007 tarih ve 08.16.04.0148/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde “Yemek, isteklilerin yüklenici firmanın hizmetin alınacağı ilde bulunan mutfağında pişirilecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların/ kişilerin hizmetin alınacağı ilde yemek fabrikası/ fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini gösteren belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.’’ düzenlemesi yapılarak Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesine aykırı davranıldığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler başlığı altındaki 4.3.2.4 üncü maddesinde “Yemek, isteklilerin yüklenici firmanın hizmetin alınacağı ilde bulunan mutfağında pişirilecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların/ kişilerin hizmetin alınacağı ilde yemek fabrikası/ fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini gösteren belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu yemek ihalesinde idarenin maksadının denetim imkanın kolaylaştırmak, yemek dağıtımının kısa zamanda, kolay ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirilmesi olduğu gibi ayrıca; Bolu ili sınırları içinde üretim tesisi bulunmayan isteklilerin de ihaleye teklif verebilmelerine imkan tanıyarak bu anlamda da rekabetçi bir düzenleme yapılmak istendiği anlaşılmaktadır.

 

            Ancak, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamadan önce il sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika ya da fabrikalar ile sözleşme yapması şartı konulması yerine buna ilişkin taahhütname istenilmesinin yeterli olacağı sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla il sınırları içerisinde yemek fabrikası bulunmayan firmaların ihaleden önce il sınırları içerisinde yemek üreten fabrikalar ile noter onaylı sözleşme imzalaması şartının, teklif maliyetlerini yükseltmesinin yanında ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.’’ hükmü getirilmiş olup; İdari Şartnamede istekli olarak katılacak firmalardan ildeki yemek fabrikası ile yapılmış noter onaylı sözleşme istenilmesinin bu bağlamda 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil edeceği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul