İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2998
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :3
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2998
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sosyal Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No 62/3 G.O.P, ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vilayet Binası Kat 3 Gazipaşa Cad. 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23965
Başvuruya konu ihale:
 2007/81087 İhale Kayıt Numaralı “86 Taşıma Merkezindeki 15062 Öğrenciye Kuru Gıda Verilmesi Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.09.2007 tarih ve 00.16.03.0078/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 15.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 86 Taşıma Merkezindeki 15062 Öğrenciye Kuru Gıda Verilmesi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sosyal Hizmetler Gıda San. Tıc. Ltd. Şti.’nin 19.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

03.09.2007 tarih ve 00.16.03.0078/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) 03.07.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan söz konusu ihaleye ait ilanın 4.1.2.3 maddesi 2.bendinde;  “firmanın fabrikasının il sınırları içinde olması zorunludur” ibaresine yer verildiği, il içinde fabrika veya şubesi olmayanların Zonguldak ilinde bulunan ve yeterlilik şartlarını taşıyan bir fabrika ile yaptıkları sözleşmenin istendiği, bu durumun rekabeti engellediği ve mevzuata aykırılık teşkil ettiği, hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağına ve harici bir mutfak ile anlaşma yaparak hizmetin yerine getirileceğine dair taahhütname istenilmesinin yeterli olduğu,

            2)Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 4.3.2 maddesi (b) bendinde; isteklilerden bünyesinde gıda mühendisi çalıştırıyor olduğunu gösteren 120 günlük SSK prim bordrosu sureti istendiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

            3) Söz konusu ihaleye ait ilanın 7. maddesinde doküman bedelinin 500,00 YTL olarak belirtildiği, bu miktarın ihaleye katılımı ve rekabeti  engelleyecek derecede yüksek olduğu ve mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında ; “Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınır. İnceleme, bu Yönetmelikte itirazen şikayet başvurusu için düzenlenen usule göre ve  iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

         

          Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sosyal Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin başvurusu üzerine alınan 27.08.2007 tarih ve 2007/AK.H-1603.1 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu başvuruya ilişkin olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği anlaşıldığından İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca inceleme şikayet sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “Zonguldak Merkez İlçe, Alaplı, Devrek, Çaycuma, Kdz.Ereğli, Gökçebey ilçelerinde bulunan 86 taşıma merkezi İlk Öğretim Okuluna gelen taşımalı 15062 Adet Öğrenciye (Kuru Kumanya) yemeği verilmesi işi” olduğu belirtilmiştir.

 

            Şikayete konu ihalenin 03.07.2007 tarihinde yayınlanan ilanının 4.1.2.3 maddesi 2 inci bendinde “Hizmetin götürüleceği yerin iline bağlı İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış gayrissıhhi  Müessese Ruhsatı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini. Fabrikanın Şubesinin İl Sınırları içinde faaliyette olması zorunludur. İl içinde fabrika veya şubesi olmayan isteklilerin Zonguldak İlinde bulunan ve Yeterlilik Şartlarını taşıyan bir fabrika ile yaptıkları sözleşmeyi veya yapılan sözleşmenin noter tasdikli fotokopisini ihale dosyasının içinde ibraz etmesi gerekmektedir.” düzenlemesi yer almıştır. İhaleye ait idari şartnamenin 7.1.(o).2 nci maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalenin Zonguldak Merkez İlçe ve diğer ilçelerinde bulunan toplam 86 İlköğretim Okuluna gelen öğrencilere kuru gıda verilmesi işinden oluştuğu ve söz konusu ihalede ihale konusu işin niteliği gereği işin yerine getirilmesi aşamasında yüklenicinin kendisine ait veya sözleşme ile temin edeceği yeterlik şartlarını taşıyan bir üretim tesisinin bulunması şartının ihale konusu gıdanın il sınırları içerisinde bulunan bir üretim tesisinde üretilmesi açısından idarece gerekli bulunduğu anlaşılmıştır.

           

            İsteklilerin yeterliklerinin değerlendirilmesinde istenilecek kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede işin yerine getirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında gerekli olduğu anlaşılan söz konusu üretim tesisine Zonguldak İl sınırları içerisinde sahip bulunmayan isteklilerin, henüz ihaleye teklif verme aşamasında böyle bir üretim tesisi ile sözleşme yapmaları ve bu sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiğine ilişkin düzenleme ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte bulunmuştur.

           

            İl sınırları içerisinde üretim tesisi bulunmayan isteklilerden ihaleyi kazanmaları halinde il sınırları içerisinde faaliyet gösteren yeterlik şartlarına haiz bir üretim tesisi ile sözleşme yapacaklarına dair taahhütname istenilmesinin ve/veya yüklenicinin işin yürütülmesi aşamasında böyle bir üretim tesisini temin edeceğine dair bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesinin söz konusu ihalede rekabetin sağlanması açısından yeterli olacağı anlaşıldığından idarece yapılan bahse konu düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

            03.07.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 4.3.2.b maddesinde  Gıda mühendisi Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 43.maddesi çerçevesinde anahtar teknik personel olup; isteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için bünyesinde Gıda mühendisi çalıştırıyor olduğunu gösteren 120 günlük SSK prim bordrosunun aslına veya noter tasdikli sureti ile bu kişiye ait diplomaları ile iş akti sözleşmelerini  ve Gıda Mühendisleri Odasından alınan sorumlu yönetici belgesini gösterir belge asılları yada noter onaylı suretini sunmaları gerekir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü  maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hüküm incelendiğinde; anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunması şartlarının mevzuatta gerekli ve yeterli şart olduğu anlaşıldığından, söz konusu ihalede anahtar teknik personel olarak istenen gıda mühendisinin  ihale tarihinden 120 gün önce isteklinin bünyesinde işe alınmış olması gerektiğine ilişkin düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 7 nci maddesinde ve idari şartnamenin 4.1.(c) maddesinde idare tarafından hazırlanan ihale dokümanı satış bedelinin 500,00.-YTL olduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi”  başlıklı 28 inci maddesinde “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması başlıklı 32 nci maddesinde; …Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokumanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir….” hükmü yer almıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerine yapılan incelemede; söz konusu ihalede, ihale dokümanının İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinden oluştuğu, bununla birlikte dokümanın basım maliyetinin idarece tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanağın ihale işlem dosyasında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan. Kay. Sosyal Hizmetler Gıda San.Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine verdiği 13.08.2007 tarihli yazı ekinde yer alan cevapta ise; “…şikayetçi firma şartname satış ücretinin yüksek olduğunu iddia etmektedir. Ancak¸doküman satış bedeli idare tarafından tespit edilen bedelin rekabeti engelleyici her hangi bir kısıtlayıcı rakam olmadığı ortadadır. Kaldı ki şirketiniz idaremizden şartname almadan itirazda bulunmuştur” ifadesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi ve basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            Buna karşın; idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda  söz konusu ihalede idarece doküman bedeli basım maliyetinin tespitine ilişkin bir tutanak düzenlenmediği anlaşılmış olup, idarece doküman satış bedelinin tespitinin mevzuata uygun gerçekleştirilmediği  anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul