İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2999
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :4
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2999
Şikayetçi:
 Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A. Ş. Çarşı Mahallesi, Eski Cami Karşısı, Üstün İşhanı Kat 1 Sürmene/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Terme Caddesi 55500 Çarşamba/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23826
Başvuruya konu ihale:
 2007/76082 İhale Kayıt Numaralı “2007/2008 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Öğrencilere Öğle Sıcak Yemek Hazırlanması ve Dağıtımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.15.96.0041/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 07.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/2008 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Öğrencilere Öğle Sıcak Yemek Hazırlanması ve Dağıtımı ihalesine ilişkin olarak Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A. Ş.,’nin 07.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23826 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1.b.3.d  maddesinde vergi levhasının teklifle birlikte sunulmasının istenildiği, vergi levhasının  istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

            2) İdari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde sayı ve özellikleri belirtilen personelin yemek öncesi ve sonrasında okullarda bulundurulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, Kamu İhale Genel Tebliğine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler arasında sayılmayan ihale konusu hizmet için belli sayıda personel çalıştırılacağına yönelik taahhütname istenilemeyeceği,

3) İdari şartnamenin 7.3.2.4 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile isteklilerin hizmetin alındığı ilde yemek fabrikası bulunduğuna ilişkin belgeleri veya il sınırları içerisindeki yemek fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, bahse konu düzenlemenin ihaleye il dışından katılacak istekliler açısından katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu, ihaleyi alan firmanın hizmetin aksamaması için harici bir mutfakla anlaşma yaparak hizmetin yerine getirileceğine ilişkin taahhütname sunmasının yeterli görüleceğine yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı,

4) İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yemek dağıtımında kullanılmak üzere istekli üzerine kayıtlı en az üç araç veya üç araçlık noter onaylı araç kiralama sözleşmesi ya da üç araçlık noter onaylı taahhütname istenildiği, bahse konu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

                       

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde “İşyeri vergi levhası”nın teklifle birlikte sunulması gereken belgeler arasında sayıldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde “ İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde de isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenilmesi zorunlu belgelere ilişkin hükümlere yer verilmiş olup bunların dışında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan  diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirleneceği hükme başlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve eki tip idari şartnamede istenilmesi zorunlu belgeler arasında “vergi levhası” sayılmamıştır. Ayrıca, idarece vergi levhasına bağlı olarak herhangi bir yeterlik kriteri belirlenmemiştir.

 

Bu çerçevede vergi levhasının istenilmesi gerekli olmamakla birlikte her isteklinin sahip olduğu ve temin güçlüğü bulunmayan bir belgenin teklifle birlikte sunulmasına ilişkin düzenleme, ihalede katılım ve rekabetin engellenmesi sonucunu doğurmayacağından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak İdari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde “ isteklinin söz konusu sıcak yemek hazırlama ve dağıtımı sırasında kullanılmak üzere en az 1 (bir) sorumlu teknik yönetici; (Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Kimyager, Diyetisyen, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölüm Mezunu (4 yıllık) unvanlı kişilerden yetki verilen bir kişi), 1 (bir) aşçı, 2 (iki) aşçı yardımcısı, 7 (yedi) servis ve temizlik işçisi, 3 (üç) şoför çalıştırılması ve bu servis ve temizlik işçilerinden; bir öğünde 200 ve üzeri yemek verilecek 6 taşıma merkezi okulda yemek öncesi ve sonrası hazırlık ve temizlik işleri için birer işçi bulundurulması zorunludur.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

İhale konusu hizmetin, idarece teknik şartnamede belirlenen yemek listesine göre yemek hazırlanması (malzeme dahil), okullara taşınması, dağıtımı ile dağıtım sonrası hizmetlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G maddesinde “ … Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir… ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler kapsamında yer almayan malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetinin  ifası için gerekli asgari personel sayısı ve niteliğine ilişkin düzenleme yapılmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte; ihale konusu hizmetin ifası için idarece belirlenen hizmet mahallinde personel bulundurulması gerektiği durumlarda gerek maliyet hesabında gerekse sözleşme sürecinde ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmesi bakımından hizmetin ifası için idarece gerekli görülen asgari personel sayısının belirtilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 7.3.2.4 üncü maddesinde “ Yemek, isteklilerin yüklenici firmanın hizmetin alınacağı ilde bulunan mutfağında pişirilecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi istekli olarak katılacak firmaların /kişilerin hizmetin alınacağı ilde yemek fabrikası/fabrikaları bulunması veya il sınırları içerisindeki yemek fabrikası/fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini gösteren belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye konu hizmetin Çarşamba İlçesi ve bağlı köy taşıma merkezi okullarının yemek ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu; idari şartnamenin 7.3.2.4 üncü maddesinde yapılan bahse konu düzenleme ile yemeğin Samsun ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren üretim tesislerinde pişirilmesinin amaçlandığı ve bu amaca yönelik olarak il sınırları içerisinde faaliyet gösteren üretim tesisi ile sözleşme yapılarak teklifle birlikte sunulmak kaydıyla Samsun ili sınırları içinde üretim tesisi bulunmayan isteklilerin de ihaleye teklif verebilmelerine imkan tanındığı anlaşılmaktadır.

 

Oysa, il sınırları içerisinde üretim tesisi bulunmayan isteklilerin ihaleye teklif verebilmesini teminen, ihaleyi kazanan isteklinin sözleşme imzalamadan önce il sınırları içerisinde faaliyet gösteren üretim tesisi ile sözleşme yapılması şartı konulması ve buna ilişkin taahhütname istenilmesinin yeterli görülmesi gerekmektedir.

 

Bu bağlamda; il sınırları içerisinde üretim tesisi bulunmayan firmaların, ihaleden önce il sınırları içerisinde üretim tesisi bulunanlarla noter onaylı sözleşme imzalaması şartının, teklif maliyetlerini yükseltmesi yanında ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

             

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde “Yemeklerin dağıtılmasında kullanılmak üzere istekli üzerine ve trafik siciline kayıtlı en az 3 (üç) araç veya 3 (Üç) araçlık noter onaylı araç kiralama sözleşmesi ya da 3 (üç) araçlık noter onaylı taahhütname” nin teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir….” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece yapılan düzenlemede ihale konusu hizmetin ifası için gerekli görülen aracın isteklinin kendi malı olmaması halinde noter onaylı taahhütname sunulabilmesine imkan sağlandığından idarece yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda şikayetçinin üçüncü iddiasına yönelik incelemede ihale dokümanında mevzuata aykırılıkları belirtilen hususun düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul