• Karar No: 2007/UH.Z-30
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-30 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 29.01.2007 tarih, 2007/UH.Z-309 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :39
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-30
Şikayetçi:
 M & B Altyapı İnşaat Taah.Temizlik Bilgisayar Maat. San İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Harbiye Mah. Dikmen Cad. No: 228/12 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nazilli Devlet Hastanesi, Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi No: 76 09800 Nazilli / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2006 / 41376
Başvuruya konu ihale:
 2006/137941 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.12.2006 tarih ve 08.18.10.G016/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nazilli Devlet Hastanesi’nce 17.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak M&B Altyapı İnşaat Taah.Temizlik Bilgisayar Maat. San İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.12.2006 tarih ve 41376 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından 17.11.2006 tarihinde yapılan “ temizlik, yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetler ile veri hazırlama ve sekreterya hizmeti” işi ihalesine istekli sıfatıyla katıldığı, ihaleye katılan firmalar arasında mesleki ve teknik yeterlik kriterlerini sağlayan tek firma olduğu,

 

            İhaleye 11 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda;

 

            -Peytem firması ile Ali Benzer Firmasının, idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenilen isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerden lisans, ön lisans ve lise diplomaları veya buna benzer ilgili belgelerin asılları yada noter tasdikli suretlerini vermediği bunun yerine diploma fotokopisi sunduğu, ayrıca teknik şartnamenin 11. maddesinde istenilen yıllık eğitim planı ve proğramını sunmamasına rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

            -Kürşat firmasının ibraz ettiği birim fiyat teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin rakam ve yazıyla yazıldığı ancak rakam ve yazıda belirtilen sürelerin farklı olduğu, yine teknik şartnamenin 11. maddesinde istenilen yıllık eğitim planı ve proğramını sunmamasına rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

            Cerit-Asya iş ortaklığı firmaları, Zaloğlu, Misbak, Mediteks, Global ile Karahan  firmalarının, teknik şartnamenin 11. maddesinde istenilen yıllık eğitim planı ve proğramını sunmamasına rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

            Buzpak firmasının teklif etmiş olduğu birim fiyatın, birim fiyat teklif cetvelindeki çarpımlarının tutmadığı, idarece istenilen standart form dışında birim fiyat teklif cetvelinin sunulduğu, teknik şartnamenin 11. maddesinde istenilen yıllık eğitim planı ve proğramını sunmamasına rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

            Adı geçen firmaların, teknik şartnamenin 11. maddesinde istenilen eğitim planı ve proğramına ilişkin belgeleri teklif zarfı içersinde sunmaları gerekirken sunmamaları sebebiyle; 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66. maddesi ve idari şartnamenin 31.2.3 maddesi ile 32. maddeleri gereğince tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmaması işleminin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Kendi firmalarının ise idari şartnamede istenilen 4 aylık dönem bordrosu veya bu hizmete ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde bulunan işçi sayısının 96 kişi sayısını tamamlamadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            İdarece yapılan bu işlemin, idari şartnamenin 32.1.2. maddesinde “a) Ancak; geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksiklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksiklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, ……..verilen süre içinde tamamlanacaktır.” şeklinde yer alan düzenlemesine aykırı olduğu, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66. maddesi ve idari şartnamenin 32.1.2 maddesinin (a) bendine aykırı bir şekilde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, firmalarının ihale dışı bırakılmadan önce teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinden dolayı, ihale komisyonunca bu bilgi eksikliğinin tamamlatılması yönünde uygun bir sürenin verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde “ isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler  başlığı altında;

           

            a) 1 adet sorumlu genel müdür lisans veya yüksek lisans mezunu olacaktır.

            b) 2 adet sorumlu şef lisans veya ön lisans mezunu olacaktır.

            a) 3 adet şef yardımcısı en az lise veya dengi okul mezunu olacaktır.” şeklinde düzenleme bulunduğu,

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesindeki düzenlemenin, mesleki ve teknik yeterliğin tespitinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere istenen belgelere ilişkin olduğu, ihaleye teklif verme aşamasında bu belgelerin istendiği,

           

            Buna göre; Peytem ve Ali Benzer firmalarının idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenilen “isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeleri” ibraz etmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            İdare, teknik şartnamenin 11. maddesinde “…….yüklenici çalıştırdığı personele özellikle enfeksiyondan korunma, iş sağlığı, iş güvenliği, konularında eğitim verecektir. Yüklenici teklifiyle beraber yıllık eğitim planını sunacaktır. Bu planda ise eğitimi verecek kişi, yer, konuları ve saatleri planda belirteceklerdir.” şeklinde düzenleme yapmıştır.

 

            İhaleye teklif veren isteklilerden Peytem, Ali Benzer, Cerit-Asya İş Ortaklığı, Zaloğlu, Misbak, Mediteks, Global, Karahan, Buzpak ve Kürşat firmalarının Teknik Şartnamenin 11. maddesinde istenilen belgeleri sunmamasına rağmen idarece bu isteklilerin tekliflerinin bundan dolayı değerlendirme dışı bırakılmadığı,

            Anlaşılmıştır.

 

            Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak belgeler idari şartnamede belirlenir ve istenir. İsteklilerin de tekliflerini sunarken istenilen bu belgeleri ibraz etme zorunluluğu vardır. İdari şartnamede istenilen belgelerden birinin verilmemesi durumunda ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuat gereğidir.

 

            Teknik şartnamede; (ihaleye teklif verme aşamasında) mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak belgelerin ibrazına ilişkin düzenleme yapılması mevzuata göre mümkün değildir. Teknik şartnamedeki düzenlemeler genellikle sözleşmenin uygulanmasına ve yerine getirilmesine ilişkin hükümler ihtiva etmelidir.

 

            İdare, teknik şartnamenin 11. maddesinde “…yüklenici teklifiyle beraber yıllık eğitim planını sunacaktır. Bu planda ise eğitimi verecek kişi, yer, konuları ve saatleri planda belirteceklerdir.” şeklinde hatalı ve mevzuata aykırı düzenleme yapmasına rağmen, ihaleye teklif verme aşamasında “yıllık eğitim planının sunulacağına” ilişkin belgenin ibraz edilmesini aramamıştır. Bu belgenin ibraz edilmemesi sebebiyle hiçbir isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmadığından, söz konusu hatalı düzenleme sonuca etki eden bir aykırılık olarak görülmediğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Kürşat firmasının ibraz ettiği teklif mektubunda yapılan incelemede teklif geçerlik süresinin rakamla (90) yazıldığı, yazı ile “altmış” gün olarak yazıldığı, teklif mektubundaki teklif geçerlilik sürelerinin rakam ve yazı ile birbirine uyumlu bir şekilde yazılmadığı ve bundan dolayı bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

            Buzpak firmasının (teklif ettiği bedel 2.270.666,84 YTL) teklif etmiş olduğu birim fiyat teklif cetveli ekinde yapılan incelemede;

 

            Buzpak firmasının ibraz ettiği teklif birim fiyat eki cetvelinin, idarenin vermiş olduğu standart form birim fiyat eki cetvele aykırı olduğu tespit edilmesine rağmen, söz konusu firmanın ibraz ettiği teklif birim fiyat eki cetvelinin, teklif edilecek fiyata dahil olması gereken masraflara uygun bir şekilde belirlendiği çarpım ve toplam hatalarının olmadığı, birim maliyet kalemlerinin çarpılmak ve toplanmak suretiyle teklif edilecek toplam bedeli verdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.  

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde söz konusu hizmete esas olmak üzere 96 işçinin ihalenin yapılacağı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde ihale konusu iş veya benzer işlerde 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta primi dönem bordrosunun ibraz edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibi, idari şartnamenin 7.3.2 maddesindeki düzenlemenin gereğini yerine getirmek üzere, ihale konusu iş ile benzerlik arz eden ortak girişim olarak gerçekleştirdiği ve kendisinin % 45 hissesinin bulunduğu Sayıştay Başkanlığına yapmış olan işe ait iş deneyim belgesini ibraz etmiştir. Bu iş deneyim belgesine istinaden, 2004 yılına ait (9.,10.,11. ve 12.ay) 204 personelin kesintisiz 4 ay çalıştığına dair sigorta prim bordrosunu ibraz etmiştir.

 

            07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (değişik) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinin 6. fıkrasında “İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personel ile anahtar personelin tamamı değerlendirilir. İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde iş ortaklığının çalıştırmış olduğu personel, iş ortaklığı oranına göre değerlendirilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Bu düzenlemeye göre; başvuru sahibinin 204 personeli kesintisiz çalıştırdığına dair ibraz ettiği 4 aylık SSK prim bordrosuna ilişkin işin, iş ortaklığınca gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, bu iş ortaklığında %45 hissesinin olduğu ve idari şartnamedeki düzenleme dikkate alındığında; başvuru sahibinin 96 kişiyi 4 ay kesintisiz çalıştırdığına dair aylık SSK primini yatırdığına ilişkin belgeleri usulüne uygun bir şekilde ibraz etmediği anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. fıkrasında “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

            Ancak,

            a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

            b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.”  hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda zikredilen düzenlemeye göre ibraz edilmesi gereken belgenin usulüne uygun bir şekilde ibraz edilmemesi belge eksikliği olduğundan ve belge eksikliğinin tamamlatılması da mümkün olmadığından, idarenin başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında hatalı bir işlem tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhaleye ilişkin idari şartnamede ihale konusu iş “Temizlik, yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetler ile veri hazırlama ve sekreterya hizmetleri” olarak tanımlanmıştır.

 

            Birbirinden bağımsız bu işlerin birlikte ihale edilmesi Kamu İhale Kurulunun 2005/UH.Z-169 ve 2005/UH.Z-2212 sayılı kararlarında bir aykırılık nedeni olarak görülmemiş ise de; bu kararların verilmesinden sonra Kamu İhale Kurumuna karşı açılan bir davada Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 24.05.2006 günlü, E.2006/174 sayılı kararda ayrı ayrı uzmanlık, ekipman, teçhizat gerektiren yemek pişirme hizmeti ile temizlik hizmetinin birarada  ihale edilemeyeceği gibi bu işlerin ayrı ayrı ihale edilmesi durumunda katılım ve rekabetin artacağı belirtilmiştir.

 

            Bu yargı kararında yemek ve temizlik hizmetinin bile birarada yapılamayacağı belirtildiğine göre inceleme konusu ihalede olduğu üzere ayrı iş deneyimi, uzmanlık ve ekipman gerektiren başka  birçok hizmetin “hastane genel  hizmeti ” adı altında tümden ihale edilmesine, belirtilen yargı kararı ışığı altında imkan yoktur.

 

Aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak düzenleme yapmak amacıyla Kamu İhale Kurumunca ilgili kuruluşlardan görüş sorulmuştur. Sağlık Bakanlığı hastane otelciliği hizmet alımının kısmi teklife ve konsorsiyuma açık olarak çıkılmasının zorunlu tutulmasını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bu tür uygulamanın rekabet ortamını ortadan kaldıracağını ve sektördeki kısıtlı sayıdaki hizmet sunucusuna ayrıcalık tanınacağını, Gazi Üniversitesince bu tür uygulamanın tekelleşmeyi beraberinde getireceği ve kamunun yüksek fiyatla hizmet almasına yol açacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.

 

            Nitekim 07.08.2006 tarihinde alınan 2006/UH.Z-1884 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında benzer nitelikte olan ve 716 kişiyle hastane otelciliği hizmeti alımı olarak nitelendirilen ihale kamu ihale mevzuatına aykırı bulunmuştur.

 

            Zaten bu türde hizmetin bütününü yapabilecek isteklinin bulunmasının imkansızlığı nedeniyle idari şartname de iş deneyim belgesi olarak; otelcilik hizmeti, temizlik hizmeti, veri hazırlama ve sekreterya hizmeti, yemek hizmetlerinden  herhangi birisini yapmış olma ve  bu hizmetleri gerçekleştirmiş isteklilerin  benzer iş koşulunu sağlamakta yeterli olacağı  kabul edilmektedir. Bu düzenlemenin sonucu olarak salt  otelcilik yapan  veya yemek pişiren veya temizlik yapan  veya sekreterlik hizmeti verenler  ihale konusu olan tüm belirtilen işlerde ehil kabul edilerek ve bu sağlık biriminin şartnamede öngörülen hizmetlerini yerine getirebilecek olması kabul edilemez.

 

            Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde esasında ihale yapan sağlık merkezinin destek hizmetlerinin tümünü bir anlamda özelleştirmeye çalıştığı sonucuna ulaşılmaktadır ki bunun yöntemi ancak ayrı yasal düzenlemelerle sağlanabilir. Yoksa ihale ile hizmet satın alınması yöntemiyle bu sonucun sağlanması mümkün değildir.

 

            2-  İhale konusu işin bir kısmını da “veri hazırlama ve sekreterya hizmeti” alımı oluşturmaktadır.

 

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede   veri hazırlama kontrol işletmeni ve sekreter istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Öte yandan  657 sayılı Kanunun 36. maddesindeki düzenlemelerde buna imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

            3- İhale ilanının 4.4.  maddesinde “benzer iş” tanımının “ bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel Hastanelerde yapılan otelcilik hizmeti ve/veya temizlik hizmeti ve/veya veri hazırlama sekreterya hizmeti ve/veya yemek hazırlanması, dağıtımı sonrası hizmetler kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı, ilanın bu düzenlemesine karşılık gelen idari şartnamenin 7.4 maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapıldığı daha sonradan idarece bu düzenlemenin katılımı azaltacağı düşüncesiyle düzletme ilanı yapılmadan 13.10.2006 tarihinde zeyilname düzenlendiği ve bu zeyilname ile idari şartnamenin 7.4 maddesindeki “benzer iş” tanımını resmi ve Özel Kuruluşlara yapılan her türlü personel çalıştırılmasına dayanan otelcilik hizmeti ve/veya temizlik hizmeti ve/veya veri hazırlama ve sekretarya hizmeti ve/veya yemek hazırlanması dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri kabul edilecektir.” şeklinde değiştirdiği anlaşılmıştır.

 

              4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde “ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde ise; “İhale ilanları,ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır. İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” 31 inci maddesinde ise “…… 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir” hükmüne yer verilmiştir.              

 

                   İhale ilanındaki ve İdari Şartnamedeki benzer iş tanımının birbirine uygun olmadığı ve yukarıda zikredilen düzenlemelere aykırı olduğu, ihale ilanındaki  “benzer iş” tanımının sınırlayıcı nitelikte, idari şartnamedeki “benzer iş” tanımının ise kapsamının daha geniş nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihale ilanına bakarak ihaleye teklif vermek isteyen ve ihale ilanında belirtilen nitelikte “benzer iş” tanımına uygun iş deneyim belgesine sahip olmayan isteklilerin ihaleye teklif vermekten vazgeçmeleri ve/veya hak kaybına uğramaları muhtemel olduğundan söz konusu aykırılık ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılıkdır.

 

                 Tüm bu hususlar dolayısıyla ihalenin iptali gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

                                                         

                                                         

          Adnan ZENGİN                      K.Nejat ÜNLÜ                      Bilal KARACA

Kurul Üyesi                              Kurul Üyesi                          Kurul Üyesi

 

                                                            EK GEREKÇE

 

2007/UH.Z-29 no’lu Kamu İhale Kurulu Kararındaki ek gerekçeyle karara katılıyorum.

 

 

                                                                                                             Yaşar GÖK   

                                                                                                             Kurul Üyesi                          

 

 

KARŞI OY

 

            08.01.2007 tarih ve  2007/UHZ-29 nolu Kurul Kararında belirtilen gerekçeler nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla çoğunluğun şikayetin uygun bulunmadığı şeklindeki görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                             Namık DAĞALP

                                                                                   II. Başkan

                                                                                         Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul