İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3000
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :5
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3000
Şikayetçi:
 Nur Yemek Tur. Gıda İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti., Dörtyol Sanayi Çarşısı 2. Blok No:73 Adapazarı / SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 14280 Gölköy Kampüsü BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23914
Başvuruya konu ihale:
 2007/81936 İKN|li “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.16.02.0167/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nur Yemek Tur. Gıda İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu işin içerisinde 40.000 adet normal kahvaltı, 16.000 adet diyet kahvaltı, 66.000 adet normal yemek, 28.000 adet diyet yemek yer aldığı ve götürü bedel teklif almak suretiyle ile ihaleye çıkıldığı, şu an ihale konusu işi sürdüren firmanın kendileri olduğu, 5 ay için öngörülen 66.000 adet yemeğin gerçek sayısının 43.470 adet, 40.000 adet normal kahvaltı sayısının 25.549 adet, 28.000 adet diyet yemek sayısının 14.057 adet, 16.000 adet diye kahvaltı sayısının 6.849 adet olduğu, ihaleye çıkılan sayılar ile alım yapılacak sayılar arasında iki kat fark olduğu, firmaya en fazla %20 eksik iş yaptırılabileceği ve götürü bedel imzalanan sözleşmelerde firmanın sözleşme bedelinin tamamını talep edebilme hakkı olduğundan idarenin telafisi güç yada imkansız sonuçlar ile karşılaşacağı, dolayısıyla kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesinin ihlal edilerek kurumun zarara uğratılacağı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firma ile firmalarının tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, kendileri tarafından yapılan açıklamada işin yapımı ile ilgili işçilik, vasıflı personele verilecek fiyat farkı, bayram ve tatil günleri işçilik maliyeti, ham malzeme maliyeti, sözleşme giderleri firma karı ve tüm diğer giderlerin dayanakları ile birlikte idareye sunulduğu, diğer firmanın açıklamasında diyetisyen, aşçıbaşı gibi vasıflı personele vereceği maaş farklarına ve sözleşme giderlerine yer vermediği, idareye yaptıkları başvuruya idarenin cevabında, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca, yemek pişirme hizmetinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceğinden, firmanın personel giderlerini açıklamak zorunda olmadığının belirtildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştırdığına dair taahhütname istenemez.” şeklinde değişiklik yapıldığı, idari şartnamenin 7.3.2 inci maddesinde 15 personel çalıştırılacağı ve bu personellerin niteliklerinin belirtildiği, idarenin bu düzenleme ile vasıfları belirtilen en az 15 personeli çalıştırmayı zorunlu kılması sebebiyle personel giderinin teklifte önemli bir bileşen oluşturduğundan, aşırı düşük teklif açıklamasında yer alması gerektiği, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklamasının uygun bulunmayıp teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesi tutarının, idarece öngörülen %40’lık tutarı karşılamadığı,           

 

İdareye yaptıkları başvuruya idarenin cevabında ivedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesi ile ihale işlemlerine devam edeceğini belirttiği, idare ile kendileri arasında 31.12.2007 tarihine kadar geçerli 297.000,00 YTL’lik sözleşme bulunduğu, bu sözleşemeye mahsup 247.000,00 YTL iş yapılmış dolayısı ile idarenin kendilerine 50.000,00 YTL’lik iş yaptırması gerektiği, diğer taraftan idarenin %20’lik iş artışını da kullanabileceği ve bu durumda ivedilik durumunun ortadan kalkacağı, bu nedenle idarenin ivedilik kararı almasının yanlış olduğu,

 

Açıklanan nedenlerle mevzuata aykırı olan ihale kararının iptal edilerek, belirtilen hususların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte görülmesi halinde düzeltici işlem belirlenmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte aykırılıklar bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesi; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İhale konusu işin niteliği göz önüne alındığında, sözleşmenin yürütülmesi sırasında iş artışı ve iş eksilişi gibi durumların söz konusu olabileceğinden, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde teklif almak suretiyle ihaleye çıkılması gerekmektedir.

            Bu nedenle, söz konusu ihalede götürü bedel teklif almak suretiyle ihaleye çıkılmasının kamu zararına neden olabileceğinden, idare tarafından götürü bedel teklif almak suretiyle ihaleye çıkılması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdarelerin, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ilkesine aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale komisyonunca Sefa Yemek Fabrikası – Kemalettin ÖZDEMİR ile Nur Yemek Tur. Gıda İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenmiştir.

 

İdarenin aşırı düşük teklif sorgulaması ile ilgili açıklama yazısında, genel ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından her iki istekli tarafından da yapılan açıklamaların uygun bulunduğu görülmüştür.

 

İstekliler tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde;

 

Sefa Yemek Fabrikası – Kemalettin ÖZDEMİR’in açıklamalarında; işletmelerinin bir aile firması olduğu ve aile bireylerinin yönetim ve üretim aşamasında aktif rol üstlendiği, bu durumun işçilik maliyeti, işin devamlılığı ve istikrar açısından avantaj sağladığı, taşımalı ve yerinde üretim sistemi ile yemek üretim sektöründe faaliyet veren firmalarının tedarikçi firmalarla yapmış olduğu uzun süreli ve toplu alım sözleşmelerinin maliyetlerinde avantaj sağladığı, kendilerine ait tarım arazilerinde yetiştirdikleri patates, soğan, un ve benzeri ürünlerin kendilerine avantaj sağladığı belirtilmiş ayrıca, yemek üretiminde kullanılacak olan malzemelere ilişkin proforma faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

Nur Yemek Tur. Gıda İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında; işçi maliyeti, yemek maliyetleri, doğal gaz gideri, temizlik gideri, su gideri ve %3 sözleşme gideri ile ilgili tekliflerinde fiyat öngörüldüğü, kahvaltı ve yemek maliyetlerine ilişkin haftalık olarak ayrıntılı analizler ile yemek maliyetlerinde kullanılacak malzemelere ilişkin proforma faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması incelendiğinde, aşırı düşük tekliflerin objektif bir kritere göre belirlenmediği, açıklama talep yazısında, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmeyip, genel ifadelere yer verildiği, bu nedenle istekliler tarafından da birbirinden farklı açıklamaların yapıldığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce, aşırı düşük tekliflerin objektif kriterlere göre belirlenerek, açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenilmesi gerektiğinden, ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, özel sektöre taahhüt edilen hizmete ait olduğu, iş deneyim belgesi ekinde, işe ait sözleşme ve bu sözleşme ile ilgili faturaların bulunduğu görülmüştür.

 

İş deneyim belgesi ve ekinde yer alan sözleşme ile faturalar incelendiğinde, sözleşmede, toplam sözleşme bedeli belirtilmeyip, kişi başı kahvaltı, öğle sebze yemeği, öğle et yemeği, akşam yemeği fiyatlarının belirtildiği, ayrıca işin başlama tarihi belirtilmiş olmasına rağmen işin bitiş tarihinin belirtilmediği ve söz konusu işin devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.

           

4734 sayılı Kanunun 10 (b) 2 nci maddesi uyarınca, hizmet alımı ihalelerine katılacak olan isteklilerin sundukları iş deneyim belgelerinde, son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin %70’i oranında gerçekleştirme şartı aranmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, iş deneyimi için istenilen şartları sağlamadığı görülmüştür.

 

            Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirme dışı bırakılmamasının anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul