İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3003
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :9
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3003
Şikayetçi:
 Av.Ercan Duran, C Vekili, Üsküp Caddesi Çevre Sokak Nu 5/5 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bedaş Genel Müdürlüğü, Abdülhakhamit Cd. Nu 79 80090 Taksim Beyoğlu/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25794
Başvuruya konu ihale:
 2007/77725 İhale Kayıt Numaralı “Beyoğlu-Çağlayan-Sarıyer İşl.Müdürlükleri 2.İhbarname Dağıtımı, Enerji Kesme-Açma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.09.2007 tarih ve 08.16.84.0168/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bedaş Genel Müdürlüğü tarafından Beyoğlu-Çağlayan-Sarıyer İşl.Müdürlükleri 2.İhbarname Dağıtımı, Enerji Kesme-Açma Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Av.Ercan Duran, C Vekili’nin 10.09.2007 tarih ve 25794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) 2. İhbarname Dağıtımı ve Enerji Kesme Açma işlemleri ihalelerini haksız şekilde 4734 sayılı Yasanın 3/g maddesi kapsamında yürüttüğü,

 

            2) BEDAŞ’ın 3/g kapsamında ihale yapabilmesi için ihale yaklaşık maliyetinin belirlenen eşik değerin altında olmasının gerekmesi nedeniyle adı geçen idarenin 3/g kapsamında ihale yapabilmek için aynı il hudutları içerisindeki ihaleleri farklı farklı gruplara bölerek anılan eşik değerin altında kalmak suretiyle 4734 sayılı Yasanın kapsamı dışında kalmayı adet edindiği,

 

            3) Şikayete konu ihalede 3 ayrı işletme bölgesinin birden ihale edildiği, işletmelerin bu şekilde birleştirilmesi halinde dahi eşik değerin altında kaldığı, Beyoğlu-Çağlayan-Sarıyer işletmelerinin ihbarname dağıtımı, enerji kesme-açma işi ihalesi birleştirilirken, bu işletmelerin endeks okuma ihalelerinin Beyoğlu işletmesi için ayrı, Çağlayan işletmesi için ayrı ve Sarıyer işletmesi için yapıldığı, yine ayrıca şikayet edilen 2007/77692 İKN’li Bakırköy İşletme Müdürlüğü endeks okuma ihalesinin de bir bölgeyi kapsayacak şekilde ihale edilmiş olduğu, çünkü endeks okuma ihalesinde, kesme-açma ihalesindeki gibi işletmelerin birleştirilmesinde eşik değerlerin üstüne çıkıldığı ve BEDAŞ’ın bu şekildeki uygulamalarından maksadın 3/g kapsamında yapılmasına izin verilmiş hizmet konularının başka hiçbir gerekçe olmaksızın sadece eşik değer dikkate alınarak bölünmek suretiyle 4734sayılı yasa hükümlerinden kaçınılmaya çalışıldığı ve bu uygulamayla Kamu İhale Kanununun 5.maddesinde yer alan “eşik değerler altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” hükmüne açıkça tavır alınarak kanuna karşı hile yoluna gidildiği ve denetim dışı kalınmasının amaçlandığı,

 

            4) Şikayete konu ihalede; idarece başvuru sahibinin Dicle Edaş Diyarbakır İl Müdürlüğü faaliyet alanında tahakkuk ve tahsilatı arttırma ve kaçağı önleme işini yürütürken sözleşmenin 17 ve 37. maddeleri ile özel şartnamenin 9. maddesine göre sözleşmenin feshedilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25. ve 26. maddeleri kapsamında Bakanlık Makamının 07.06.2006 tarih ve 256 sayılı Olur’u ile bir yıl kamu ihalelerine katılımının yasaklandığının ve 4734 sayılı Kanununun ihaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10. maddesinin (f) bendi ve yine Tip İdari Şartnamenin 10/f bendi uyarınca hareket edenlerin ihale dışı bırakılmalarının hüküm altına alınmasından dolayı, yasaklılık süresinin bitim tarihi olan 07.06.2007 tarihinin son 5 (beş) yıllık süre içinde kaldığının tespit edilmesi nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, ancak idarece yapılan bu işlemin 4734 sayılı yasanın 10. maddesindeki koşullar gerçekleşmediğinden doğru olmadığı, kaldı ki başvuru sahibinin yasaklama süresinin bitiminden sonra ihale dışı bırakıldığı,

 

                     iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üç yüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.

 

Kurulun 09.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-335 sayılı Kararıyla BEDAŞ Genel Müdürlüğü´nin (36 Kw ve Altındaki Enerji Dağıtımı ve Ticareti bölümünde hizmet alımları kısmında yer alan elektrik sayaçlarının endekslerinin okunması ve fatura bildirimi dağıtılması, ikinci ihbarname dağıtımı ve borçtan dolayı enerji kesme açma, on yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların sökülmesi ve yerine takılması ve elektrik sayaçlarının mühürlenmesi ile borcunu ödemeyen abonelerin sayaçlarının kaldırılması) ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Beyoğlu-Çağlayan-Sarıyer İşl.Müdürlükleri 2.İhbarname Dağıtımı, Enerji Kesme-Açma Hizmeti” işine ait hizmet  alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve, incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle Başbakanlığa gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul