İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3009
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :17
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3009
Şikayetçi:
 Emi Harita Bilgi İşlem İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti., Perpa Ticaret Merkezi A Blok K.13 Nu 1978 34384 Okmeydanı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü,Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cd. Belsa Plaza A Blok 41028 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.09.2007 / 25424
Başvuruya konu ihale:
 2007/113429 İhale Kayıt Numaralı “Uydu Takip Sistemi Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.09.2007 tarih ve 08.16.55.0171/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü tarafından 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uydu Takip Sistemi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Emi Harita Bilgi İşlem İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.09.2007 tarih ve 25424 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, yapılaşmanın takibi işinin “uydu görüntüleri” sistemi yanında, “hava fotoğrafları ve laser ranging (LIDAR Mapping)” gibi daha ekonomik yöntem ve teknikler varken, teknik şartnamede ki, sadece uydu görüntüleri ile işin yapılacağına yönelik düzenleme ile yalnızca uydu takip sistemi işi yapmış olan firmalara şans tanıyan idari şartnamede ki benzer iş tanımına ilişkin düzenleme nedeniyle, daha ekonomik yöntemler konu dışı bırakılmak suretiyle rekabetin ve kamu yararının sağlanamadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 15.08.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına, 

 

 Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına “Kabul koşullarını taşımayan başvurular Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu merciine gönderilir. ” hükmü yer almaktadır.

 

          Anılan hüküm uyarınca başvuru dilekçesinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul