İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3010
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :18
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3010
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.,, Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu 69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Medaş Meram Elektrik Dağıtım A. Ş. (ticari İşler Müdürlüğü), İstanbul Yolu Üzeri 12. Km 42001 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24297
Başvuruya konu ihale:
 2007/78238 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 08.16.13.0171/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Medaş Meram Elektrik Dağıtım A. Ş. (Ticari İşler Müdürlüğü)’nce 09.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.,’nin 14.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.08.2007 tarih ve 24297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, İhale dokümanında “İş ve İş Yerlerinin Korunması ve Sigortalanmasına” ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı şekilde yapıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin birinci bendinde;

 

İş ve işyerlerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” 

 

Aynı maddenin ikinci bendinde de, “İşyerinde işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine ve işin bitimine kadarki  süre zarfında; her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

 

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

 

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiğinden, İdarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin      (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece şikayet üzerine alınan kararda, “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7.8.b maddesinin, “İhale veya son başvuru  gününe 10 günden daha az süre kalan hallerde; ön yeterlik/ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunulması durumunda zeyilname yapmak suretiyle dokümanda gerekli değişikliklerin yapılması imkanı bulunmadığından dokümana yönelik başvurularda  bu süre dikkate alınarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.” gereği şikayeti reddettiği, ve ihale işlemlerine devam kararı aldığı belirlenmiştir.

 

İdarenin zeyilname yapabilme süresi kalmadığı gerekçesine dayanarak ihale dokümanının hatalı olduğunu fark ettiği halde, ihaleyi res’en iptal etme yetkisini kullanmak yerine ihaleye devam etmesi, mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul