İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3013
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :21
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3013
Şikayetçi:
 Çağ Turizm Temz. Güv. İlaçl. Oto. Yemek San. Tic. Ltd. Şti., Hilal Mahallesi Hollanda Caddesi No 38/1 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Develi Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi 38400 Develi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25863
Başvuruya konu ihale:
 2007/81592 İhale Kayıt Numaralı “Park, Bahçe, Mezarlık ve Orta Refüjlerin Temizlik, Sulama, İlaçlama, Ağaç Dikimi, Çim Ekimi-Biçimi Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 08.16.90.0196/2007-61 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Develi Belediyesi tarafından 27.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park, Bahçe, Mezarlık ve Orta Refüjlerin Temizlik, Sulama, İlaçlama, Ağaç Dikimi, Çim Ekimi-Biçimi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Çağ Turizm Temz. Güv. İlaçl. Oto. Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarih ve 25863 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı,

 

            2) İdari şartnamenin 26.5. maddesinde sigorta primleri tehlike derecesinin belirtilmediği,

 

            3) Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısının tahmini olarak verildiği, net bir rakamın konulmadığı,

 

            4) İhalenin, ihaleye katılım yeterliliği bulunmayan bir firmaya verildiği,

 

            5) İhale sürecinde yapılan yazışmalarda yasal sürelerin dikkate alınmadığı,

 

            6) İtiraz süresi dolmadan firma ile sözleşme yapıldığı,

 

            7) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin maliyetin altında olduğu,

 

            8) İhale dokümanının eksik düzenlendiği,

 

            9) Onurcan Ltd. Şti.’ye yaptırılan hizmet işinin firmaya usulsüzce verildiği gerekçesi ile kendisine verilen iş deneyim belgesinin iptal edilmesi gerektiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “…c) İstekli olabilecekler: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,… ifade eder.”

 

Anılan Yönetmeliğin “Şikayetin ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde de “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,…

…hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İdareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibi firmanın başvuru dilekçesinden, 31.07.2007 tarihli kesinleşen ihale kararından ve İdare tarafından 12.09.2007 tarihinde gönderilen ihale süreci bilgi formundan, firmanın ihaleye teklif vermediği tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler çerçevesinde, incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında şikayet ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

           Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin dokümana yönelik iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 09.07.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurusunda da ihale dokümanına ilişkin iddialarına yer vermediği, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

           Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır. Başvuru sahibinin dokümana yönelik iddialarına ilişkin olarak süresi içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması ve sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, idare tarafından gönderilen ihale süreci bilgi formundan kesinleşen ihale kararının 07.08.2007 tarihinde en son istekliye tebliğ edildiği, sözleşmenin de 14.08.2007 tarihinde imzalandığı görülmüştür. Sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul