• Karar No: 2007/UH.Z-3018
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :31
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3018
Şikayetçi:
 Gök Sofra Temizlik Ticaret Ltd. Şti., Tepebağ Mah. 6. Sokak Nu 10 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 İmamoğlu Devlet Hastanesi, Hürriyet Mah. İmamoğlu/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 22938
Başvuruya konu ihale:
 2007/58886 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımları” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 08.15.71.0102/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İmamoğlu Devlet Hastanesi’nce 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımları” ihalesine ilişkin olarak Gök Sofra Temizlik Ticaret Ltd. Şti.,’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.08.2007 tarih ve 22938 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 11/06/2007 tarihinde ihalesi yapılan Temizlik Hizmet Alımları işi ihalesine istekli sıfatıyla teklifimizi sundukları, idarece yapılan aşırı düşük sorgulamasının ardından tekliflerinin değerlendirme dışında bırakıldığı, 24/07/2007 tarihli şikayet başvurularının idare tarafından uygun bulunmadığı, ihalenin aşağıdaki hukuki gerekçelerden dolayı düzeltici işlem tesisi ile uhdelerinde bırakılması, değilse iptal edilmesi gerektiği,

 

l- İhale ilanının 11 inci maddesinde teklif geçerlik süresinin 60 takvim günü olarak düzenlendiği, ancak idari şartnamenin 25 inci maddesinde teklif geçerlilik süresinin 90 takvim günü olduğunun belirtildiği, ilan ve idari şartname arasında bir çelişki söz konusu olup ilgili çelişki giderilmeden ihaleye çıkıldığı,  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 30 uncu maddesindeki “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir”  hükmüne ve yine yönetmeliğin 31 inci maddesindeki “Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz” hükümlerine açıkça aykırılık bulunduğu, aykırılığın giderilerek ihalenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin amir hükümleri gereği yenilenmesi gerektiği,

 

2- İdarece gerçekleştirilen aşırı düşük sorgulama değerlendirmesi Kamu İhale Genel Tebliği´nin ilgili maddeleri ile uyuşmazlık kararlarına açıkça aykırı olduğu, tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına göre ihalenin M.M.T Tem.Gıda   Nak.Tic.Ltd.Şti.-Orhan   Mad.Tem. Tur. Taah. San.Tic.Ltd.Şti. ortak girişimin uhdesinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin İlhan Müt.Tic.San.Ltd.Şti. olarak saptandığı, ihaleye teklif veren firmaların teklif fiyatlarının M.M.T. Temizlik (ortak girişim) = 167.096,76 YTL, İlhan Temizlik= 167.096,89 YTL, Gök Sofra Temizlik= 167.147,64 YTL, Seçkin Temizlik= 167.356,76 YTL olduğu,  diğer teklif veren Eritmekler Tem. ve Fetih Tem. Firmalarının teklif fiyatlarının çok yüksek olduğu düşünüldüğünde adı geçen 4 firmanın tümünün aşırı düşük teklif fiyat sorgulaması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu firmaların teklif fiyatları birbirine oldukça yakın olduğundan ve idarelerin aşırı teklifleri tespiti kamu ihale mevzuatı çerçevesinde olması gerektiğinden idari şartnamenin 34 üncü maddesi çerçevesinde ilgili 4 firmanın tümünün aşırı teklif sorgulamasının yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu, idarece buna uyulmamasının aşırı teklif sorgulamasını geçersiz kılacağı,  aşırı düşük teklif sorgulamalarının Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde yapılması gerektiği, söz konusu Temizlik Hizmeti Alımının Asgari İşçilik Maliyetinin KİK modülüne göre  167.096,76YTL olduğu,. ihale uhdesinde bırakılan M.M.T Tem.Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti-Orhan Mad.Tem.Tur.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. ortak girişimin teklif fiyatı asgari işçilik maliyetinin zorunlu gideri sayılan giyim bedelinden yoksun olduğu,  bu gerekçelerden dolayı İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden düzeltici işlem tesisi ile ihale uhdesinde bırakılan ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışında bırakılarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerekmekte olup aksi halde ihalenin iptali gerektiği, kamu ihale mevzuatı ve K.İ.K kararları gereğince idarelerin aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklamaları değerlendirirken hangi ölçütleri baz aldıklarını ve açıklamaları hangi objektif kriterlere göre yeterli görmediklerini açıkça belirtmek zorunda oldukları, oysa idarece bu hususa riayet edilmediği,

 

3- Tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına göre ihalenin 11.06.2007 tarihinde karara bağlandığı ve kararın ihale yetkilisi tarafından 09.07.2007 tarihinde onaylandığı,  bu durumun 4734 sayılı yasanın 40 ncı maddesindeki “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder” hükmüne açıkça aykırı olduğu,

 

4-İdareye şikayet başvurusunun herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeksizin reddedildiği,  bu uygulamanın 4734 sayılı yasanın 5 inci maddesindeki “saydamlık, eşit muamele ve güvenirlik” ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi 31.05.2007 tarihinde ihale dokümanı satın almış ve 11.06.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdikten sonra, 24.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. Dolayısıyla şikayetin 15 günlük şikayet başvuru süresi geçtikten sonra yapıldığı anlaşıldığından bu iddia iddiaların incelenmesi kapsamında iddia ile sınırlı olarak değerlendirilmiştir.

 

            İhale ilanının 11 inci maddesinde; “Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır” düzenlemesi, idari şartnamenin 25.1 inci maddesinde ise “tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif  mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İlan ve idari şartnamenin teklif geçerlilik süresine ilişkin maddesinde teklif geçerlilik süresinin birbirine uyumlu olarak düzenlenmediği, başvuru sahibinin de dilekçesinde dile getirdiği üzere  ilanda teklif geçerlilik süresi 60 gün olarak belirtilirken idari şartnamede ise 90 gün olarak düzenlendiği anlaşılmakla birlikte; bu durumun teklif hazırlamayı ve teklif vermeyi etkilemediği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibi bu maddeyi şikayet konusu etmekle birlikte, kendiside 11.06.2007 tarihinde yapılan ihaleye 6 istekli ile birlikte teklif vermiş olup, istekilerin teklif geçerlilik süresini 90 gün üzerinden beyan ettiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihalenin “18 ay süreyle 13 işçi ile malzemesiz genel temizlik hizmeti alımı” olarak tanımlandığı, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde Teklif ve sözleşme türü olarak “ihalenin götürü bedel üzerinden yapılacağı, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceği”, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “her işçiye 2 adet yazlık, 2 adet kışlık toplam 4 iş giysisinin ayni olarak verileceği, 13 işçiye brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacağı, işçilere yemeğin bedelsiz verileceği, resmi ve dini bayram günlerinde toplam 72 gün çalışılacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primi oranının % 2 olduğu” belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamede tanımlandığı üzere ihale 13 kişi ile 18 aylık malzemesiz temizlik ihalesidir.

 

            İhale dokümanında düzenlendiği haliyle yapılan hesaplamada; 13 işçinin 18 aylık işçilik maliyeti 165.399,98YTL, 72 günlük resmi ve dini bayram ve tatil günleri için 1.696,78YTL olmak üzere toplam asgari işçilik maliyeti 167.096,76YTL olarak ortaya çıkmaktadır.

           

11.06.2007 tarihinde yapılan ihaleye 7 istekli tarafından teklif verilmiştir. İhale komisyonu 14.06.2007 tarihli yazı ile geçerli teklifler arasında teklif fiyat açısından ilk dört sırada bulunan ve teklif fiyatı yaklaşık maliyetin altında bulunan MMT Tem. Ltd. Şti.-Orhan Tem. Ltd. Şti. ortak girişiminin, İlhan Müteh. Tic. San. Ltd. Şti.’nin, Göksofra Tem. San. Ltd. Şti.’nin ve Seçkin Tem. İnş. Ltd. Şti.’nin teklifine açıklık getirmesini talep etmiştir.

 

            Dolayısıyla ihale komisyonu başvuru sahibinin ileri sürdüğü gibi sadece ihale üzerinde bırakılan MMT Tem. Ltd. Şti.-Orhan Tem. Ltd. Şti. ortak girişiminin değil, teklif fiyatı yaklaşık maliyetin altında bulunan 4 isteklinin teklifini aşırı düşük teklif olarak belirlemiş ve açıklama talep etmiştir.

 

            İhale komisyonu, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarından sonra ihalenin MMT Tem. Ltd. Şti.-Orhan Tem. Ltd. Şti. ortak girişimi üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

            MMT Tem. Ltd. Şti.-Orhan Tem. Ltd. Şti. ortak girişimi olarak 13 işçinin asgari işçilik maliyetinin 167.096,76 YTL olduğu, giyimin firma tarafından idareye yardım olarak karşılanacağı açıklaması yapmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.h.b maddesinde; “Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarece  aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklama talep yazısında teklifin bileşenleri belirtilmemiştir. Bu şekilde teklif bileşenleri belirtilmeden gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulaması Tebliğin anılan hükmüne uygun olmadığı gibi, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesine göre teklifin bileşeni olduğu anlaşılan giyim için bir bedel öngörmemesi ve giyimin “firmalarının idareye bir yardımı” olarak açıklama yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Dolayısıyla teklifin bir bileşeni olan giyim için bir bedel öngörmeyen isteklinin ihale dışı bırakılması gerekmektedir.  

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi ihale komisyon kararının ihale yetkilisince yasal süre içerisinde onaylanmadığını ileri sürmektedir. Ancak bu iddiasını idareye şikayet dilekçesinde belirtmediğinden, diğer bir ifadeyle idareye bu konuda şikayet başvurusunda bulunmadığından bu iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40 ıncı maddesinde; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihalenin 11.06.2007 tarihinde yapıldığı, 14.06.2007 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istendiği, bunun için bir süre verilmediği, ancak açıklamanın ivedilikle gönderilmesinin belirtildiği, isteklilerin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamayı son olarak 02.07.2007 tarihinde ihale komisyonuna teslim ettiği, ihale komisyon kararının 09.07.2007 tarihinde alındığı, 09.07.2007 tarihli ihale komisyon kararının ihale yetkilisince onaylandığı, ancak onay tarihinin ihale komisyon kararı üzerine belirtilmediği, kesinleşen ihale kararının 09.07.2007 tarihinde isteklilere posta yoluyla gönderildiği, kesinleşen ihale kararında ihale komisyon kararının 11.06.2007 tarihinde alındığı, ihale komisyon kararının 09.07.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığının  belirtildiği,  dolayısıyla ihale yetkilisinin ihale komisyon kararını ihale komisyon kararı ile aynı tarihte, yani 09.07.2007 tarihinde onayladığının değerlendirildiği, ihale sürecinin işleyişinden kesinleşen ihale kararındaki ihale komisyon kararının alındığı belirtilen tarihin doğru olmadığı, bu tarihin ihale tarihi olduğu, dolayısıyla ihale komisyon kararının yasal süre içinde onaylanmadığına ilişkin bir bilgi veya belgenin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi şikayet başvurularının herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeksizin reddedildiğini, ancak  bu durumun 4734 sayılı yasanın 5 inci maddesindeki “saydamlık, eşit muamele ve güvenirlik” ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürmektedir.

 

Başvuru sahibi Göksofra Tem. Yemek Gıda San. Ltd. Şti. 24.07.2007 tarihli şikayet dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur.

 

Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince raportör görevlendirilmiştir. Şikayet başvurusu hakkındaki raportör görüşü üzerine 27.07.2007 tarih ve 1873 sayılı yazı ile; “dilekçenin usul ve süre açısından değerlendirmeye uygun bulunduğu, kesinleşen ihale kararı üzerinde herhangi bir düzeltici işlem yapılmasını veyahut ihalenin iptal edilmesini gerektirecek bir durum olmadığı” belirtilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir” hükmü yer almakta olup, idarece şikayete ilişkin alınan karar Kanunla belirlenen mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

 

          B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          İhale ilanı 12.05.2007 tarihli yerel Yeni Hürsöz Gazetesinde ve 18.05.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayınlanmıştır.

 

          İhale ilanının 4.2.1 inci maddesinde; “Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” düzenlemesi,

 

          İhale ilanının 4.2.2 nci maddesinde; “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Aynı düzenlemeler idari şartnamenin 7.2.1 ve 7.2.2 nci maddelerinde de yer almaktadır.

 

          İdarece 30.05.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile, ilanın 4.2.1 ve 4.2.2 nci maddeleri ile idari şartnamenin 7.2.1 ve 7.2.2 nci maddelerinin metinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İlanın uygun olmaması başlıklı 31 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların 30 uncu madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayım organında aynı formatta yayımlanması sağlanır” hükmü,

 

“İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması başlıklı  33 üncü maddesinde; “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XII. C maddesinde; “Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece zeyilname ile ihale ilanında yer alan yeterlik kriterleri değiştirilmesi mevzuata uygun olmadığından ihalenin iptali gerekir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul