İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3019
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :32
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3019
Şikayetçi:
 Barla Bilgisayar Müh. Müş. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av. Celal Sis, Bağdat Caddesi Sakızağacı Sokak Kökçin Pasajı Nu 46/4 Maltepe/İSTANBUL (ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, İstasyon Caddesi Nu: 1 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.08.2007 / 21977
Başvuruya konu ihale:
 2007/61741 İhale Kayıt Numaralı “HBYS Destek Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 08.15.40.0102/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nce 21.05.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesi (b) bendine göre Pazarlık Usulü ile yapılan “HBYS Destek Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Av. Celal Sis, Barla Bilgisayar Müh. Müş. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili,’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.08.2007 tarih ve 21977 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapıldığı, ancak bu maddeye göre ihale yapılması şartlarının oluşmadığı, şartlar mevcut olsa bile bu durumun meydana gelmesinde idarenin kusurunun bulunduğu,

 

2- İdare tarafından hazırlanan şartname için düzeltme ilanı (zeyilname) yapıldığı, ancak Kamu İhale Kanununa göre düzeltme ilanının son teklif verme tarihinden en az on gün önce yapılması gerektiği halde idare tarafından yasaya aykırı olarak 18.05.2007 tarihinde düzeltme ilanı yapıldığı, bu durumun 21.05.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, bu durumun Yasanın açık hükümlerine aykırı olduğu,

 

3- Şirketin sektörden çekilmesi durumunda lisans bedeli ödenmiş yazılımlar için çözüm önerisi sunmadığı gerekçesiyle ön yeterlik aşamasında yeterli bulunmadıkları, bu kararın postayla gönderilmesini istemelerine rağmen elden tebliğ edilmeye çalışıldığı, daha sonra şifaen itirazları üzerine 23.05.2007 tarihinde alınan bu kararın değiştirilerek 29.05.2007 tarihinde eski karar yerine yeni bir karar konulduğu, bu durumun ihale dosyasında her an için değişiklik yapılabileceğinin göstergesi olduğu, ihale dosyasının güvenliğinin bulunmadığı, bu durumun Yasaya ve ihalelere ilişkin temel ilkelere aykırı olduğu, işin oldu bittiye getirilmek istendiği,

4- İhale komisyonunda işin uzmanı teknik üyenin bulunmadığı,

 

5- Yeterli sayılan firmanın teknik şartnamenin 6.1.31 inci maddesinde istenilen bilgisayar ortamında olmayan dataları önerdiği sisteme aktarmak için kullanacağı yöntemi, veri giriş ve aktarma sürecini teklifinde sunmadığı, bu nedenle elenmesi gerektiği, bir firmaya yeterlik verilmesinin rekabet koşullarını ortadan kaldırıp kamuyu zarara uğrattığı, ihalenin daha önce iptal edilen ihalede en yüksek fiyatı veren firmaya verilmesinde ısrar edilmesinin nedeninin anlaşılamadığı, şartname düzenlenirken eşitlik ilkesi hiçe sayılarak rekabet koşullarının engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapıldığı, ihale onay belgesinde ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılmasına gerekçe olarak; “2007 yılı HBYS destek hizmetlerinin satın alınmasına ihtiyaç hasıl olduğundan söz konusu işin 2 kere açık ihale ile yapılmış olduğu, firmalar tarafından yapılan itirazlar sonucu bu ihalelerin bir kez Kamu İhale Kurumu, bir kez de İdare tarafından iptal edildiği, buna göre de işin ihale süreçleri göz önünde bulundurularak 3 sefer pazarlık usulüne göre hastanece ihalesi yapıldığı, süre açısından artık yeterli süre olmadığından hastanemizin de geliri konusunda zarar kaybına uğramaması için Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendine göre 2007 yılının 7 aylık süresi için 30 işçili HBYS destek hizmetleri satın alınması” şeklinde belirtilmiştir.

 

            İhale onay belgesinde yazılı olduğu üzere ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılmasına gerekçe olarak, aynı hizmet işi için daha önce açık ihale usulü ile yapılan ihalelerin iptal edilmesinin gösterildiği anlaşılmaktadır.

 

            Ancak pazarlık usulü ile yapılan ihalenin 7 aylık yapılması, açık ihale usulü ile ihale yapılmasına ilişkin bir hazırlık olduğunun dosyadan anlaşılamaması, daha önce de 3 kez pazarlık usulü ile ihale yapıldığının belirtilmesi hususları dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmünün oluşmadığı anlaşılmaktadır.

 

           2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 21.05.2007 tarihinde saat 10.00 da yeterliği yapılacak ihaleye, Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Barla Bilgisayar Müh. Müş. Ltd. Şti., Data-Time Bilgisayar Sistemleri ve BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri olmak üzere 4 isteklinin elden teslim edilen 17.05.2007 tarih ve 101 sayılı yazı ile davet edildiği görülmüştür.

 

            Davet edilen isteklilerden Data-Time Bilgisayar Sistemleri 18.05.2007 tarihinde,  Barla Bilgisayar Müh. Müş. Ltd. Şti. 17.05.2007 tarihinde ihale dokümanı satın almıştır.

 

            İdarece, idari şartnamenin 14.3.3 maddesi ve teknik şartnamenin 3.5.3 inci maddesinin  değiştirilmesi konusunda zeyilname yapılmıştır. Zeyilname Barla Bilgisayar Müh. Müş. Ltd. Şti.’ne 17.05.2007 tarihinde, Data-Time Bilgisayar Sistemlerine ise 18.05.2007 tarihinde elden teslim edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinde; “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır” hükmü yer almaktadır.

           

İdarece idari şartnamenin 14.3.3 maddesi ve teknik şartnamenin 3.5.3 inci maddesinin değiştirilmesi amacıyla yapılan zeyilnameye ilişkin sürelerin mevzuatla belirlenen sürelere uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Başvuru sahibi 21.05.2007 tarihinde yapılan ihalede ihale dokümanı satın almış, yeterlik başvurusunda bulunmuş ve ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda, teknik şartnamenin 6.1.19 uncu maddesinde istenilen istekli firmanın sektörden çekilmesi durumunda yazılımların kullanımına devam edilmesi için çözüm önerisini ihale dosyasında sunmalıdır düzenlemesine bir çözüm sunmadığı, idari şartnamenin 14.3.9 uncu maddesinde istenilen bilgisayar mühendisleri ile ilgili en son döneme ait SSK bordrosu bulunmadığı, HBYS yazılımının istekliye ait olmadığı ve HBYS yazılımının ait olduğu firmaya ilişkin Bil-Kod numarasının olmadığı, teknik şartnamenin 6.1.15 inci maddesinde gerekli olduğu belirtilen yazılımın iki farklı veri tabanında çalıştığının gösterilemediği, sunduğu yazılımın kendi ürünü olmadığı ve bu ürüne ilişkin yetki belgesinin bulunmadığı gerekçeleriyle ihale dışı bırakıldığı tutanak altına alınmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesi (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihale sürecinde öncelikle yeterlik değerlendirmesi yapılması gerektiği dikkate alındığında, ihale komisyonunca teknik şartname hükümlerine göre değerlendirme yapılmasının pazarlık usulüne uygun olmadığı, dolayısıyla teknik şartnamede yer alan bir düzenleme nedeniyle yeterlik verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı değerlendirilmekle birlikte, idari şartnamenin 14.3.9 uncu maddesinde anahtar teknik personel olarak 2 adet Bilgisayar Mühendisi çalıştırılması ve buna ilişkin olarak gerekli belgeler ile birlikte en son döneme ait SSK bordrolarının sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ancak başvuru sahibinin ise anahtar teknik personel ile ilgili olarak diploma suretleri ile 2006 yılı 12 nci aya ve 2007 yılı 1, 2 ve 3 üncü aylara ait SSK bordroları ibraz ettiği, diğere gerekçeler ile birlikte son döneme ait belge sunulmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            İhale komisyonunun 5 üyeden oluştuğu, ihale konusu işin hastane bilgi yönetim hizmeti işi olduğu, ihale komisyonunda veri hazırlama kontrol işletmeni olduğu belirtilen Bahri Aydemir ve Ensar Alakuş’un görevli olduğu, dolayısıyla ihale komisyonunda  ihale konusu işin iki uzmanı olmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale komisyonu ihalenin BMBSOFT Bilgisayar- Data Time Bilgisayar –Aybest Bilgisayar ortak girişimi üzerinde bırakılmasına karar vermiş ve ihale komisyon kararı ihale yetkilisince de onaylanmıştır.

 

Teknik şartname düzenli bir sıralama taşımamakla birlikte, başvuru sahibinin şikayet konusu ettiği teknik şartnamenin 6.1.31 olarak numaralandırılmış maddesinde, “istekli hastanenin mevcut sisteminde yer alan verileri (bilgisayar ortamında olan ve olmayan) önerdiği sisteme aktarmak için kullanacağı yöntemi, veri giriş ve aktarma sürecini teklifinde detaylı olarak belirtmelidir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan ortak girişim isteklinin teknik şartnameye cevaplar metninde, bu madde için maddede belirtilen gerekli bilgi ve belgelerin dosyada açıklandığının belirtildiği, ihale dosyasında bire bir teknik şartnamenin 6.1.31 inci maddesine ilişkin açıklama yer almamakla birlikte, HBYS programına ilişkin bir kısım panel çıktılarının ve HBYS programının işleyişine ilişkin bir kısım bilgilerin yer aldığı görülmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          Başvuruya konu Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ihalesi 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Pazarlık usulünde yeterlik başlıklı 49 uncu maddesinde; “İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir.

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.

 Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir” hükmü yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde yer alan; “ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir” hükmü uyarınca yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim belgesi için parasal tutar belirlenmesi gerekmektedir.

 

Ancak idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 14.3.1 inci maddesinde; “isteklinin son beş yılda yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye dayalı iş deneyim belgesinin verilmesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükme uyarlık taşımadığı değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

17.05.2007 tarihinde isteklilerin davet edildiği ihalenin yeterlik aşamasının 21.05.2007 tarihinde yapıldığı, yeterlik için iki isteklinin başvuruda bulunduğu, 23.05.2007 tarihinde teklif vermeye davet edildiği, ihale komisyon kararının 25.05.2007 tarihinde alındığı, ihale komisyon kararının 29.05.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip, 30.05.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının gönderildiği, 04.06.2007 tarihinde başvuru sahibi Barla Bilgisayar Müh. Müş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayetin cevaplanmadan 18.06.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, dolayısıyla sözleşmenin 4734 sayılı Kanun ile belirlenen mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul