İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3020
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,17.09.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3020 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 15.07.2008 tarih, 2007/UH.Z-3020 olmuştur.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :34
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3020
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San ve Tic A.Ş., Atatürk Bulvarı Abdüllatif Yetkin İşhanı Nu:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22382
Başvuruya konu ihale:
 2007/66535 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.15.51.0102/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Edessa  Yemekhanecilik  San ve Tic A.Ş.’nin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Adana Numune Hastanesinin 2007/66535 ihale kayıt numaralı ihalesine ait ihale dokümanı satın aldıkları, ihale dokümanında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı hükümler bulunduğu, idari şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme standart ve kaliteye ilişkin belgeler başlıklı 7.3.4/h maddesinde; “TSE 13149 İşyerleri Yazılım Hizmetleri Veren Genel Kurallar Şartlarına Haiz olması ve bunu belgelemesi”, 7.3.4/ı maddesinde; “TSE 12498 Bilgisayar ve/veya çevre birimleri kuralları şartlarına haiz olması ve bunu belgelemesi” düzenlemelerinin bulunduğu, ihale konusu işin idarenin bünyesinde gerçekleştirileceğinden bu düzenlemelerde istenilen standartlara ilişkin belgelerin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici olduğu, düzenlemelerin bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII başlığının L maddesine aykırı olduğu, bu düzenlemelerin değiştirilmesi için zaman kalmadığı da dikkate alınarak ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi idari şartnamede yeterlik kriteri olarak TSE 12498 ve TSE  13149 standart belgesi istendiğini, ihale konusu işin idarenin bünyesinde gerçekleştirileceği için bu belgelerin istenemeyeceğini, dolayısıyla katılımın daraltıldığını ileri sürmektedir.

 

            İhale ilanının 4.3.3 üncü maddesi (h) bendinde; “TSE 13149 İş yerleri Yazılım Hizmetleri veren genel kurallar şartlarına haiz olması ve bunu belgelemesi”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.3.3 üncü maddesi (ı) bendinde; “TSE 12498 Bilgisayar ve/veya Çevre Birimleri kuralları şartlarına haiz olması ve bunu belgelemesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kalite ve standarda yönelik aynı düzenleme, idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin (h) ve (ı) bendinde de yer almaktadır.

 

            İhale konusu iş, ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtildiği üzere; Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmeti; 1-Merkezi Anti Virüs Yazılımı, 2-Veri Tabanı Yönetim Sistemi, 3-HBYS, 4-200 Kişilik PC Kullanıcısı hizmet alımı ihalesidir. Dolayısıyla Merkezi Anti Virüs Yazılımı, Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılımı ihale konusu işin ana unsurları niteliğindedir. Diğer taraftan ihale teknik şartnamesinin 5, 6, 7 ve 12 nci maddelerinde bakım hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Dolayısıyla, ihaleye ilişkin ilan, idari ve teknik şartnamenin incelenmesi neticesinde ihale konusu işin yazılımı ve bilgisayarların bakımını da kapsadığı ortaya çıkmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde ayrıca; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Türk Standartları Enstitüsü’nce TSE 13149 İş yerleri - Yazılım hizmetleri veren-Genel kurallar standardının kapsamı; “Bu standart, yazılım hizmetleri veren iş yerlerinin yapısal özellikler; yazılımın geliştirilmesi; ürününün müşteriye sunulması; danışmanlık, destek, eğitim hizmetleri ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsar.danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri ile ilgili genel kurallarını kapsar” olarak tanımlanmıştır. 

 

            TSE 13149 standartta  tanımlandığı haliyle yazılım ile ilgili hizmetleri kapsayan bir standart niteliği taşımaktadır.

 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri İçin Kurallar standardının kapsamı;  “Bu standart, bilgisayar ve çevre birimleri yetkili servislerinin, yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsar” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            TSE 12498 standardı bu haliyle, bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını kapsayan bir standart niteliği taşımaktadır.

           

            İhale ilanı ve idari şartnamesinde ihale konusu işin idarenin iş yerinde gerçekleşeceği düzenlenmiş olmakla birlikte, ihale konusu işin içerisinde yazılım hizmeti bulunduğu,  işin yürütüleceği bilgisayarların bakım ve onarımının da yapılacağı anlaşıldığından, başvuruya konu bu ihale açısından TSE 13149 ve TSE 12498 belgesi istenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.


            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanı satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği ve  bu tekliflerinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,  söz konusu ihalede anılan hükümde yer alan ilkelerin ihlal edildiği sonucuna varıldığından, başvuru konusu ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul