İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3021
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :35
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3021
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş., Atatürk Caddesi Kat:7 Nu:380 Alsancak /İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22438
Başvuruya konu ihale:
 2007/66535 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.15.53.0102/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.’nin 17.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22438 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- 2007/ 66535 ihale kayıt numaralı, “Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı İhalesi” işi için 03.07.2007 tarihinde şartname aldıkları, 17.07.2007 tarihinde idareye ihaleye ilişkin itiraz dilekçesi verdikleri ve ihaleye iştirak ettikleri, İdarenin 27.07.2007 tarih ve 15 sayılı cevap yazısının 31.07.2007 tarihinde ulaştığı,  yazıda iddialarının uygun görülmediğinin belirtildiği, standart formlar arasında yer alan KİK 005 numaralı formun Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlendiğini, ancak şartname ekinde verilen diğer standart formların Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlendiğini, dolayısıyla aynı konuya ilişkin iki farklı ifade yer aldığını, ve şartnameyi oluşturan dokümanlar arasında farklılıklar olmasının Kamu İhale Kanunu´nun 26, 13, 24 , ve 25 maddelerine de aykırılık teşkil ettiği, bu maddeler uyarınca ihale ilanı, idari şartname, standart formlar ve sözleşmenin aynı konuya ilişkin maddeleri arasında farklılık olmamasının esas olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 26 ncı maddesine göre bir işçiye 26 gün üzerinden günlük brüt 3,50 ytl yemek, brüt 2,20 ytl yol bedeli ödeneceği, yazlık ve kışlık olmak üzere 200 kişi üzerinden her personele 2 gömlek, 2 pantolon, 2 çift ayakkabı, l hırka, l kravat veya fular yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacağı, proje uygulama sorumlusu l kişiye ve sistem sorumlusu l kişiye brüt asgari ücretin %50 fazlası, sistem sor. yard. 3 kişiye ise brüt asgari ücretin %40 fazlası verileceği, 26 ncı maddede yemek ücreti öngörülmesinin T.C Sağlık Bakanlığının 2005/29 sayılı Genelgesine aykırılık teşkil ettiği, Sağlık Bakanlığının anılan Genelgesinde isteklilerin tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerinin net bir şekilde belirtildiği, Hastanece yemek çıkarılmaması ve hizmet satın alma yoluna gidilmesi yoluyla yemek temini bedel öngörülmesi için bir neden olamayacağı, Hastane personeline temin edilen bir yemek hizmeti bulunduğu, idarenin hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçları için hastanede çıkan yemekten bedelsiz faydalanma imkanı verilmesi gerektiği,

 

3- Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin İş Deneyimi Belgeleri başlıklı 42 nci maddesine göre pilot ortakla birlikte diğer ortaklarında iş deneyim belgesi sunması gerektiği,  ancak ortak girişim olarak ihaleye katılan Keynet - Server iş ortaklığında Server firmasının bir iş bitirme belgesi bulunmadığı, Server firmasının Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde bulunan "ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30´undan az olamaz" hükmü gereği Personel ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılımı kiralama hizmetini kapsayan iş bitirmesi bulunmadığından Keynet Server iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iş ortaklığının personel ve organizasyon yapıları incelendiğinde ihale konusu iş olan hastane bilgi yönetimi yazılım kiralama ve işletilmesi hizmet alımı işine teklif veremeyecekleri, uzmanlık, personel ve organizasyon gerekleri bakımından bu ihaleye teklif verebilecek yapıda olmadıkları, Server firmasının da iş bitirme belgesinin ihale konusu işle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediği, Server firmasının iş bitirme belgesinin kamu kurum ve kuruluşlarından alınan farklı yazılım işlerine ait olduğu, ihale konusu işin ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Kiralaması ve 200 kişi ile 17 ay İşletilmesi hizmet işi olduğu, sadece yazılım işine ait iş bitirme belgesi verilmesinin Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği 42.maddesine aykırı olduğundan Keynet - Server iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

4- Hizmet  Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde; "Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir, idarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur" hükmü bulunduğu, bu hüküm gereği ihale konusu iş olan hastane bilgi yönetim sistemi yazılım kiralama hizmetinin teknik ayrıntıları ve şartları detaylı bir şekilde idare tarafından teknik şartnamede oluşturulduğu, ihaleye teklif veren Keynet -Server iş ortaklığının teklif etmiş oldukları hastane bilgi yönetim sistemi yazılımının teknik şartnameye uymadığı, bu nedenle yeterli görülmemesi gerektiği, Keynet - Server iş ortaklığının teklifinin teknik şartnamenin 12.2 nci maddesi gereği yapılacak DEMO sonucunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

5- İdari şartnamenin 7.3.1.a maddesinde; teklif veren firmalar birebir Teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. İhale dosyasında birebir şartnameye uygunluk belgesi bulunmayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri ihale dışı bırakılacaktır düzenlemesi bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, "İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonel ligi sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır" hükmüne yer verildiği, isteklilerin teknik şartnameye uygunluğunun işin yürütülmesi aşamasında sözleşmenin uygulanması ile muayene ve kabule ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gereken bir işlem olduğu, ihaleye katılımda aranması gereken hususun ise ihale dokümanında mevzuata uygun olarak öngörülen yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı olması gerektiği,  idarece ihale dokümanında öngörülen teknik şartnameye uygunluğa ilişkin sunulan belgelerde eksiklik bulunması durumunda, bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının söz konusu olabileceği, bu durumun teknik şartnameye göre işi daha önce yürütmekte olan istekliler lehine rekabeti bozucu ve haksız rekabet yaratıcı sonuç doğuracağı, idari şartnamenin 7.3.1.a maddesindeki isteklilerin teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacakları ve bu teknik şartnameye cevap yazısının ihale komisyonuna sunulacağı, teknik şartnameye uygunluk yazısı sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı yönündeki düzenlemenin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi, ihale dokümanı ekinde verilen KİK 005 numaralı formun Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlendiğini, bu durumun çelişki oluşturduğunu ileri sürmektedir.

 

            KİK005 numaralı standart form; “İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form” dur.

 

            Başvuruya konu ihalede, isteklilere, KİK005.0/M numaralı “İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form”un verildiği görülmekle birlikte, bu durumun ihaleye katılımı etkilemeyeceği, teklif hazırlamada zorluk ve çelişki oluşturmayacağı, kaldı ki ihale dokümanı satın alındığına ilişkin standart formun içeriğinin mal ve hizmet alımlarında aynı olduğu, içeriğinde bir farklılık olmadığı, farklılık olarak sadece standart form numarasından sonra (H) ve (M) harflerinin yer aldığı açık olduğundan, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “bir işçiye 26 gün üzerinden günlük brüt 3,50YTL yemek, brüt 2,20YTL yol bedeli ödeneceği, yazlık ve kışlık olmak üzere 200 kişi üzerinden her personele 2 gömlek, 2 pantolon, 2 çift ayakkabı, l hırka, l kravat veya fular yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacağı, proje uygulama sorumlusu l kişiye ve sistem sorumlusu l kişiye brüt asgari ücretin %50 fazlası, sistem sor. yard. 3 kişiye ise brüt asgari ücretin %40 fazlası verileceği” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklif fiyata dahil olan giderlerin idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtileceği açıktır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde konuya ilişkin olarak; “Ayrıca  personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idari şartnamede gösterilir” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII üncü başlığının (G) maddesinin 8 nolu alt bendinde; “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamede yer alan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği ile belirlenen mevzuata aykırılık taşımadığı, ihaleye teklif vermeyi etkilemeyeceği, katılımı ve rekabeti engelleyici bir düzenleme olmadığı açık olduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının ve idari şartnamenin mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi ve idari şartnamesinde ihale konusu işin “Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı hizmet alımı” olarak tanımlandığı ile  “Bu ihalede benzer iş olarak , Bu ihalede Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Hastane Yazılım Hizmet İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir”  düzenlemesi  yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre isteklilerin teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunması gerekmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz” hükmü yer almaktadır.

 

Keynet Bilgisayar San. Tic. A.Ş. ve Server Ltd. Şti. başvuruya konu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif vermiştir. İş ortaklığının pilot ortağı olan Keynet Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’nin iş ortaklığındaki hisse oranı % 60, Server Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti.’nin ise % 40 hisse oranı bulunmaktadır.

 

Keynet Bilgisayar San. Tic. A.Ş.; Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince düzenlenmiş “Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı” işine ait 13.07.2007 tarih ve 575 sayılı 1.395.360,00YTL tutar ihtiva eden Keynet Bilgisayar San. Tic. A.Ş. ve Server Ltd. Şti. iş ortaklığına ait iş deneyim belgesi sunmuştur. İş deneyim belgesinde Keynet A.Ş.’nin iş deneyim belgesine esas işteki hisse oranı % 80 olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Keynet A.Ş. 1.116.288,00 YTL tutarında bir iş deneyim belgesi ibraz etmiştir.

 

Server Ltd. Şti. Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nce düzenlenmiş 08.01.2007 tarih ve 11 sayılı 1.235.661,88 YTL tutar ihtiva eden 2005/179196 ihale kayıt numaralı “Hasta Kabul ve Eft Kayıt Girişlerinin Yapılması, Otomasyon Programının İşletilmesi ve Bakım-Onarımı Hizmeti Alımı” işine ait iş deneyim belgesi sunmuştur.

 

İş deneyim belgesindeki tutarların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde belirtilen tutarları karşıladığı, ihale konusu iş veya benzer iş tanımına aykırılık taşımadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.1.a maddesinde ve ilanın 4.3.2.a maddesinde; “Teklif veren firmalar birebir ´teknik şartnameye uygunluk belgesi´ hazırlayacaklardır.İhale dosyasında birebir şartnameye uygunluk belgesi bulunmayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri ihale dışı bırakılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Diğer taraftan teklif mektubunun başlangıcında; “idarenizce 17.07.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı İhalesi işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye teklif veren Keynet A.Ş.-Server Ltd. Şti. iş ortaklığı da ihale dokümanının bir  gereği olarak teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayıp teklif ile birlikte sunmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla teknik şartnameye uygunluk belgesi vererek teknik şartnameye uygun işlem tesis edeceğini belirten isteklinin sunacağı ürünün teknik şartnameye uygun olup olmayacağı hususunun sözleşmenin uygulanması aşamasında idarece denetleneceği ve başvuru sahibinin yönündeki iddiasını kanıtlayıcı bir bilgi ve belgede sunmadığı dikkate alındığında, bu yöndeki başvurunun yerinde olmadığı anlaşılmıştır.


            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.1.a maddesinde ve ilanın 4.3.2.a maddesinde; “Teklif veren firmalar birebir ´teknik şartnameye uygunluk belgesi´ hazırlayacaklardır.İhale dosyasında birebir şartnameye uygunluk belgesi bulunmayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri ihale dışı bırakılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi teknik şartnameye uygunluk beyanı istenmesinin katılımı daralttığı, rekabeti engellediği, idareye daha önce iş yapan isteklilere avantaj sağladığını ileri sürmektedir.

 

            Teklif mektubunun başlangıcında; “idarenizce 17.07.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmet Alımı İhalesi işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir” düzenlemesi yer aldığından, teklif mektubu istekliler tarafından imzalanarak teyit edildiğinden, idarece teknik şartnameye uygunluk beyanı istenmese dahi, ihaleye teklif veren isteklilerin teknik şartnamede belirtilen hususlara uygun hizmet üretmek zorunluluğu bulunduğundan, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan idarece teknik şartnameye uygunluk beyanı maliyet unsuru olacak nitelikte de düzenlenmiş değildir. Başvuru sahibi de ihaleye teklif vermiş ve teknik şartnameye uygunluk beyanı düzenlemiş bulunmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanı satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği ve  bu tekliflerinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,  söz konusu ihalede anılan hükümde yer alan ilkelerin ihlal edildiği sonucuna varıldığından, başvuru konusu ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul