İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3023
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :37
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3023
Şikayetçi:
 Çelikler Tem.İnş. Teks. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Lise Caddesi 2.Sokak Çavuşoğlu Apt.Kat:2 Nu:13 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı 4. Kat 21750 Çınar/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22402
Başvuruya konu ihale:
 2007/76207 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Öğrenci Öğle Kumanya Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.15.48.0102/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 20.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Eğitim Öğrenci Öğle Kumanya Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Çelikler Tem.İnş. Teks. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22402 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalesine 5 isteklinin iştirak ettiği, açık ihale usulü ile gerçekleşen ihalede 2 firmanın belge eksikliğinden dolayı ihale dışı bırakıldığı, geri kalan 3 teklifin geçerli teklif olduğu, tekliflerinin bu 3 teklif arasında en avantajlı teklif olduğu, ihale komisyonunca bu durumun tespit edilmesine rağmen ihale yetkilisinin yeterli rekabet şartları sağlanmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, bu nedenle hak kaybına uğradıkları, ihalenin iptal edilmesine ilişkin gerekçenin; “Diyarbakır Merkez, Kulp, Bismil ve Kocaköy İlçelerinde benzer ihalelerdeki firmaların kırım oranları ile karşılaştırma yapılarak Çınar İlçesine verilen teklif fiyatın yüksek kalmasından dolayı yeterli rekabet şartlarının oluşmadığı kanaatine varılmış ve kamu yararı ilkesi gözetilerek iptal edildiği” şeklinde belirtildiği, böyle bir karşılaştırma ile ihalenin iptal edilmesini anlayamadıkları, böyle bir kaşlılaştırma yapılmasının 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı, ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen Diyarbakır Merkez ve ilçelerinde yapılan ihalelerin benzer gibi görünmekle birlikte büyüklük, sayı ve kimi sıcak yemek kimi kumanya gibi menü farklılıklıları bulunduğu, bu durumunda farklı maliyet oluşturduğu, Çınar ilçesinin kumanya maliyeti ile Bismil İlçesinin sıcak yemek maliyeti arasında fark oluşmamasının imkansız olduğu, ayrıca Çınar İlçesinde ihale şartnamesinde istenilen araç ve ekipman sayısının farklı olduğu, ayrıca Diyarbakır Merkez İlçesinin ihalesini alan firmanın 3 ay sonra işi bıraktığı, Bismil İlçesinde yapılan ihalenin aşırı düşük teklifler nedeniyle iptal edildiği, ihalenin başka ilçelerde yapılan ihalelerle karşılaştırılarak iptal edilmesinin hak kaybına neden olduğu, idarenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi ihaleye teklif vermiş olup, ihalenin idarece iptal edilmesine itiraz etmektedir.

 

            20.07.2007 tarihinde yapılan ihalede 9 istekli doküman satın almış olup, 20.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 5 istekli teklif vermiştir.

 

İhaleye en düşük fiyat teklifi veren Biter Kervan Pet. Gıda Ürün. İnş. Yem. Üret. Temz. Taah. San. Tic. Ltd.Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.3.1 inci maddesinde istenilen taahhütnameyi noter onaylı olarak sunmadığı, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ilişkin taahhütnamesinin KİK 027./H formuna uygun olmadığı, idari şartnamenin 7.3.4.3 üncü maddesinde istenilen Gayrisıhhi Müesseselere Ait  İş Yeri Açma Ruhsatının bulunmadığı, kira sözleşmesi yaptığı firmanın Gayrisıhhi Müesseselere Ait  İş Yeri Açma Ruhsatı ile Gıda Üretim ve Gıda Sicil Belgelerinin olmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca ihale dışı bırakıldığı, ihaleye ikinci en düşük fiyat teklifi veren Çamlıca Catering Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin özel sektöre ait iş deneyim belgesi sunmasına karşın iş deneyim belgesini tevsik edici olan belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, ihalenin teklif fiyat açısından üçüncü sırada olan başvuru sahibi Çelikler Tem. İnş.Teks. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Avşaroğlu Et. Ürün. Yem. Üret. Dağ. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ihale komisyon kararının
   Oybirliği ile alındığı, ancak ihale komisyon kararının ihale yetkilisince “rekabet şartları oluşmadığından iptaline” şerhi ile onaylanmadığı ve ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İsteklilere gönderilen 27.07.2007 tarihli İptal Edilen İhale Kararında ihalenin “yeterli rekabet şartlarının oluşmaması” gerekçesiyle iptal edildiği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye şikayeti üzerine idarece verilen cevapta; “iki firma belge yetersizliğinden ihale dışı bırakılmıştır. Yeterlik alan firmanız ile diğer iki firma tespit edilen muhammen bedelin altında teklif vermelerine rağmen Diyarbakır Merkez, Kulp, Bismil ve Kocaköy ilçelerinde yapılan aynı ihalelere göre yüzdelik kırım oranı, Müdürlüğümüzce yapılan ihalede, yukarıda sayılan yerlerde yapılan ihalelere göre çok düşük oranda yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan emsal ihalelerle Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan aynı ihale karşılaştırıldığında işin tamamen aynı olmasına rağmen diğer ihalelerle Müdürlüğümüzce yapılan ihale arasında büyük oranda fiyat farkı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda Müdürlüğümüzce yapılan ihalede yeterli rekabet şartlarının oluşmadığı kanaatine varılmış olup, Kamu Yararı ilkesi gözetilerek ihale yetkilisi tarafından iptal edilmiştir” beyanı yer almıştır.

 

Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 27.07.2007 tarihinde yapılan 2007/76207 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Kapsamında Öğrencilere Öğlen Kumanyası Hizmet Alım İşi” ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre ihale yetkilisince iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40 ıncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır” hükmü yer almaktadır.

 

İhale iptal gerekçesinde “rekabetin sağlanmadığı” şerhi ile “kamu yararı” nedeniyle ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, ihaleye en düşük fiyat teklifi veren isteklinin teklifi ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi arasında önemli tutarda fiyat farkı olduğu, en düşük fiyat teklif eden isteklinin ihale dışı kaldığı hususu ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması” hususunun temel ilke olarak sayıldığı dikkate alındığında, ihalenin kamu yararı gerekçesiyle iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul