• Karar No: 2007/UH.Z-3024
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :38
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3024
Şikayetçi:
 Jeo-Tek Coğrafi Bilgi Tek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Harbiye Mah. Şehit Alaaddin Saraç Yakupoğlu Nu: 51/2 Dikmen Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Dikmen Cad. No:14 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 23049
Başvuruya konu ihale:
 2007/28772 İhale Kayıt Numaralı “8.Grup Sinop İli Erfelek, Gerze, Dikmen İlçeleri Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 08.15.74.G015/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 8.Grup Sinop İli Erfelek, Gerze, Dikmen İlçeleri Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Jeo-Tek Coğrafi Bilgi Tek. Müh. San. ve  Tic. Ltd. Şti.’nin 28.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.08.2007 tarih ve 23049 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı verdikleri halde, tekliflerinin, sundukları iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.3.1 maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 (e) maddesinde istenen kriterleri sağlamaması gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, buna gerekçe olarak, “iş bitirme belgesinde yazılı iş deneyim tutarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerinden tespit edilir” hükmüne göre, ihale dosyaların mevcut olan BOTAŞ’ın verdiği 05.05.2004 tarihli ve 9210 sayılı iş bitirme belgesinin değerlendirilmesinde oran ve miktar koşullarının sağlanmamasının gösterildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine de şikayetlerinin uygun bulunmadığı, ancak sundukları iş deneyim belgesine ilişkin olarak, deneyime konu olan işin sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirildiği, sundukları iş bitirme belgesinin işin tamamına ait olduğu, deneyime konu işin geçici kabul tarihinin 15.10.2002, ihale ilan tarihinin ise 10.04.2007 olduğu, iş bitirme belgesinde son beş yıla tekabül eden miktarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında karşılamaması hususları göz önünde bulundurularak tekliflerinin geçersiz sayılmasının anlaşılamadığı, mevzuatta yer alan bilgi ve belge tamamlatmaya yönelik düzenlemelere rağmen, deneyime konu olan işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetvellerinin idarece istenmediği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 (e) maddesinde, “….Ancak bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur” düzenlemesinin yer aldığı, buna göre, iş bitirme miktarının ilgili bölüme karşılık gelen tutarı ve yapılan doğrusal oranlamalarının dilekçeleri kapsamında gösterildiği, yapılan bu hesaplama sonucunda bulunan tutarın yaklaşık 635.379,23 YTL olduğu, bu tutarın iş deneyim belgesinin güncellenmemiş tutarı olduğu, idarece teklif edilen bedelin % 25’i tutarında iş deneyim belgesinin istendiği dikkate alındığında, idarenin öngördüğü bu yeterlik kriterini de sağladıkları, idarenin açtığı sayısal kadastral harita yapım ihalelerine ilişkin olarak, bu işlerin ikisinde iş durum belgesinin alındığı, birinin ise geçici kabulünün yapıldığı, teklif dosyaları kapsamında sundukları iş deneyim belgesinin de idarece istenen bütün kriterleri karşıladığı, sonuç olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren firmalarının teklifinin geçerli sayılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İsteklinin son beş yıl içerisinde deneyime konu işi gerçekleştirme oranı ve tutarının hesaplanabilmesi için, iş deneyim belgesini düzenleyen BOTAŞ Genel Müdürlüğünden 20.08.2007 tarih ve 2319 sayılı Kurum yazısı ile ihale ilan tarihinden beş yıl geriye gidilerek, 10.04.2002 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen hakediş raporları ve/veya ödeme cetvelleri istenmiş olup, anılan idarenin 21.08.2007 tarih ve 20320 sayılı yazısında, söz konusu tarihten sonra düzenlenen herhangi bir hakedişin bulunmadığı bildirilmiştir.

 

İdarenin söz konusu cevap yazısı üzerine, Kurumun 22.08.2007 tarih ve 2344 sayılı yazısı ile idareden, deneyime konu işe ilişkin düzenlenen bütün hak ediş raporları ve/veya ödeme cetvelleri istenmiştir. Anılan Kurum yazısı üzerine, idarenin 03.09.2007 tarih ve 25094 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2007 tarih ve 20799 sayılı yazısı ekinde, deneyime konu işe ilişkin hak ediş tutarlarını gösterir cetvellerin gönderildiği anlaşılmıştır. İdarenin söz konusu yazı ekindeki cetvelden, deneyime konu işin bir “İş Ortaklığı” tarafından gerçekleştirildiği, söz konusu iş kapsamında, 100 no’lu pozda “survery and planning (harita ve planlama)” işinin gerçekleştirildiği, bu işe ilişkin ödeme tutarının 3.598.000,00 $ ve hak ediş tarihinin 30.04.2002 olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, şikayetçinin teklifi kapsamında sunulan ve şikayete konu iş deneyim belgesinin, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ye taahhüt edilen “Samsun-Ankara Doğalgaz Boru Hattı nirengi kanavasının hazırlanması ve onayı, yer kontrol ve some noktalarının tesisi, GPS ölçüsü ve hesabı (BÖHYY) göre 1/1000 ölçekli güzergah halihazır haritası, özel geçiş haritaları, profil ölçüsü, şeritvari kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının kadastro onayı” işine ilişkin olduğu, ayrıca bu belgede, toplam keşif/sözleşme bedelinin 3.035.000,00 $, sözleşme tarihinin 30.07.1999, geçici kabul tarihinin 15.10.2002 ve belge tutarının da 3.035.000,00 $ olarak gösterildiği, anılan belgenin yüklenici sıfatını haiz “İş Ortaklığı” ve ilgi idare yetkililerince imzalanarak “Yüklenici İş Bitirme Belgesi” olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Deneyime konu olan işin gerçekleştirildiği BOTAŞ Genel Müdürlüğünden gelen bilgi ve belgelerden, şikayetçinin bu işi “alt yüklenici” sıfatıyla gerçekleştirdiği sonucuna varılmış olup,  şikayetçinin teklif dosyasında sunduğu ve şikayete konu 05.05.2004 düzenleme tarihli iş deneyim belgesi “Yüklenici-İş Bitirme Belgesi” olarak düzenlenmiştir.

 

15.06.2007 tarihli ihale komisyon kararında ise, şikayetçinin teklifinin “iş deneyim belgesine konu olan işin % 70’inin son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmemesi” gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İşe ait idari şartnamenin 7.3.1 ve işe ait ihale ilanının 4.3.1 maddesinde, “İsteklinin; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında sayılmış ve aynı maddede, bu belgelerin teklif edilen bedelin en az % 25 tutarında olması gerektiği hususuna yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, aynı şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımına ilişkin olarak, “3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılan sayısal kadastral harita yapımı işlerine ait deneyimler ile bu ihale kapsamında yapılacak olan sayısal kadastral harita yapımı işlerine benzer iş olarak 2859 sayılı Yenileme Kanunu kapsamında yapılan işler, 3194 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması işleri (3194 sayılı Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerine göre yapılan işler ile halihazır harita yapım işleri kapsam dışıdır), diğer tescile konu haritalardan, kamulaştırma haritası yapımı, toplulaştırma ve köy yerleşim haritaları, değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin 1 inci fıkrasında,  Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.”,

 

    İş deneyim belgelerinde sözleşme bedelinin gerçekleşme oranının tespitine ilişkin olarak, anılan Yönetmeliğin “Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinde, “Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.”,

 

               İş deneyim belgelerine konu olan işlerin son beş yılda yapılan işler ve iş kısımlarının değerlendirilmesine ilişkin olarak, söz konusu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin (e) bendinde, “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının ise sözleşme bedelinin asgari % 50’si oranında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu, iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Hizmet alımı ihalelerinde alt yüklenicilerin edindiği deneyimlerin ihaleye katılımda iş deneyim belgesi olarak kullanılmasına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Bu itibarla, şikayete konu olan iş deneyim belgesinin, şikayetçi tarafından alt yüklenici sıfatıyla gerçekleştirilen işe ilişkin olmasına ve bu durumda ihaleye katılımda bu iş deneyiminin, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgelerle tevsik edilmesi gerekirken, usulüne aykırı olarak işin gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesi ile tevsik edildiği dikkate alındığında, şikayetçinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İşe ait idari şartnamenin 7.3.1 ve işe ait ihale ilanının 4.3.1 maddesinde, “İsteklinin; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında sayılmış ve aynı maddede, bu belgelerin teklif edilen bedelin en az % 25 tutarında olması gerektiği hususuna yer verilmiştir. Ayrıca, idarece hazırlanman ihale dokümanı kapsamında iş denetleme ve iş yönetme belgelerine standart formlar arasında yer verildiği anlaşılmıştır.

    

         4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “Yapım” işlerinin, “Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

         Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde yapımla ilgili hizmet işlerinde istenecek iş deneyim belgelerine ilişkin olarak;Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için bu kuruluşlar tarafından iş deneyim belgesi düzenlenecek, bu kapsama girmeyenlere gerçekleştirilen işler için deneyim belgesi düzenlenmeyecektir.

 

Diğer taraftan Anılan Yönetmeliğin 54 üncü maddesi uyarınca 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere mühendis veya mimar olmak kaydıyla denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenecek, yapımla ilgili hizmet işleri dışındaki hizmetler için veya yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmayanlar (özellikle tekniker ve teknisyenler) için denetleme ya da yönetme faaliyetinde bulunulmuş olsalar dahi iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenmeyecektir. Hizmet alımlarında denetleme ve yönetmeye ilişkin iş deneyimi sadece yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olduğu dikkate alınarak, yapımla ilgili hizmet işleri dışındaki işlerin idari şartnamelerinde iş deneyimi ile ilgili olarak denetleme ve yönetmeye ilişkin iş deneyimine yer verilmemesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, bir hizmet işinin yapımla ilgili hizmet tanımı kapsamında değerlendirilebilmesi için, bir yapım işiyle arasında bir doğal bağlantı bulunması, bir başka deyişle bir yapım işiyle ilişkilendirilmesi veya illiyet bağının kurulabilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapım işine ilişkin etüt, proje, tasarım, teknik şartname hazırlanması, mesleki kontrollük gibi işlerin yapımla ilgili hizmet işi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Sayısal kadastral harita yapım işinin “genellikle herhangi bir arazi üzerinde inşa edilecek yapılar” için hazırlandığından söz etmek ve bu gerekçeyle söz konusu işi yapımla ilgili bir hizmet işi kapsamında değerlendirmek, bir hizmet işi ile yapım işi arasındaki doğal bağlantıya değil, bir olasılığa dayanmaktır. Diğer taraftan bu şekilde bir değerlendirme, sayısal kadastral harita yapımı gerçekleştirilen arazide daha sonra yapım kapsamında değerlendirilebilecek başka işlerin de gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek iken, bu arazide gerçekleştirilmesi muhtemel olan yapım işlerini sadece “bir arazi üzerinde inşa edilecek yapılar” tanımlaması ile sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, bir hizmet işi ile yapım işi arasındaki bağlantıyı bu şekilde olasılığa bağlamak, 4734 sayılı Kanunun amacına aykırı uygulamalara da yol açabilecek ve yapımla ilgili hizmet işi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmayan hizmet işlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesine yol açabilecektir. Bu nedenle de, sayısal kadastral harita yapım işini, yapım işleri ile doğal bağlantısı bulunan bir iş ya da bir yapım işi ile sonuçlanacak olan iş olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

 Bu itibarla, yapımla ilgili hizmet işi olmadığı anlaşılan ihale konusu işin idarece yapımla ilgili hizmet işi olarak değerlendirilerek ihale dokümanı ve ilanında, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin iş deneyim belgesi olarak sunulabileceği hususuna mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında idarece yer verilmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri kapsamında idarece öngörülen anahtar teknik personele ilişkin olarak,  işe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile ihale ilanının 4.3.2.b maddesinde, “Proje Yöneticisi; Harita, Harita-Kadastro (Jeodezi-Fotogrametri) Mühendisi olmak (diploma veya mezuniyet belgesi ile belgelenecek)

Özel sektörde Kadastro veya idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirtilen benzer işlerde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı olarak en az 5 yıl süre; proje sorumlusu,proje yürütücüsü, proje yöneticisi veya teknik müdür, şirket müdürü, genel müdür olarak çalıştığını belgelemek veya Kamuda Kadastro veya idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirtilen benzer işlerde; en az 5 yıl süre ile müdür ve daha üst kadrolarda veya kontrolden sorumlu mühendis, kontrol mühendisi, başmühendis olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

Kadastro Uzmanı; 1 Kadastro uzmanı, TKGM bünyesinde, kadastro müdürü, kadastro şube müdürü, kadastro müdür yardımcısı, kadastro üyesi veya kontrol memuru kadrolarında en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğunu hizmet belgesi ile belgelemeli,
1 Kadastro uzmanı, TKGM bünyesinde, kadastro müdürü, kadastro şube müdürü, kadastro müdür yardımcısı, kadastro üyesi veya kontrol memuru kadrolarında en az 2 yıl süreyle çalışmış olduğunu hizmet belgesi ile belgelemeli,
” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anahtar teknik personelin yeterlik kriteri olarak öngörülmesine ilişkin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

        Bu itibarla, ihale dokümanında ve ilanında mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personellere ilişkin olarak, proje yöneticisi sıfatını haiz harita mühendisi için özel sektör ve kamuda benzer işlerde çalışmış olmak ve özel sektörde proje sorumlusu, proje yürütücüsü, proje yöneticisi veya teknik müdür, şirket müdürü, genel müdür olarak çalıştığını belgelemek veya kamuda kadastro veya idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirtilen benzer işlerde en az 5 yıl süre ile müdür ve daha üst kadrolarda veya kontrolden sorumlu mühendis, kontrol mühendisi, başmühendis olarak çalışmış olduğunu belgelemek koşullarının aranması, ayrıca, kadastro uzmanı öngörülerek bu uzman için TKGM bünyesinde, kadastro müdürü, kadastro şube müdürü, kadastro müdür yardımcısı, kadastro üyesi veya kontrol memuru kadrolarında en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğunu hizmet belgesi ile belgelemek ve TKGM bünyesinde, kadastro müdürü, kadastro şube müdürü, kadastro müdür yardımcısı, kadastro üyesi veya kontrol memuru kadrolarında en az 2 yıl süreyle çalışmış olduğunu hizmet belgesi ile belgelemek koşullarının aranması, anahtar teknik personelin belirli sürelerde ve belirli pozisyonlarda benzer işte çalışmış olma sonucunu doğurduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemeler, rekabeti daraltıcı nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

           Esasta  
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

                  İncelemeye konu ihalede, şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden  incelenmesi sonucunda tespit edilen;

 

                  1- Anahtar teknik personelin  TKGM bünyesinde, kadastro müdürü, kadastro şube  müdürü, kadastro müdür yardımcısı, kadastro üyesi ve kontrol memuru kadrolarında en az iki yıl süreyle çalışmış olduğunu hizmet belgesi ile belgelemek koşullarının aranmasının, ihaleye katılımda daraltıcı ve mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

 

                    2-İhale dokümanında öngörülen kriterleri sağlamadığı anlaşılan isteklinin teklifinin İdarece değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin bu istekli üzerinde  bırakılmasının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

 

               3-Sayısal kadastral harita yapım işini, yapım işleri ile doğal bağlantısı bulunan bir iş ya da yapım işi ile sonuçlanacak iş olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ,

 

              Gerekçeleri ile ihale işlemlerini ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

 

              Yapımla ilgili hizmet işlerinin neler olduğu konusunda  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  Yüksek Fen kurulunun 26.03.2007 tarih ve 99/374 sayılı görüş yazısında:

              -Yapım işleri ile doğal bağlantısı bulunan  ancak yapımdan ayrı ihale yapılması uygun görülen işler,

              - Bir yapım işi ile sonuçlanacak işler,

              - Mühendis ve mimar tarafından takibi ve denetimi gereken teknik özellikli işler,

 

              “Yapımla ilgili hizmet işi” kapsamında değerlendirilmiştir.Bu üç gruptan herhangi birinin kapsamındaki işlerin yapımla ilgili hizmet işi olarak değerlendirilmesi gerektiği hususundaki Yüksek Fen Kurulu’ nun bu  görüşü idari yargı organlarınca da benimsenmiştir. “Sayısal Kadastral Harita Yapım İşinin” bu işin uzmanı mühendisler tarafından  takip ve denetimi altında  yürütülmesi gerektiği konusunda hiçbir kimsenin herhangi bir kuşkusu bulunmamaktadır.

              Nitekim; benzer bir işe ait ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun 2007/UH.Z-749  sayılı kararına karşı  Ankara 4. İdare Mahkemesinde açılan Esas No:2007/212 sayılı dosya ile ilgili olarak verilen “Yürütmenin Durdurulması” kararında,  uyuşmazlığa konu ihale konusu işin  “yapımla  ilgili hizmet işi olarak” değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

              Bu itibarla,  “Sayısal Kadastral Harita Yapım” işinin, bilahare yapılacak herhangi  bir yapım işiyle illiyet bağı bulunduğu görüşünde olduğumuzdan, ihale konusu işin  “Yapımla İlgili Hizmet İşi” olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle, bu konudaki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

            Abdullah DÜNDAR                    Ali KAYA                          Hicabi ECE

                Kurul Üyesi                             Kurul Üyesi                         Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul