İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3025
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :39
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3025
Şikayetçi:
 Ersan Nakliyet Temizlik Veri Hizmetleri İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti., Halilrıfatpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok 13.Kat No: 2076 Şişli İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi, 22800 Keşan/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23416
Başvuruya konu ihale:
 2007/99498 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 49 İşçi ile 2 Aylık Malzemesiz Hastane Genel Temizliği İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 08.15.87.0188/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi’nce 31.07.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan 2007 Yılı 49 İşçi ile 2 Aylık Malzemesiz Hastane Genel Temizliği İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ersan Nakliyet Temizlik Veri Hizmetleri İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.08.2007 tarih ve 23416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             1)Daha önce 21.04.2007 tarihinde “49 kişi ile 3 aylık Malzemesiz Hastane Genel Temizlik, Kalorifer Yakma ve İlaçlama” işine ait sözleşme imzaladıkları, sözleşme devam ederken başhekim değiştiği ve yeni bir ihale yapılmasına karar verildiği, ancak sözleşmenin 10 uncu maddesindeki “26.04.2007 tarihinde yapılacak olan ihalenin uzaması halinde aynı usul ve esaslara dahilinde idarece belirlenen sürede belirtilen hizmetin kesintisiz devamı sağlanacaktır” hükmüne göre tekrar 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre ihale yapılmasının lüzumsuz olduğu ve kamu kaynaklarının israf edildiği,

 

            2) İdari şartnameye göre 2 adet teknik personel bulundurulması gerektiği ve iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2 olarak belirlendiği, ancak bu oranın teknik personel kullanıldığından % 2,5 olması gerektiği,

 

            3) 31.07.2007 tarihinde pazarlık usulü ile ihalesi yapılan işin sadece temizlik işi ile ilgili olduğu dolayısıyla daha önce aynı ihale ile alımı yapılan ilaçlama ve kalorifer yakımı işi için yeni ihaleye çıkılması gerektiği, bunun da zaman kaybına ve maliyete yol açtığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin son fıkrasında; “Aynı kişi, bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.” hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, tek dilekçe ile birden fazla ihaleye ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, bu başvuru kapsamında, şikayet sahibinin sadece 2007/99498 no’lu İhale Kayıt Numaralı ihaleye ilişkin iddialarının incelenmesi mümkün olup, idarece daha önce 21.04.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “49 kişi ile 3 aylık Malzemesiz Hastane Genel Temizlik, Kalorifer Yakma ve İlaçlama” işine ait olduğu anlaşıldığından bu iddiaya ilişkin değerlendirilme yapılması mümkün bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 23.3 maddesi  Ayrıca,

-Personele yol bedeli olarak günlük brüt 1,80 YTL nakdi olarak ödenecek (26 gün) ve bu tutar ücret bordrosunda gösterilecektir…..

-…..2007 yılı 2 ay için, Resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak yaptırılacak toplam 1 günlük çalışma için 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca toplam 14 eleman için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak teklif edilen fiyata dahil olup, bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir.

Tatil günleri

 

Tarihi

Günü

Temizlik(kş)

Teknik Per.

Toplam

30Ağus.Zfr.Bayramı

1 Gn

30 Ağustos

Perşembe

14

1

15

Toplam

1 Gn

 

 

14

1

15

-Hastanemizde çalışacak olan 2 adet teknisyen için asgari ücretin %30 oranında fazla bedel ödenecektir. 1 günlük bayram tatilinde 1 teknisyen çalışacaktır.

-İşçilerin yemek ihtiyacı hastanemizce ayni olarak karşılanacaktır.

-İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 üzerinden hesaplanacaktır.”, düzenlemesi yer almaktadır.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde; “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

4 üncü maddesinde de; “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan Tarife uyarınca, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzetmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereğince farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; şikayete konu ihalede asıl işin 49 işçi ile malzemesiz hastane genel temizliği işi hizmet alımı olduğu, ihalede 2 adet teknisyen istihdam edilmekle beraber ağırlıklı kısmının temizlik işçilerinden oluştuğu, yaklaşık maliyet hesap tablosunda da işçilik maliyetinin büyük bölümünün temizlik işçilerinin ücretlerinden oluştuğu görülmüştür. Şikayete konu ihalede asıl iş hastane genel temizliği işi olduğundan ve teknisyenler tarafından yapılacak işler, asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olduğundan yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre belirlenmesi gerektiği ayrıca idari şartnamede iş kazaları ve meslek hastalıkları oranı %2 olarak belirlendiği ve isteklilerin bu oranı dikkate alarak teklif vermesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanuna göre karşılanacak olan ihtiyaçlar idare tarafından belirlenmekte ve bu ihtiyacın karşılanması amacıyla ihale yapılmaktadır. İhtiyacın belirlenmesinden sonra ihalenin kapsamı tayin edilmekte, sonrasında ise yaklaşık maliyet, ihale dokümanı vb. hazırlık çalışmaları yapılmakta ve ihale onayının alınması ile birlikte ihale süreci başlamaktadır.

 

            İdarece ihale konusu işe ilişkin ihtiyaçların 49 işçi ile 2 aylık malzemesiz hastane genel temizliği işi hizmet alımı olarak belirlendiği ve bu yönde idari ve teknik şartnamenin hazırlandığı anlaşılmaktadır. İdarenin ihtiyacın tespitinde takdir yetkisini kullandığı, ilaçlama ve kalorifer yakımı işinin ise bu ihale kapsamında yaptırılmayacağı anlaşıldığından bu hususa ilişkin olarak ileri sürülen iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul