İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3026
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :40
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3026
Şikayetçi:
 Nas Yemek Üretim Medikal Gıda Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti, Çalık Halil Mah. Eski Kemal Paşa Yolu Dönüş Caddesi Nu:31/a Çalı-Nilüfer BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi, İzmit Yolu 3.Km. 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.08.2007 / 22698
Başvuruya konu ihale:
 2007/66610 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 08.15.58.0097/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Devlet Hastanesi’nce 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nas  Yemek  Üretim  Medikal  Gıda  Tem.  Hizm. San Tic. Ltd. Şti’nin 10.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.08.2007 tarih ve 22698 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

13.09.2007 tarih ve 08.15.58.0097/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yalova Devlet Hastanesi tarafından yapılan 2007/66610 İKN´li “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak ihale dokümanı satın aldıkları ancak ihale dokümanının incelenmesi neticesinde;

 

            1) İdari Şartnamede “90000 Öğün Normal Yemek (Diyet Dahil), 40500 Öğün Kahvaltı (Diyet Dahil)” şeklinde düzenleme yapıldığı, oysa diyet yemeği ile normal yemeğin maliyetinin aynı olmadığı, bu sebeple diyet yemeğinin ayrı bir birim fiyat kalemi olarak hesaplanması gerektiği, bu düzenleme nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri,

 

            2) İdari Şartnamede ve ihale ilanında isteklilerden; ihale üzerinde bırakılmaları halinde Teknik Şartnamede belirtilen, hastane mutfağı ve yemekhanesindeki makine, cihaz ve diğer malzemelerden eksik olanları tamamlamaları ve işin süresi boyunca kullanıma hazır halde bulundurmalarının istendiği, fakat idarenin mutfağında hangi makine, cihaz ve diğer malzemelerin bulunduğunun bilinmediği, ayrıca hastane mutfağında bulunan makine, cihaz ve diğer malzemelerin kullanım ömürlerinin ne kadar olduğunun ve garanti sürelerinin bitip bitmediğinin bilinemediği, bunun ise sağlıklı teklif vermeyi engellediği,

 

            3) Hastane mutfağında bulunmayan makine, cihaz ve malzemelerin firma tarafından temininden sonra ihale süresi sona erdiğinde bu makine, cihaz ve malzemelerin firmalarına iade edilip edilmeyeceği hususları bilinmediğinden etkin bir fiyat tespiti yapılamayacağı,

 

            4) Teknik Şartnamede “F- Hastane idaresi gerek gördüğünde yemek salonu sayısını artırabilir. Firma gösterilen yerlerde yemek servisi yapmak için gerekli ekip ve ekipmanları bulundurmak zorundadır. Eğer gösterilen yerde/yerlerde herhangi bir tadilat veya onarım yapılmasına gerek görülürse buna dair tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Bunun için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Firma yazılı bildirime rağmen 1 hafta içinde başlamaz veya 15 gün içinde bitirmezse hastane idaresi tarafından yapılacak ve hak edişinden kesilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin yükleniciye yüksek bir maliyet getirme olasılığının bulunduğu,

 

            5) Teknik Şartnamede ihale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak araç ve gereçler ile bunların sayısına ilişkin yapılan düzenlemelerde; “ihtiyaca göre belirlenecek” veya “kişi sayısı kadar” şeklinde ifadelere yer verildiği, hastanenin yoğunluğunun bilinmemesinden dolayı bu düzenlemelere dayanılarak sağlıklı bir hesaplama yapılamayacağı,

 

            6) İdari Şartnamede, hastane mutfağında çıkacak arızaların yüklenici tarafından giderileceği yönünde hüküm olduğu, oysa hastane mutfağında çıkacak arızaların idare görevlileri veya diğer kişilerden de kaynaklanabileceği, bu durumda yüklenicinin sorumlu tutulmaması gerektiği, bu düzenlemenin maliyet unsurunu etkilediği,

 

            7)  İdari Şartnamenin “Kalite ve standarta ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde; “a) İhaleye katılan istekliler Adına Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim İzin Belgelerini teklif dosyalarında sunmaları zorunludur.” hükmünün bulunduğu, oysa ihale konusu hizmet hastane mutfağında gerçekleştirileceğinden bu belgelerin istenmesinin mümkün olmadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri Alımı” olduğu,

 

İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde; ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türünün “90000 Öğün Normal Yemek (Diyet Dahil), 40500 Öğün Kahvaltı (Diyet Dahil)” olduğu,

 

İhale konusu işin süresinin 16.08.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 138 takvim günü olduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3. maddesinde; “Ayrıca, Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri (90000 Öğün Normal Yemek (Diyet Dahil), (40500 Öğün Kahvaltı (Diyet Dahil) teklif fiyata dahildir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ise; “90000 öğün normal yemek (diyet dahil) ve “40500 öğün kahvaltı (diyet dahil)” şeklinde iki ücret kalemine yer verildiği, diyet yemeğinin ayrı bir ücret kalemi olarak öngörülmediği,

 

Görülmüştür.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabında ise diyet yemeği ve diyet kahvaltısı için ayrı bir fiyat öngörülmediği, normal yemek ve kahvaltı ile aynı bedel üzerinden hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin yaklaşık maliyet tespiti yaparken fiyat araştırması kapsamında; üç devlet hastanesi tarafından gerçekleştirilen benzer  yemek alım ihalesi neticesinde ortaya çıkan fiyatlar ve üç firmadan alınan fiyat teklifleri ile ihaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirmiş olduğu aynı nitelikteki yemek alım ihalesinde yüklenici firma tarafından teklif edilen fiyatın ortalaması alınmak suretiyle ortaya çıkan fiyatın esas alındığı görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyet hesabında yemek hizmetine ilişkin esas alınan fiyatların sadece birinde diyet yemeği ile normal yemek arasında 0,10 YTL’lik fiyat farkı bulunduğu, diğer altı teklif fiyatında diyet yemeği ile normal yemeği için aynı fiyatın teklif edildiği görülmektedir.

 

Ayrıca Teknik Şartnamenin “Yemek Teknik Şartnamesi” başlığı altındaki “Ekler” bölümünde, istenmesi muhtemel tüm yemeklerin listesi ve bu yemeklerde kullanılacak gıdalar ile bunların gramajlarının açıkça belirtilmiş olduğu, normal yemekler ile diyet yemeklerinde kullanılacak malzemeler arasında ve diyet yemeğinin ayrı hazırlanması açısından maliyeti etkileyecek ciddi bir nisbetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple; idarece diyet yemeği için ayrı bir bedel öngörülmeyerek, normal yemekle aynı birim fiyat teklifi içerisinde değerlendirilmesinde mevzuata aykırı bir husus görülmemiştir.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamaktadır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde; “…b) İstekliler; ihale üzerinde kalması halinde Teknik Şartnamede belirtilen, Hastane Mutfağı ve Yemekhanesindeki Makine, Cihaz ve diğer Malzemelerden eksik olanları tamamlayacağına ve işin süresi boyunca kullanıma hazır bulunduracağına dair Taahhütname teklif dosyalarında vermeleri zorunludur” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

 

            Teknik Şartnamenin “1-Hizmetin İfa Şekli e) İstenilen araç-gereç ve sayıları” başlığı altında yer alan listede ihale konusu hizmet yerine getirilirken kullanılacak araç ve gereçlerin neler olduğuna ve bunların miktarlarına yer verildiği, bunlardan hangilerinin hastane mutfağında bulunduğuna, hangilerinin yüklenici firma tarafından sağlanmasının istendiğine dair açıklayıcı bilgilerin mevcut olduğu,

 

Görülmüştür.

 

            Teknik Şartnamede “2-Tarafların Yükümlülükleri” başlığı altında ise; “Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli olup idarenin teslim ettiği araç-gereç dışında olan her türlü araç-gereç ve malzeme yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İdare tarafından teslim edilen araç-gereç ve demirbaşların bakım, onarım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari ve Teknik Şartnamede yapılan bu düzenlemelerin yemek pişirme işi için gerekli olan malzemelerden açıkça hastane mutfağında yer aldığı zikredilmeyen malzeme ve ekipmanın yüklenici firma tarafından sağlanmasına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Teknik Şartnamede hangi malzemelerin hastane mutfağında yer aldığı, hangilerinin ise yüklenici firma tarafından sağlanmasının istendiği açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Bu sebeple, başvuru sahibinin hastane mutfağında hangi malzemelerin bulunduğunun bilinmediği gerekçesi ile ihaleye teklif veremedikleri yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Ayrıca hastane mutfağında bulunan makine, cihaz ve diğer malzemelerin kullanım ömürlerinin ne kadar olduğunun ve garanti sürelerinin bitip bitmediğinin bilinemediği, bunun ise sağlıklı teklif vermeyi engellediği iddiasına ilişkin olarak, İdari Şartnamenin  “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde “13.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır…” şeklindeki düzenleme karşısında, bu sebepten ihaleye teklif verilemediği yönündeki iddia da yerinde bulunmamaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “2-Tarafların Yükümlülükleri”  başlığı altında yer alan (g) bendinde; “Müteahhit gerektiğinde hizmetin daha üstün bir seviyede verilmesi amacıyla ALICI’NIN mutfağında yemek dağıtımı için hiçbir ücret talep etmeden malzeme ve ekipman yatırımı yapacak ve bunların sözleşmesinin feshi ve hitamında önceki hale dönüştürülmek şartıyla aynen geri alabilecektir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Bu düzenleme ile yüklenici tarafından temin edilen malzeme ve ekipmanın sözleşmenin bitiminde aynen geri alınabileceği açık bir şekilde düzenlendiğinden, bu düzenlemenin teklif vermeyi etkilen bir unsur olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamede “F- Hastane idaresi gerek gördüğünde yemek salonu sayısını artırabilir. Firma gösterilen yerlerde yemek servisi yapmak için gerekli ekip ve ekipmanları bulundurmak zorundadır. Eğer gösterilen yerde/yerlerde herhangi bir tadilat veya onarım yapılmasına gerek görülürse buna dair tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Bunun için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Firma yazılı bildirime rağmen 1 hafta içinde başlamaz veya 15 gün içinde bitirmezse hastane idaresi tarafından yapılacak ve hak edişinden kesilecektir” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamedeki bu düzenlemede hastane idaresinin yemek salonu sayısını artırabileceği belirtilmiş olmakla birlikte, öğün sayısına ilişkin bir artışın öngörülmediği, bunun da firmanın taahhüdünde bir değişiklik meydana getirmesinin sözkonusu olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

“…herhangi bir tadilat veya onarım yapılmasına gerek görülürse buna dair  tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır…” şeklindeki düzenlemenin ise Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İşyerinin yükleniciye teslimi” başlıklı 7 nci maddesinin son fıkrasında yer alan “Zorunluluk halinde yükleniciye teslim edilmiş işyerlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde, yüklenici iş yerine getirilmiş olan malzeme, araç ve makineleri yeni işyerine nakleder ve eski işyerindeki (kurulmuş ise) şantiye, bina ve tesislerin yeni işyerine taşır ve kurar. Yüklenici taşınma ve yeniden kurulması işlerini bizzat yürütmek veya bu işlere nezaret etmekle yükümlüdür. Taşınma ve yeniden kurulma sırasında meydana gelecek her türlü hasar yüklenicinin sorumluluğunda olup,  bunun için ayrıca bedel ödenmez” hükmüne uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamede ihale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak araç ve gereçler ile bunların sayısına ilişkin yapılan düzenlemelerde; “ihtiyaca göre belirlenecek” veya “kişi sayısı kadar” şeklinde ifadelere yer verildiği, hastanenin yoğunluğunun bilinmemesinden dolayı bu düzenlemelere dayanılarak sağlıklı bir hesaplama yapılamayacağı iddiasında bulunulmuştur.

 

Teknik Şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı 1 inci maddesinin “İstenilen araç-gereç ve sayıları” başlıklı (e) bendinde; ihale konusu işin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçler ile bunların sayılarına liste halinde yer verildiği, bunlardan yüklenici tarafından temin edilmesi istenilen bazı malzemeler için “kişi sayısı kadar”, “masa sayısı kadar” veya “ihtiyaca göre belirlenecek” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren istekliler tarafından ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün ne olduğunun bilindiği, öğün sayısına ilişkin bir tereddüt bulunmadığı, öğün sayısı ile ihale konusu işin süresi dikkate alındığında bu hizmetten kaç kişinin yararlanacağının sektörde faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından bilinmesi gerektiği hususları dikkate alındığında, bu düzenleme nedeniyle ihaleye teklif verilemediği yönündeki iddia yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamede, hastane mutfağında çıkacak arızaların yüklenici tarafından giderileceği yönünde hüküm olduğu, oysa hastane mutfağında çıkacak arızaların idare görevlileri veya diğer kişilerden de kaynaklanabileceği, bu durumda yüklenicinin sorumlu tutulmaması gerektiği, bu düzenlemenin maliyet unsurunu etkilediği iddiasında bulunulmuştur.

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve standarta ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde; “c) İstekliler; Hastane mutfağında meydana gelebilecek arıza ve/veya herhangi bir sorun çıkması halinde ihale konusu hizmetleri aksatmadan yürüteceğine dair taahhütname teklif dosyalarında sunmaları zorunludur” yönünde düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan; “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

            Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur…” şeklindeki düzenleme ile,

 

            Genel Şartnamenin “İşlerin bakımı” başlıklı 21 inci maddesinde yer alan; “Yüklenici, işe başlama tarihinden işlerin tümü için kabul belgesinin tanzim edildiği tarihe kadar işlere, malzemelere ve tesise gereken özen ve bakımı gösterme sorumluluğu altında olacaktır.

Yüklenici, garanti süresi içinde taahhüt ettiği bütün işlerin ve malzemelerin ve ilgili tesislerin bakım ve özeninden bu sürenin sonuna kadar sorumlu olacaktır” şeklindeki düzenlemeler de göz önüne alındığında; İdari Şartnamedeki bu düzenlemenin ihale konusu işin aksatılmadan yerine getirilmesine yönelik olduğu ve bu düzenlemede ihaleye teklif verilmesini engelleyecek bir unsur bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Kalite ve standarta ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;         “a) İhaleye katılan istekliler Adına Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim İzin Belgelerini teklif dosyalarında sunmaları zorunludur.” hükmünün bulunduğu görülmüştür.

 

İhale konusu işin Teknik Şartnamesinden, ihale konusu yemek alımı işinin hastane mutfağı kullanılarak gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü getirilmiştir.

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...

e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş y erlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İdarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesine uygun olarak ihaleye teklif veren firmaların gıda sektöründe faaliyet gösterdiklerine dair gıda sicil ve gıda üretim izin belgelerini vermelerinin istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda esasa etkili bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul