• Karar No: 2007/UH.Z-3027
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :41
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3027
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, M.Akif Ersoy Cad. No:1 Şehitlik/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23927
Başvuruya konu ihale:
 2007/69057 İKN|li Diyarbakır Merkez 275 Yerleşim Biriminden 20 Taşıma Merkezi İlköğretim Okuluna Taşınan 7726 Öğrenciye Verilecek Öğle Yemeği (Kumanya) İşi Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 08.16.01.0158/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 19.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 25.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23927 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- İhale ilanının 4.3.2.a maddesinde; “ İstekli, yemek üretim ve dağıtımı için en az 22 personeli çalıştıracaktır. Çalıştırılacak 22 personelin %40’ı olan 9 (dokuz) kişinin son beş yıl içerisinde 120 günlük yemek işinde kesintisiz çalıştığına dair bir dönem 4 aylık prim bordrosunun ibraz edilmesi zorunludur..”  düzenlemesine yer verildiği ve aynı düzenlemenin İdari Şartnamenin 7.3.2.a maddesinde de yer aldığından bahisle, idari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin zeyilname ile düzeltildiği, ilanda ise, aynı doğrultuda bir değişikliğe gidilmediği,

 

2- 20 adet merkez ilköğretim okulunun il merkezine uzaklıkları belirtilmediğinden, bu durumun ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak dört adet termokinli aracın tüketeceği yakıt miktarı konusunda belirsizlik  oluşturduğu,

 

3-Teknik şartname düzenlenmediği, sadece hizmet süresince sunulması istenilen menünün belirtildiği, “firma ve araç sahiplerinde bulunması gereken özellikler” başlıklı bir metnin bulunduğu ve bu metnin (e) maddesinde; “Yemeğin (kumanya) taşıma merkezi okullarına zamanında sıhhi bir şekilde teslimi sağlanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığından bahisle, zamanında ibaresinin belirsizlik taşıdığı,

 

4-İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinin a, b, c, d ve e bentlerinde yer alan kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

 5-20 adet mini buzdolabının isteklilerce temin edilerek 20 ilköğretim okuluna verilmesinin istenildiği, bunun istekliler için ek maliyet oluşturduğu ve mevzuata aykırı olduğu,

 

 İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2.a maddesinde; “ İstekli, yemek üretim ve dağıtımı için en az 22 personeli çalıştıracaktır. çalıştırılacak 22 personelin %40’ı olan 9 (dokuz) kişinin son beş yıl içerisinde 120 günlük yemek işinde kesintisiz çalıştığına dair bir dönem 4 aylık prim bordrosunun ibraz edilmesi zorunludur..”  düzenlemesine yer verildiği ve aynı düzenlemenin İdari Şartnamenin 7.3.2.a maddesinde de yer aldığı, idari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin 03.07.2007 tarihli zeyilname ile düzeltildiği, ancak düzeltme ilanı yapılmadığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun  “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;   13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Benzer düzenlemeye Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İlanın uygun olmaması” başlıklı 31 inci maddesinde de yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, idare tarafından 03.07.2007 tarihinde düzenlenen tutanak ile, 15 Ekim 2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 3 üncü alt bendinde; “...ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyeceği” düzenlendiğinden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi uyarınca zeyilname düzenlenerek idari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde istenilen belgenin istenilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak (11) adet ihale dokümanı satın alındığı ve ihale dokümanı ile birlikte zeyilnamenin de doküman alanlara verildiği görülmüştür. Başvuru sahibinin de, ihale tarihi olan 19.07.2007 tarihinde saat:13:11’de, yani ihale saatinden sadece 49 dakika önce ihale dokümanı ile birlikte zeyilnameyi aldığı, ihaleye teklif vermediği ve ihale komisyonu kararının onaylandığı tarih olan 20.07.2007 tarihinden sonraki bir tarih olan 25.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunma yoluna gittiği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar, zeyilname ile yapılan düzeltme üzerine ihale ilanında da düzeltme yoluna gidilmemesinde anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmakta ise de,  bu durum zeyilnamedeki düzeltme esas alınarak başvuruya konu ihaleye başvuru sahibinin teklif vermesini engelleyici nitelikte bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası sonucu itibariyle yerinde görülmemiştir.

 

2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının “Diyarbakır Merkez 275 Yerleşim Biriminden 20 Taşıma Merkezi İlköğretim Okuluna Taşınan 7726 Öğrenciye Verilecek Öğle Yemeği (Kumanya) İşi” olduğu düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanında ihale konusu hizmetin yerine getirileceği 20 merkez ilköğretim okulunun adları ile toplam öğrenci sayılarının açık bir biçimde belirtilmiş bulunması ve her bir isteklinin hizmetin sunulacağı okullara uzaklık açısından kendi özel konumunun farklı olması ve bu farklı konumların dikkate alınarak tekliflerin hazırlanacak olması karşısında, söz konusu husus teklif hazırlanmasını engelleyici nitelikte bulunmamaktadır.

  

3- Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde;  İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir...........” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde ise;

 

Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir......” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme uyarınca teknik şartname hazırlanması kanuni bir zorunluluk olmayıp, ancak  idarelerce ihtiyaç duyulması halinde hazırlanması öngörülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin “İdari Şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinde;   İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnameler’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Ayrıca idareler Tip İdari Şartnameler’de düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu hizmet alımının gereklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartnameler’de yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanında “Firma ve araç sahiplerinde bulunması gereken özellikler” adı altında bir düzenlemeye idari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında yer verildiği, ekinde ise yemek listeleri ile taşımalı eğitim kapsamındaki köyler ve merkez okullara ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan  “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün dipnotunda “İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu hizmet işinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve  diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak  koşuluyla  bu başlık altında, maddeler halinde başka düzenlemeler yaparak bu bölüme ekleyebilirler” düzenlemesi yer almakta, idarenin firma ve araç sahiplerinde bulunması gereken özellikleri belirttiği düzenlemelerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 “Firma ve araç sahiplerinde bulunması gereken özellikler”in belirtildiği bölümün (e) bendinde yer alan “Yemeğin taşıma merkezi okullarına zamanında sıhhi bir şekilde teslimi sağlanacaktır.”  düzenlemesinde geçen “zamanında” ibaresinin, hizmetin konusu öğle yemeği verilmesi işi olduğundan, her hangi bir karışıklığa yol açmayacak kadar açık olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4- Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde;

a) İstekli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim Belgesinin aslını idareye ibraz etmek suretiyle noter tasdikli suretini,

b) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış isteklinin Kapasite Raporunun aslını idareye ibraz etmek suretiyle noter tasdikli suretini,

c) Yemek veya Kumanya işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TS İSO EN 9001-2000 Kalite yönetim Sistem Belgesinin asıllarını idareye ibraz etmek suretiyle noter tasdikli suretlerini,

d) İlgili kurumdan alınmış Gayri Sıhhi Müesseselere ait Çalışma İzin Belgesi ve Ruhsatının asıllarını asıllarını idareye ibraz etmek suretiyle noter tasdikli suretlerini,

e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış İşletme Belgesinin aslını idareye ibraz etmek suretiyle noter tasdikli suretini,

verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde ise;  İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurulduğunda anılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5- Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında “Firma ve araç sahiplerinde bulunması gereken özellikler” başlığı altında düzenlenen bölümde;“Her gün dağıtılan yemek menüsünün şahit numunelerini saklamak üzere yüklenici firma tarafından 20 taşıma merkezi ilköğretim okullarının tümüne birer adet (toplam 20 adet) mini buzdolabı bırakılacak ve şahit numuneler okul müdürlüğünce bu buzdolabında 72 saat saklanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan düzenlemeden, 20 adet mini buzdolabının isteklilerce temin edilerek 20 ilköğretim okuluna verileceği sonucu çıkmadığı, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi sürecinde ihale konusu işle ilgili kullanmak üzere bırakılacağının açık olduğu ve nitekim idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta da, mini buzdolaplarının şahit numunelerinin saklanması için bırakılacağının, okullara verilmesinin söz konusu olmadığının açıkça belirtilmiş olması karşısında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “2007/69057 İKN´li Diyarbakır Merkez 275 Yerleşim Biriminden 20 Taşıma Merkezi İlköğretim Okuluna Taşınan 7726 Öğrenciye Verilecek Öğle Yemeği (Kumanya) İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kurul tarafından şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin karar verilmiştir.

 

İhale ilanının 4.3.2.a maddesinde; “İstekli, yemek üretim ve dağıtımı için en az 22 personeli çalıştıracaktır. çalıştırılacak 22 personelin %40’ı olan 9 (dokuz) kişinin son beş yıl içerisinde 120 günlük yemek işinde kesintisiz çalıştığına dair bir dönem 4 aylık prim bordrosunun ibraz edilmesi zorunludur..”  düzenlemesine yer verildiği ve aynı düzenlemenin İdari Şartnamenin 7.3.2.a maddesinde de yer aldığı, idari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin 03.07.2007 tarihli zeyilname ile düzeltildiği, ancak düzeltme ilanı yapılmadığı belirlenmiştir.

 

İdare tarafından 03.07.2007 tarihinde düzenlenen tutanak ile, 15 Ekim 2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 3 üncü alt bendinde; “...ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyeceği” düzenlendiğinden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesi uyarınca zeyilname düzenlenerek idari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde istenilen belgelerin istenilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Zeyilname ile düzeltmeye konu olan idari şartnamenin 7.3.2.a maddesi; “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altında düzenlenmiş olup, aynı zamanda 4734 sayılı Kanununun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin (e) bendindeki düzenleme gereğince istenilen belgelerin neler olduğunun ihale ilanlarında mutlaka gösterilmesinin zorunlu hususlardan olduğu ve ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanununun yukarıda anılan 26 ncı maddesi uyarınca, aynı Kanunun 24 üncü maddesi hükümlerine uygun olmayan ilanların, idarelerce ilânların yayımlanmasını takib eden on gün içinde düzeltme ilânı yapılması suretiyle giderilerek ihalenin gerçekleştirilebileceği, aksi takdirde ihalenin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak idarenin 08.06.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanını hiçbir şekilde düzeltme yoluna gitmeyerek ihaleyi sonuçlandırdığı anlaşıldığından, idarenin bu işleminde anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. Bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

Abdullah  DÜNDAR

Üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru konusu ihalede,  İhale ilanının 4.3.2.a maddesinde; “ İstekli, yemek üretim ve dağıtımı için en az 22 personeli çalıştıracaktır. çalıştırılacak 22 personelin %40’ı olan 9 (dokuz) kişinin son beş yıl içerisinde 120 günlük yemek işinde kesintisiz çalıştığına dair bir dönem 4 aylık prim bordrosunun ibraz edilmesi zorunludur..”  düzenlemesine yer verildiği ve aynı düzenlemenin İdari Şartnamenin 7.3.2.a maddesinde de yer aldığı, idari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin 03.07.2007 tarihli zeyilname ile düzeltildiği, ancak düzeltme ilanı yapılmadığı belirlenmiştir.

 

İdare tarafından 03.07.2007 tarihinde düzenlenen tutanak ile, 15 Ekim 2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 3 üncü alt bendinde; “...ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyeceği” düzenlendiğinden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesi uyarınca zeyilname düzenlenerek idari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde istenilen belgenin istenilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Zeyilname ile düzeltmeye konu olan idari şartnamenin 7.3.2.a maddesi; “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altında düzenlenmiş olup, aynı zamanda 4734 sayılı Kanununun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin (e) bendinde de istenilen belgelerin neler olduğunun ihale ilanlarında bulunması zorunlu hususlardan olduğu ve ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanununun yukarıda anılan 26 ncı maddesi uyarınca, aynı Kanunun 24 üncü maddesi hükümlerine uygun olmayan hataların, sadece idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde düzeltme ilânı yapılması suretiyle giderilerek ihalenin gerçekleştirilebileceği, aksi takdirde ihalenin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak idarenin 08.06.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanını hiçbir şekilde düzeltme yoluna gitmeyerek ihaleyi sonuçlandırdığı anlaşıldığından, idarenin bu işleminde anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde olduğundan ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul