İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3028
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :42
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3028
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 06640/Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23285
Başvuruya konu ihale:
 2007/57292 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 08.15.77.0141/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca 26.06.2007

tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak

Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 19.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.08.2007 tarih ve 23285

sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu

nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar

verilmesine yer olmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale konusu işin idarenin binasında gerçekleştirilecek temizlik hizmeti olduğundan, idari

şartnamede TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi istenilmesinin, ayrıca kalite ve standarda ilişkin

belgelerin sadece pilot ortak tarafından sunulmasının yeterli kabul edilmesinin mevzuata aykırı

olduğu,

2). İhale ilanında ve idari şartnamede isteklinin iş hacmine ilişkin olarak belirlenen oranların

birbirinden farklı olduğu ve idari şartnamede istenilen oranın mevzuata aykırı olduğu

3) İhale ilanında ve idari şartnamede isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna

ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Faysal Kaya tarafından 13.08.2007 tarihinde Kuruma

yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulun 10.09.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2968 sayılı

kararıyla “Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde “İhale ve ön yeterlik

ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece

yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

İhale ilanının 4.3.1. maddesinde isteklilerde teklif bedelinin %30 oranından az olmamak

üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmekle birlikte idari şartnamenin 7.3.2

maddesinde iş deneyimine ilişkin olarak yukarıdaki hükme aykırı olarak bir oran belirlenmediği

tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3.maddesinin “İsteklinin

ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş

ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki

tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili

gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 6’sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi

birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir…” şeklinde

düzenlenmiştir.

Ancak, idari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.2 maddesinde

ise ihale ilanından yer alan söz konusu oranların ise %15 ve % 10 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu durum, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci

fıkrasının “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını

oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir……” hükmüne

aykırıdır.

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında

yeterlik” Ek 1 inci maddesinde “İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek

hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam

tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin

uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin

ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i,

üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş

deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar

çerçevesinde belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işin ilanın da idari şartnamesinde işin süresinin 30 ay (900 takvim gün) olduğu

belirtilmiştir.

Bu itibarla, idare tarafından ihale ilanında isteklinin iş hacmini ilişkin olarak yukarıda yer

alan Yönetmelik maddesi gereği belirlenecek oranlara uygun olduğu, ancak ihale konusu işin idari

şartnamesinde söz konusu oranların anılan Yönetmelik hükmüne aykırı ve katılımı daraltıcı bir

şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının ve idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna

belgeler” başlıklı 4.3.2 ve 7.3.3 maddesinin “a) - İstekli organizasyon yapısına ve ihale konusu işi

yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya

çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeleri isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi

yürütecek teknik personelin eğitimi ve niteliklerinin gösteren belgeleri verecektir.

- İstekli kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki

niteliklerini gösteren belgeleri verecektir.

b) İstekli çalıştırılması istenilen asgari personel sayısının %40´ını (24 kişi) ihale tarihinden

önceki beş (5) yıl içerisinde temizlik hizmetinde en az 120 gün kesintisiz olarak personel

çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosunu verecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi “Hizmet alımı

ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında

belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin

belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya

personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez…” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinde, hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel

dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da

ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120

gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye

ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyeceği, açıklaması yer almaktadır.

Bu itibarla, idare tarafından ihale ilanında ve idari şartnamede isteklinin organizasyon

yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin, yukarıda yer alan hükme

aykırı olduğu anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 7.3.5 maddesi “İstekliler, ihale ilk ilan tarihi itibariyle geçerlilik süresini

doldurmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 9001-2000 Kalite Yönetimi belgelerini vermeleri

zorunludur. ortak girişim olarak katılması halinde bu belgeleri pilot ortağın vermesi yeterlidir…”

şeklinde düzenlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine

İlişkin Hükümler” başlıklı bölümünde, “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının

ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere

uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik

belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda;

idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında,

servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet

yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi

istenmeyecektir….” düzenlemesi yer almakta olup, ihale konusu işin idarenin binasında

gerçekleştirilecek temizlik hizmeti olduğu göz önüne alındığında, İdari Şartnamenin 7.3.5 inci

maddesinde, idarece “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin” istenilmesi söz konusu düzenlemeye

aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“Kalite ve standart ile kapasiteye

ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde “…İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan

birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…” hükmü

bulunmaktadır.

İdare tarafından yapılan düzenlemeyle, ortak girişim olarak ihaleye katılan firmaların kalite

veya standarda ilişkin belgeleri sadece pilot ortak tarafından verilmesi şartı getirilmesinin yukarıda

anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 2 nci maddesi “İhale konusu hizmetin:...

…c ) (Fiziki) Miktarı ve Türü : 60 Kişi Üzerinden 30 Aylık (900 Takvim Günü) Süreli”

Teknik şartnamenin “İşçi Sayısı” 5 inci maddesi ise “Bu sözleşmede yazılı hizmetlerin yerine

getirilmesi için yüklenici firma belirtilen mahallerde haftalık 45 saat üzerinden toplam 60 (10 kişi

taşıma hizmetlerinde değerlendirilmek üzere) işçiyi haftada 2700 saat çalıştırmakla yükümlüdür.

Yüklenici firma sahibi işin başında bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde firma

yetkilisini temsilen 1 temsilci bulundurmak zorundadır. Firma bu kişinin ismini yazılı olarak

TEİAŞ’a bildirmekle mükelleftir. Temsilci işçinin çalışma sürelerince görev yapacak temsilcinin

maliyeti firmaya ait olacaktır…” şeklinde düzenlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve

Değerlendirilmesi” başlığının “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif

Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde “ …14-İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık

çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel

için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır…”

ıklaması getirilmiştir.

İ

dare tarafından temsilciye ilişkin olarak yapılan düzenlemeden, bu personelin ihale konusu

işte çalışacak olan 60 işçiye dahil olmadığı ve ihale konusu işte çalışacak işçilerin çalışma

sürelerince görev yapacağından, isteklilerce bu temsilcinin ücretinin de teklif fiyata dahil edilerek,

tekliflerini vermesi gerekmektedir.

Ancak, idarece temsilcinin maliyetinin firmaya ait olacağı şeklinde düzenleme yapılarak,

isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacak personel sayısı konusunda tereddütte

şebileceği, bu itibarla personel sayısına ilişkin olarak ihale dokümanında yer alan düzenlemenin

mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 26 ncı maddesi “…- Çalışanların iş önlükleri ve iş kıyafetleri firma

tarafından ayni olarak verilecek ve teklif fiyata dahildir…” şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, temizlik hizmetinde çalıştırılacak işçilerin kullanımı için temin

edilecek kıyafetlerin niteliği ve sayısı hakkında herhangi bir netlik taşımamaktadır. İhaleye ait

teknik şartnamede de, söz konusu malzemelerin niteliği hakkında ilave bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu durum, isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacak giyecek malzemesinin niteliği ve

sayısı konusunda belirsizlik oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, işçilerin kullanacağı giyeceklere ilişkin olarak ihale dokümanında yer alan

düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır..

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali

gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verilmiştir.

Sonuç olarak, başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen

şikayet başvurusu sonucunda, 10.09.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2968 sayılı Kamu İhale Kurulu

Kararıyla ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiği ve söz konusu kararda şikayetçi firmanın

itirazının incelendiği de tespit edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek

bulunmamaktadır

ıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul