En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3052
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :72
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3052
Şikayetçi:
 Uça Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Öveçler 2. Cadde No:34/8 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü), G.M.K. Bulvarı No: 68/7 Maltepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24179
Başvuruya konu ihale:
 2006/176029 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.09.2007 tarih ve 08.16.09.G017/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü)’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uça Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.,’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.08.2007 tarih ve 24179 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususu ile isteklilerin teklif bileşenlerine ait yaptıkları açıklamalar dikkate alınarak geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılan özel güvenlik hizmeti alım ihalesine teklif verdiği, ihale üzerinde bırakılan GAP Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği bedelin, asgari işçilik maliyeti üzerinde ancak idari ve teknik şartnamede yer alan diğer gider kalemlerine göre çok düşük bir bedel öngördüğü, Kamu İhale Kurumunun hesaplama modülüne göre; asgari işçilik maliyeti toplamının 421.885,73-YTL olduğu, asgari işçilik maliyeti üzerine 548,32 YTL gibi çok düşük bir bedel eklendiği, bu bedel ile işçi giyimleri, mali sorumluluk sigortası, telsiz kullanım bedeli ve yeni alınması gereken ekipman ile teçhizat giderlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 30.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir. Tekliflerin götürü bedel üzerinden verildiği, işin süresinin (01/02/2007-31/12/2007 tarihleri arası) 11 ay olduğu, güvenlik personel sayısının 35 olduğu görülmüştür. İdari Şartnamenin 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı ödeneceği ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; çalıştırılacak her güvenlik personeline 26 gün üzerinden brüt günlük 3,94-YTL yol ve 2,60-YTL yemek bedeli belirlendiği, 35 kişinin giyeceği yazlık ve kışlık tek tip elbiselerin bedelinin ayni olarak verileceği, giyim bedeli ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının teklif fiyata dahil edileceği, teknik şartnamede belirlenen makine, teçhizat ve ekipmanlar ile Telekomünikasyon Kurumunca belirlenen telsiz kullanım giderlerinin teklif fiyata dahil olacağı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olarak tespit edilen 12,5 günde, her bir gün toplam 27 özel güvenlik personelinin çalıştırılacağı, özel güvenlik personeline ödenecek aylık brüt asgari ücretin en az  %30 fazlası olacağı, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının %1,5 olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinin 18 inci bendinde; yüklenicinin özel güvenlik hizmetini yürüten her eleman için; palaska veya üniformaya uygun kemer, düdük, 3 adet el tipi metal dedektör, 7 adet şarjlı el feneri, telsiz, 2 adet gece ve gündüz görüşlü araç altı arama aparatı vereceği belirtilmiştir. Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinin 3 üncü bendinde; yüklenicinin çalıştıracağı özel güvenlik elemanlarına yazlık ve kışlık üniformaları giydirmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun maddesinde; İhale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinde; “ işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği ,

         

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacağı, giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamaların  kabul edilmeyeceği,

         

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekeceği,

 

Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyeceği” hususları açıklanmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede; nakdi ödenmesi gereken yol, yemek giderleri dahil asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme gideri toplamı (giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç) 421.885,73 YTL  olmaktadır.

 

İhale üzerinde kalan firmanın 422.434,05 YTL tutarlı teklifinin bileşenleri hakkında ihale komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada;

 

Giyim bedeli için İstanbul Giyim Sanayi İş Elbiseleri firmasından alınan, 24.05.2007 tarihli proforma fatura sunduğu, faturada idarece istenilen giyeceklerin ayrı ayrı yazılmadığı ancak proforma faturada belirtilen giyecekler için toplam 45,57 YTL  (KDV dahil)  bedel öngördüğü, ayrıntılı teklif açıklamasında ise giyim için verilen teklifin düşük olmasının kendi firmaları ile giyim mağazası arasındaki ticari olaydan dolayı özel indirim yapıldığının belirtildiği görülmüştür.

 

Mali sorumluluk sigortası için Aviva Sigorta A.Ş.’nden alınmış 23.05.2007 tarihli belgede; 35 özel güvenlik personeli için kişi başı fiyatlarının yıllık 15,75 YTL olduğu, bu durumda 35 kişi için 11 aylık sigorta bedelinin 505,40 YTL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

11 aylık 35 kişi için asgari işçilik maliyeti (yol, yemek dahil) 421.885,73 YTL olan ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; Giyim bedeli 45,57 YTL  + Mali sorumluluk sigortası bedeli 505,40 YTL = 550,97 YTL olup asgari işçilik maliyetine (421.885,73 YTL) ilave edildiğinde, 422.436,70 YTL’ye ulaşıldığı halbuki, adı geçen istekliye ait teklifin 422.434,05 YTL olduğu, bu haliyle yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit etmemesi ve ihale konusu işte çalışacak personele sağlanacak giyim giderine ilişkin olarak ibraz edilen proforma faturada öngörülen bedelin hayatın olağan akışı ile mevcut piyasa koşullarına uygun düşmemesi sebebiyle anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  Dolayısıyla, tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak isteklilerin teklif bileşenlerine ait yaptıkları açıklamalara göre tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususu ile isteklilerin teklif bileşenlerine ait yaptıkları açıklamalar dikkate alınarak geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul