İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3053
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :73
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3053
Şikayetçi:
 Ulusal Temizlik Özel Sağlık Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu: 66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kemer Belediyesi, Merkez Mah. Yalı Cad. Nu: 1 07980 Kemer/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24300
Başvuruya konu ihale:
 2007/79731 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008-2009 Yılları Yeşil Alanların Bakımı( 25ay)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.16.16.G015/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kemer Belediyesi’nce 07.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007-2008-2009 Yılları Yeşil Alanların Bakımı(25ay)” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temizlik Özel Sağlık Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.08.2007 tarih ve 24300 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Karar verilmesine yer olmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde, eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse, sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, idarece sözleşme tasarısının eksik ve mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,
2 ) Kamu İhale Genel Tebliğinde giyeceğin özelliklerinin ihale dokümanında öngörüleceği belirtildiği halde, iş kıyafetlerinin özelliklerinin bu dokümanda belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,
3 ) İdari şartnamenin 7.2.1 maddesinde bankalardan temin edilecek belgelerle ilgili düzenlemeye yer verildiği ve ihale dokümanı eki standart formlar arasında yer alan KİK030.0/H Mali Durum Bildirimi ve KİK030.1/H Banka Referans Mektubu standart formlarının isteklilere verilmiş olsa da, her iki belgenin birlikte istenildiğinde dair anılan şartname maddesinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, söz konusu maddenin bu yönüyle, uygulama yönetmeliğinin 36 ncı maddesine aykırı olduğu,
4 ) Teknik şartnamenin “4- Genel Temizlik ve Çalışma Kuralları” başlıklı maddesinin alt bendinde “h) Yüklenici çalıştıracağı personelin haftalık izinlerini normal çalışma mesai saatlerine göre ayarlayacak olup, Pazar günleri ve resmi tatil günleri işlerin aksamaması için işverenin belirleyeceği sayıda işçi çalıştırılacak, bu işçilere de herhangi bir ücret artışı verilmeyecek, çalışan günün yerine işçiye izin kullandırılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinde teklif fiyata dahil olacak masraflarla ilgili düzenlemelere yer verildiği, buna göre, resmi tatil ve bayram günlerinde çalışmanın teklif fiyata dahil olduğu, bunun için bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, ancak idarece ihale dokümanında yer verilen düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,
iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından 13.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, idarenin 16.08.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 21.08.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 23.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, şikayet başvurusundan sonra, 21.08.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla, ihalede en düşük teklif veren 3 firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede geeçrli teklif olarak en yüksek 2 teklifi sunan firmanın kaldığı dikkate alınarak, 4374 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yeterli rekabet ortamının oluşmadığı sonucuna varılarak bütün tekliflerin reddedilmesi suretiyle, ihalenin idarece iptal edildiği, ihale yetkilisinin de 21.08.2007 tarihli onayı ile ihalenin iptali kararının uygun gördüğü tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, idareye şikayet başvurusundan sonra, 21.08.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla başvuru konusu ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından ve bu aşamada ortada ihale süreci kalmadığından, başvuru konusu ihale hakkında karar verilmesine yer olmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul