İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3057
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :80
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3057
Şikayetçi:
 Kontrol Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 77.Sokak No:15/3-4 A.Öveçler-ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24679
Başvuruya konu ihale:
 2007/59081 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binasının Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 08.16.35.G017/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Binasının Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kontrol Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Ltd. Şti.’nin 20.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  22.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.08.2007 tarih ve 24679 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede hatalı bir yaklaşık maliyet hesaplaması yapıldığı, idarenin yaklaşık maliyet hesabında öngördüğü giyim ve servis aracı yakıt bedellerinin günümüz koşullarına uygun olmadığı, belirtilen tutarlarla bu maliyetlerin karşılanamayacağı, ayrıca ihale uhdesinde bırakılan KRK Koruma ve Güvenlik Hiz.Tic. Ltd. Şti´ nin ihalede sunmuş olduğu teklif bedeli olan 479.675,21 YTL tutar ile de Özel Güvenlik hizmetinin yerine getirilemeyeceği bu durumda İdarenin almış olduğu kesinleşen ihale kararının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5. maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olduğu,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale İlanının 11.06.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir. Tekliflerin her bir iş kalemi için  teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceği, işin süresinin  365 takvim günü olduğu (İşin başlama tarihi 20.09.2007 olup işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günü), güvenlik personel sayısının 28 olduğu görülmüştür. İdari Şartnamenin 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı verilmeyeceği ancak yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin sadece 8. maddesinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

 

Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar

İsteklilerin teklif edecekleri fiyata sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harf giderlerini dahil etmeleri gerekmektedir.

 

26.2.    (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilecektir.

 

26.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesi için Teknik Şartnamede belirtilen araç, gereç, donanımlar ve benzeri hizmetler sözleşme bedeline dahildir.

 

26.3.    Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri :

 

26.3.1. Özel Güvenlik Şefine asgari ücretin en az %80 fazlası ödenecektir. (ödeme tahakkuk
bordosunda gösterilecektir)

Vardiya gurup amiri statüsünde çalıştırılacak 4(Dört) adet Özel Güvenlik Amirine asgari ücretin en az %60 fazlası ödenecektir. (ödeme tahakkuk bordosunda gösterilecektir)

Özel Güvenlik görevlilerine asgari ücretin en az %50 fazlası ödenecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

Tüm Özel Güvenlik personeline; günlük brüt 4,80-YTL (Dört YTL Seksen YKR) olmak
üzere, aylık (26 gün üzerinden) yemek ücreti, personele  nakdi olarak ödenecektir. (ödeme
tahakkuk bordosunda gösterilecektir)

 

26.3.2.   Tüm Özel Güvenlik personeline günlük brüt 3,40 YTL (Üç, YTL Kırk YKR) olmak üzere,
aylık (26 gün üzerinden) yol ücreti, personele  nakdi olarak ödenecektir. (ödeme tahakkuk
bordosunda gösterilecektir)

 

26.3.3.   İse başlama tarihinden sonra çalışan her eleman için, Bu Şartnamede belirtilen yazlık ve
kışlık kıyafetler ayni olarak verilecektir.

 

26.3.4.   Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri (29 Ekimde 1,5 gün, 23 Nisanda 1 gün,
19 Mayısta 1 gün, 30 Ağustosta 1 gün, Ramazan Bayramında 3,5 gün, Kurban Bayramında 4,5
gün, Yılbaşi tatili 1 gün) olmak üzere toplam 13,5 gün boyunca 3 Adet vardiya Amiri, 12 Adet
Özel Güvenlik görevlisi (1 gün için) işbaşında bulundurulacak olup tatil günleri için 4857 sayılı
İs Kanununun 47. maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır. Bu husus teklif fiyata dahildir.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı  çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5. İş Kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı 1,5 olarak belirlenmiştir.

şeklinde düzenlenmiştir.

Bu verilere göre yapılan hesaplamada ihale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda teklif birim fiyat şeklinde teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede; nakdi ödenmesi gereken yol, yemek giderleri dahil asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme gideri toplamı (giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç) 470.023,19 YTL olduğu tespit edilmiştir.

İdari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” kısmının 56 ncı maddesinde, yüklenici tarafından verilecek yazlık ve kışlık giyim eşyalarının cins, miktar ve özellikleri şu şekilde belirtilmiştir: Buna göre, yazlık kıyafete ait giyim eşyaları; bir adet kep, iki adet kısa kollu gömlek, iki adet pantolon, üç çift çorap, iki çift ayakkabı, kışlık kıyafete ait giyim eşyaları; bir adet kep, iki adet uzun kollu gömlek, iki adet kravat, iki adet pantolon, üç çift çorap, iki çift ayakkabı, bir adet kışlık kumaş mont, iki adet kazak, bir adet yağmurluk, bir adet yün eldiven verileceği belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 32 nci maddesinde; yüklenici firmanın çalıştıracağı personeli idare binasında zamanında işe başlaması ve idareden zamanında ayrılması için idareden merkezi bir yere (Ulus, Kızılay, Sıhhiye) ve merkezi bir yerden (Ulus, Kızılay, Sıhhiye) idareye bir servisle toplu olarak gelip gitmelerini sağlayacağı, bir vardiya değişimi için yaklaşık 30 km yol katedeceği (Günde 3 vardiya değişimi yapılacağı) belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi firma ile Ayan Güvenlik Ltd. Şti. firmasının idareye yaptıkları şikayet dilekçesine istinaden idarenin 22.08.2007 tarihli cevabi yazısında; yüklenici karı hariç olarak, Asgari İşçilik maliyeti + Yol + Yemek + %3 Sözleşme giderlerinin=470.023,19 YTL ettiği, Mali Mesuliyet Sigortasının 588,00 YTL, Servis aracı yakıt maliyetinin 7.125,16 YTL ve Giyim bedeli ile bu giyim bedeline ilave edilen %3 Sözleşme giderinin 1.730,40 YTL’den olmak üzere TOPLAM MALİYETİN=479.466,75 YTL’ye tekabül ettiğinin belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın vermiş olduğu teklifin asgari maliyetler ve bunlara ilişkin %3 sözleşme giderlerini karşılamakta olduğu ve bu nedenle ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmediği ve bu teklif fiyatının yeterli görüldüğü, ayrıca ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin diğer firmaların vermiş olduğu tekliflerin ortalamasından %4,84 oranında düşük olduğu, bunun da yüklenici karı vs. ile birlikte değerlendirildiğinde teklif bedelinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu belirtilerek yapılan şikayet başvurularının uygun bulunmadığına karar vermiştir.

 

İncelenen ihalede ihale üzerinde bırakılan KRK Koruma ve Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin toplam 479.675,21-YTL teklif fiyatı verdiği, anılan isteklinin teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari maliyetin üzerinde olduğu, bu nedenle, anılan isteklinin teklifinin uygun görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, ihale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, idarece teklif fiyata dahil olması gereken iş kalemlerinden tümünün (çalıştırılacak personelin yol ve yemek dahil 12 aylık asgari maliyeti,  güvenlik görevlilerinin çalıştırılacak süre içerisinde resmi dini ve milli bayram ücretleri, giyim bedeli, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, işveren karı) dikkate alınarak yaklaşık maliyetin hesaplandığı görüldüğünden, idarenin yaklaşık maliyet hesabının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul