İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3058
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :81
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3058
Şikayetçi:
 Üstün Yemekçilik Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. Alacakkapı Mah. Çarşı İçi No:2 Battalgazi/MALATYA VEKİLİ Av. Evren Ataman Abdullah Cevdet Sokak No:20/7 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25932
Başvuruya konu ihale:
 G25932 İKN|li Taşımalı Öğrenciler İçin Yemek Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 08.16.98.0158/2007-55 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında taşımalı öğrenciler için yemek alınmasına ilişkin olarak başvuru sahibinin 11.09.2007 tarih ve 25932 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü bendi uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin idarenin bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, taşımalı öğrenciler için yemek alımı işinin ihaleye çıkılmadan 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi  kapsamında Malatya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulundan alınmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (e) bendinde  Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar”ın ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç anılan Kanuna  tâbi olmadığı hükmüne yer verilmiştir.

 

 Kamu İhale Kurulunun 2004/DK.D-267 sayılı Kararında “.....Öğretmenevi Akşam Sanat Okullarının, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak uygulamalı eğitim sonucu üretim yapmak şartıyla ve doğrudan eğitime yönelik çerçevede bizzat üretilen mal ve hizmetlerle ilgili olmak kaydıyla” 4734 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin (e) bendi anlamında üretim yapan okul ve merkez olarak kabul edilmekle birlikte; bu sınırlar dışındaki mal ve hizmet üretimlerinin ise 4734 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında mütalaa edilmesinin mümkün olmadığı....” belirtilmiştir.

 

              Başvuru sahibinin dilekçesine idarece 03.09.2007 tarih ve 45436 sayılı yazı ile verilen cevapta; “4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okul ve merkezler” ibaresince Taşımalı İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Öğle Yemeği Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde hizmetin alımının yapıldığı  belirtilmiştir. Ancak yukarıda anılan Kurul Kararı ve başvuruya konu hizmet alımının niteliği birlikte değerlendirildiğinde, taşımalı ilköğretim okulu öğrencilerine öğle yemeği temin işinin, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları açısından uygulamalı eğitim sonucu yapılan, doğrudan eğitime yönelik ve bizzat üretilen mal ve hizmetler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla hizmet alımının  4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca açık ihale usulü ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte başvuru dilekçesi ekinde yer alan idarenin 03.09.2007 tarih ve 45436 sayılı yazısından alım işleminin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca istisna kapsamında yapıldığı ve sözleşmenin 27.08.2007 tarihinde  imzalanmış olduğu anlaşılmıştır. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,            

 

2-Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul