En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3069
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :102
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3069
Şikayetçi:
 Öner Elektrik İnş. Taah. Gıda Turz. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Denizköşkler Mahallesi D.Köşkler Cd. Reis Sok. Çelebi Apt. Nu 3 K.1 D.3 Avcılar İSTANBUL (avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24804
Başvuruya konu ihale:
  “Endeksörle Endeks Okuma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.09.2007 tarih ve 08.16.47.0097/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan muhtelif endeksörle endeks okuma işleri ihalelerine ilişkin olarak Öner Elektrik İnş. Taah. Gıda Turz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 29.08.2007 tarih ve 24804 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; firmalarının Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan muhtelif endeksörle endeks okuma işi ihalelerine iştirak ettiği, bu ihalelerden Bartın İli İşletme Müdürlüğü tarafından 2005 yılında yapılan ihalenin firmaları üzerinde kaldığı, ihaleyi yapan idarece sözleşme bitiminde süre uzatımına gidildiği fakat süre uzatımına ilişkin hakediş toplamının iş deneyim belgesi tutarına yansıtılmadığı, sözleşme bitiminde idarece düzenlenen iş deneyim belgesi tutarının eksik olduğu, idarenin düzenlediği yetersiz iş deneyim belgesi nedeniyle ihalelere teklif veremedikleri, oysa TEDAŞ ve bağlı birimlerince yapılan ihalelerde firmaları ile aynı işi yapan ve süre uzatımı alan diğer firmaların iş deneyim belgeleri için bu kuralın uygulanmadığı, bu nedenle usulsüz iş deneyim belgeleri ile sonuçlandırılan ihalelerin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan ´aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye  tek dilekçeyle başvuramaz´ hükmüne aykırı olduğu,

Başvuru dilekçesinde başvuru sahiplerinin, varsa vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve adresinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği,

 

Hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen başvuruda, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olmaması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul