İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3094
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :34
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3094
Şikayetçi:
 Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti., Cinnah Cad. Gelibolu Sokak No:3/4 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği, Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24897
Başvuruya konu ihale:
 2007/59770 İhale Kayıt Numaralı “27 Ay Süreli 165 Kişi İle Genel Temizlik-Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 08.16.40.0078/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 04.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “27 Ay Süreli 165 Kişi İle Genel Temizlik-Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 14.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.08.2007 tarih ve 24897 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

18.09.2007 tarih ve 08.16.40.0078/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporu ve incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler: teklif veren firmalar ISO 9001 kalite belgesine haiz olmalıdır.” hükmünün bulunduğu, 27 Ay Süreli 165 Kişi İle Genel Temizlik-Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti Alım İhalesi uhdesinde bırakılan istekliye ve ikinci en avantajlı teklif sahibine ait Kalite Sistem Belgelerinin Genel Temizlik Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti işlerinin her ikisini birden kapsamadığı ve bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2)İhale uhdesinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesini düzenleyen üniversite konusunda tereddüt bulunduğu, bu nedenle iş deneyim belgesini düzenleyen idareden teyit alınarak tereddüdün giderilmesi gerektiği,

3)İdarece aşırı düşük açıklaması istenildiği, ancak Kanunun öngördüğü “Hizmet işinin ekonomik olması”, “Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmet işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü” hususlarında herhangi bir değerlendirme yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, giderlerin teklif fiyatı içerisinde hayatın doğal akışına uygun şekilde yer alıp almadığı hususunda değerlendirme yapılması gerekirken, yapılan değerlendirmenin idarece belirlenen bir iki sarf malzemesinin uygunluk denetiminden öteye geçemediği, aşırı düşük teklif açıklamasında piyasa rayiçleriyle örtüşmeyen fiyat bildirimleri veya proforma faturaların ihale komisyonunca kabul edilmemesi gerektiği, ihale konusu işe ait asgari maliyete idari şartnamenin 26.3 üncü maddesi ve teknik şartname bentlerinde sayılan teklif bedele dahil edilecek unsurlar ile 4734 sayılı Kanunca ödenmesi gereken zorunlu giderlerde eklendiğinde söz konusu hizmet alımının asgari maliyetinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin üzerinde gerçekleştiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedelinin asgari maliyetin altında bulunduğu, işin gerçekleştirilmesiyle ilgili maliyet unsurlarını karşılayan firmalarına ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “27 Ay Süreli 165 Kişi İle Genel Temizlik-Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti Alım İhalesi” şeklinde düzenlendiği,

 

İdari Şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde; “Teklif veren istekliler ISO 9001 Belgesine haiz olacaktır” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde ise; “Personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen her türlü hastane hizmet alım ihaleleri” nin benzer iş olarak kabul edildiği  görülmüştür. 

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45. maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı VIII/L maddesinde; “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır…” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı ihaleye daha önce NY Sosyal Hiz. Bilgi İşlem Danışm. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

NY Sosyal Hiz. Bilgi İşlem Danışm. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.07.2007 tarihli dilekçe ile ihale dokümanına yönelik itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 13.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2728 sayılı Kurul Kararı ile itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

NY Sosyal Hiz. Bilgi İşlem Danışm. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine alınan 13.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2728 sayılı Kurul Kararında; “….İdarece ihale dokümanında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin istendiği, ancak bu belgenin taşıması gereken kriterlere yer verilmediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte; ihale konusu işin genel temizlik, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmet alımı olduğunun açık olduğu, ihaleye teklif veren isteklilerin bu hususa ilişkin bir tereddütlerinin bulunmadığı, bu nedenle sektörde faaliyet gösteren ve ihale dokümanı satın alan firmaların sözkonusu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin kapsamına ilişkin tereddüt yaşadıklarından bahisle ihaleye teklif veremedikleri yönünde bir iddianın basiretli tacir gibi davranma yükümüyle bağdaşmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan Altunlar Temizlik Ltd. Şti.’nin sunduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin kapsamında temizlik hizmetleri ile çamaşırhane hizmetleri sunumunun yer aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin kriterlerine yer verilmemesinin esasa müessir bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır…” kararına yer verildiği belirlenmiştir.

 

13.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2728 sayılı Kurul Kararında ihale üzerinde bırakılan Altunlar Temizlik Ltd. Şti.’nin sunduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin kapsamında temizlik hizmetleri ile çamaşırhane hizmetlerinin bulunduğu belirtilmiş olup, söz konusu Kurul Kararında ihale üzerinde bırakılan isteklinin Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ihale dokümanında öngörülen şartlara ve mevzuata uygun bulunduğu karara bağlandığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 22 nci maddesi 5 inci maddesi hükmü uyarınca “en avantajlı teklif sahibine ait Kalite Sistem Belgelerinin Genel Temizlik Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti işlerinin her ikisini birden kapsamadığı ve bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” iddiasına ilişkin olarak yeniden karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan; söz konusu ihalede 31.07.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Mis-Bak Temizlik San.ve Tic.Ltd. Şti.’nin idareye teklifi ile birlikte sunduğu TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesinin; “Her türlü temizlik, haşere ilaçlama hizmetleri, personel temini, hasta ve ziyaretçi yönlendirme ve hasta taşıma hizmetlerini” kapsadığı anlaşılmış olup; ihale konusu işe ait benzer iş tanımında personel çalıştırmasına dayalı her türlü hastane hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtildiğinden ve Mis-Bak Temizlik San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin idareye teklifi ile birlikte sunduğu TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesinin de hastane hizmetlerini içerdiği anlaşıldığından, ihale konusu iş ve benzer iş tanımının birlikte değerlendirilmesi sonucunda Mis-Bak Temizlik San.ve Tic.Ltd. Şti. tarafından sunulan Kalite Yönetim Sistem belgesi ihale konusu hizmet alımının niteliğine ve ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun bulunmuş olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Altunlar Gıda Ulus.Nak.Pet.Ürn.Tem.İşl.San.Tic.Ltd. Şti.’nin teklifi ile birlikte sunduğu 28.06.2007 tarih ve 350/606 sayılı ve 637.693,97.-YTL tutarındaki iş deneyim belgesinin (iş bitirme) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlendiği ve Altunlar Gıda Ulus.Nak.Pet.Ürn.Tem.İşl.San.Tic.Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen “Malzemeli Temizlik ve Çamaşırhane Hizmet Alımı” işine ait olduğu görülmüştür.

 

            Şikayete konu ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından 16.08.2007 tarih ve 8488 sayılı yazı ile bahse konu iş deneyim belgesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin sorulması üzerine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 16.08.2007 tarih ve 842 sayılı yazısında bahse konu iş deneyim belgesinin taraflarına ait olduğu belirtilmiş olduğundan, Altunlar Temizlik Ltd. Şti.’nin teklifi ile birlikte sunduğu iş deneyim belgesinin  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlendiği  anlaşılmış olup, bu husustaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmü yer almıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir….

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

          Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin alt bendleri olan 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, işçilerin yemek ihtiyacının karşılanması noktasında; işçiler hastanemizden çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanacak, istekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. Çalışacak personelin yol bedeli; her işçiye alınacak eskartlara her ay (26x2=52) aylık 52 adet kontür yüklenerek ayni olarak karşılanacaktır. Özellikleri teknik şartnamede gösterilen iş elbiseleri; 1 takım yazlık 1 takım kışlık olmak üzere 2 takım iş elbisesi verilecektir. Bu iş elbiselerinin rengi ve uyumu idaremiz tarafından belirlenecektir. Resmi tatil günlerinde (dini, milli bayramlar ve yılbaşı) 70 işçi 35 gün (2007-2008-2009 yıllarının resmi tatilleri) çalıştırılacaktır. Resmi tatillerde çalıştırılacak personele 4857 sayılı iş kanununun 47.maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödenecektir…”,

 

          26.5 inci maddesinde; “Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları: tehlike sınıfı 2, prim nispeti % 2’dir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

          Ayrıca ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi ve ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetveli uyarınca; ihale konusu işin işçilik maliyeti, giyim bedeli, yol bedeli, resmi tatil, yılbaşı, dini ve milli bayram ücretleri ve temizlik malzemeleri bedelinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

          Şikayete konu ihaleye ait ihale dokümanı uyarınca ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; şartnamede ayni olarak karşılanacağı öngörülen yol, giysi bedeli ve yanı sıra temizlik malzemeleri bedeli hariç olmak üzere 165 işçinin 27 aylık süre için bulunan asgari işçilik maliyeti ile 70 işçinin 35 gün üzerinden hesaplanan resmi tatil işçilik maliyetinin toplamı ve bu toplam üzerinden hesaplanan %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere ihale konusu işe ait toplam asgari maliyetin 3.334.953,57.-YTL olduğu anlaşılmıştır.

                                  

            Şikayet konusu ihalede idarece ihaleye sunulan tüm tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi sonucunda 13.07.2007 tarihine kadar yazılı açıklama talep edilmiştir. İdarece her bir isteklinin teklifinde aşırı düşük olarak belirlenen temizlik malzemeleri birim maliyetlerine ilişkin olarak açıklama istenilmiştir.

 

            İdarece isteklilere gönderilen açıklama talep yazılarında; her isteklinin teklifinde aşırı düşük olarak belirlenen temizlik malzemesi birim maliyetlerinin açıklanması ve tevsik edici belgeler ile bu malzemelerin birimi üzerinden olmak üzere her bir malzeme için 1 birim numunenin (sözleşmenin uygulanması aşamasında numuneler ile aynı özellikte malzeme istenileceği dikkate alınarak) idareye teslim edilmesi istenilmiştir.

 

            Şikayete konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Altunlar Gıda Ulus Nak. Pet.Ürün. Tmz. İşl. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı olan 3.731.227,75.-YTL’nin yol ve giysi bedeli ile temizlik malzemeleri bedeli hariç olmak üzere hesaplanan toplam asgari işçilik maliyeti olan 3.334.953,57.-YTL’nin üzerinde bulunduğu görülmüş olup, anılan isteklinin 12.07.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması ve ekleri incelendiğinde; idarece açıklama istenilen tüm temizlik malzemesi kalemlerine ilişkin maliyetleri tevsik edici yazılı belgenin (proforma fatura) idareye sunulduğu, dolayısıyla idarece teklifte önemli olduğu tespit edilerek açıklama istenilen maliyet kalemlerine ilişkin olarak belgelendirilmiş açıklamada bulunduğu ve yaptığı açıklamaların idarece uygun bulunduğu görüldüğünden, idarece açıklama istenen kalemlere ilişkin yapılan bahse konu aşırı düşük açıklamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Mis Bak Temizlik San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 13.07.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında idarece açıklama istenilen temizlik malzemesi kalemlerine ilişkin maliyetleri tevsik eden herhangi bir belgenin sunulmadığı, sadece ihalenin kendilerinde kalması halinde sözleşme süresi boyunca sundukları numunelere uygun olarak temizlik malzemelerinin verileceğine dair bir taahhütnamenin sunulduğu ve belirtilen temizlik malzemelerine ait numunelerin idareye teslim edildiği anlaşılmış olup, temizlik malzemeleri için öngörülen teklif maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulmadığından Mis Bak Temizlik San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin aşırı düşük açıklamasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine uygun bulunmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          İdarece yapılan aşırı düşük sorgulaması incelendiğinde; aşırı düşük açıklamaları uygun bulunan Temsa İnş. Temz. Sağlık  Hiz. Turz. Akaryakıt Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubunun idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu formuna uygun bulunmadığı,  idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sözleşme giderleri kalemi bulunmamasına karşın, anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sözleşme giderleri kalemine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

          Temsa İnş. Temz. Sağlık  Hiz. Turz. Akaryakıt Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun idarece isteklilere verilen teklif mektubu standart formuna ve Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/M maddesi; “….Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” hükmüne uygun bulunmadığı ve belirtilen nedenle bu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

            Diğer yandan; idarece yapılan aşırı düşük sorgulamasında teklif birim fiyatı aşırı düşük bulunan temizlik malzemeleri kalemlerine ilişkin açıklama istenildiği görülmüştür.

 

            İdarece aşırı düşük bulunan temizlik malzemeleri birim maliyetlerine ilişkin açıklama istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı görüşüne varılmakla birlikte;

 

            -Birim fiyat teklif cetvelinde 9 nolu kalemde yer alan “orta boy çöp kovası” temizlik malzemesinde Pam-Pak Ltd.Şti.’nin teklif birim fiyatı olan 7,5.-YTL idarece aşırı düşük bulunarak açıklama istenilmesine karşın, daha düşük birim fiyatı teklif eden Temsa Ltd.Şti. (4,2.-YTL), Ak-Türk Ltd.Şti.-Kaytan Petrol A.Ş- Kaytan Bilişim-İletişim Ltd.Şti. iş ortaklığı (5,00.-YTL) ve aynı fiyatı teklif eden Pak-Tem Ltd.Şti. (7,5.-YTL)’nden bu kaleme ilişkin aşırı düşük açıklaması istenilmediği,

 

            -Birim fiyat teklif cetvelinde 19 nolu kalemde yer alan “çöp kovası” temizlik malzemesinde Mis-Bak Ltd.Şti.’nin 2,75.-YTL, Nilay Ltd.Şti.’nin 2,5.-YTL, Pak-Tem Ltd.Şti.’nin 2,00.-YTL, Ak-Türk Ltd.Şti.-Kaytan Petrol A.Ş- Kaytan Bilişim-İletişim Ltd.Şti. iş ortaklığının 2,00.-YTL teklif birim fiyatları idarece aşırı düşük bulunarak açıklama istenilmesine karşın, daha düşük birim fiyat teklifinde bulunan Altunlar Gıda Ltd.Şti.nden (1,25.-YTL) bu kaleme ilişkin aşırı düşük açıklaması istenilmediği,

 

            -Birim fiyat teklif cetvelinde 22 nolu kalemde yer alan “basit düz kağıt havlu dispenseri” temizlik malzemesinde Nilay Ltd.Şti.’nin 4,00.-YTL, Ak-Türk Ltd.Şti.-Kaytan Petrol A.Ş- Kaytan Bilişim-İletişim Ltd.Şti. iş ortaklığının 1,5.-YTL, Pak-Tem Ltd.Şti.’nin 3,00.-YTL, Mis-Bak Ltd.Şti.’nin 0,95.-YTL teklif birim fiyatları aşırı düşük bulunarak açıklama istenilmesine karşın, daha düşük birim fiyat teklifinde bulunan Yamanlar Ltd.Şti.’nden (0,375.-YTL) bu kaleme ilişkin aşırı düşük açıklaması istenilmediği görülmüştür.

 

          İdarece yapılan aşırı düşük sorgulamasında teklif birim fiyatı düşük bulunarak aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan yukarıda belirtilen temizlik malzemeleri kalemlerinde  aynı veya daha düşük birim fiyatı teklif edilmesine karşın yukarıda belirtilen isteklilerden bu kalemlere ilişkin olarak aşırı düşük açıklaması istenilmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

          Bununla birlikte; Pak-Tem Ltd.Şti.,  Ak-Türk Ltd.Şti.-Kaytan Petrol A.Ş- Kaytan Bilişim-İletişim Ltd.Şti. iş ortaklığı ve Yamanlar Ltd.Şti.’ne ait tekliflerin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, Temsa Ltd.Şti.’ne ait teklifin ise yukarıda açıklanan gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından bu isteklilerden yukarıda belirtilen kalemler için aşırı düşük açıklaması istenilmesine gerek bulunmadığı, ancak ihale üzerinde bırakılan Altunlar Gıda Ulus Nak. Pet.Ürün. Tmz. İşl. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde yer alan 19 nolu kaleme/“Çöp Kovası” ilişkin olarak öngördüğü birim maliyetin açıklanması için bu kaleme yönelik aşırı düşük sorgulaması yapılması gerektiği  görüşüne varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda Mis Bak Temizlik San. ve Tic.Ltd.Şti. ile  Temsa İnş. Temz. Sağlık  Hiz. Turz. Akaryakıt Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması, Altunlar Gıda Ulus Nak. Pet.Ürün. Tmz. İşl. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde yer alan 19 nolu kaleme/“Çöp Kovası” ilişkin olarak aşırı düşük sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul