İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3095
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :35
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3095
Şikayetçi:
 DM Mühendislik Müşavirlik Taah. ve Tic. Ltd. Şti Gökkuşağı Mahallesi Cevizlidere Cad. 50. Sok. Bahar Apt. Nu 3/17 Dikmen Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 06100 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24785
Başvuruya konu ihale:
 2007/45842 İhale Kayıt Numaralı “Burdur-Karamanlı-Tefenni D.Y.(Karacal-Tefenni Arası) Km 31+000- 73+700 - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayısal Harita Üretim İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 08.16.38.0041/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Burdur-Karamanlı-Tefenni D.Y.(Karacal-Tefenni Arası) Km 31+000- 73+700 - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayısal Harita Üretim İşi” ihalesine ilişkin olarak DM Mühendislik Müşavirlik Taah. ve Tic. Ltd. Şti’nin 28.08.2007 tarih ve 24785 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Firmalarınca taşeron olarak gerçekleştirilen Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne ait Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşine ilişkin olarak taşeronluk sözleşmesi ve idarenin onay yazısı ile hak ediş kapakları ve işin tamamlandığına dair yazı sunulduğu halde ihale komisyonunca iş deneyim belgesi geçersiz sayılarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği ve başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra 05.09.2007 tarihinde tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin düzenlenen ön inceleme raporu ve eklerinde yer alan belgelerin incelenmesinden; başvuru sahibinin kamuya taahhüt edilen bir proje hizmetinde alt yüklenici olduğu, iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin idare tarafından incelenmesi neticesinde; taşeron sözleşmesinde bedel olmadığı, sözleşmenin noter onaylı olmadığı ve işin tamamlandığını gösteren belgelerin sunulmadığı gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İş deneyimine konu proje hizmetinin ihaleyi yapan idareye taahhüt edildiği, dolayısıyla işin tamamlanıp tamamlanmadığının ve iş tutarının idare tarafından tespitinin yapılabileceği, Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre, alt yüklenicilerin iş deneyimini tevsik için sunacakları sözleşmenin noter onaylı olması zorunluluğunun bulunmadığı, taşeron sözleşmesinden, ödemelerin birim fiyatlara tenzilat uygulanmak suretiyle yapılacağının belirtildiği ve teklifte sözleşme ile ilgili düzenlenen faturaların sunulduğu, dolayısıyla sözleşmede bedel olmadığı gerekçesinin de yerinde olmadığı, dolayısıyla idarenin gerekçelerinin yerinde olmadığı, belirtilen bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, başvuruda yer alan iddiaların somut ve ciddi nitelikte olduğu anlaşıldığından, isteklinin bir hak kaybına uğraması ihtimalinin bertaraf edilmesi için iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilerek mevzuata aykırılık iddialarının esastan incelenmesi gerektiği düşüncesiyle başvurunun uygun bulunmadığına ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

      Abdullah DÜNDAR

                                                                                                                        Kurul Üyesi

     

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul