• Karar No: 2007/UH.Z-3096
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :36
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3096
Şikayetçi:
 Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazi Alemşah Mah. A.Küçük Armağan Sok. Tilla Apt. No:2/3 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı No:74 07070 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25765
Başvuruya konu ihale:
 2007/43511 İKN’li “Bilgisayar Otomasyon Sistemi İşletimi ve Kullanıcısı Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 08.16.78.0167/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Otomasyon Sistemi İşletimi ve Kullanıcısı Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye 8 (sekiz) isteklinin katıldığı, kendilerinin 785.907,82 YTL teklifte bulunduğu, ihalenin Haktok İnş. Taah. Eğt. Turz. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının kesinleşen ihale kararı ile kendilerine bildirildiği, idareye yapılan şikayetler üzerine ihalenin iptal edildiği, Kamu İhale Kurulunun 20.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2458 sayılı kararı ile idarenin iptal kararının iptal edilmesi üzerine ihale komisyonu tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda ihalenin Yamanalar – Uçansu ortak girişimi üzerinde bırakıldığı, idareye yaptıkları başvuruya idarenin cevabında; bahse konu ihalenin asgari işçilik maliyeti (yol bedeli, yemek bedeli, sözleşme gideri) dışında kalan giyim bedeli için yaptıkları açıklama ve belgelerin piyasa fiyatının çok altında olduğu, hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine uygun olmadığının belirtildiği, teklif ettikleri tutarın asgari işçilik maliyetin üzerinde olduğu, giyim bedeli ile ilgili tutarın ihale tarihinden önceki tarihte alınmış üretici ve imalatçı firmadan alınmış proforma fatura ile belgelendirildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile kendi teklifleri arasında 33.916,18 YTL’lik fark bulunduğu, tekliflerinin şartnamede belirtilen düzenlemelere göre gerçekçi ve en makul teklif olduğu, bu nedenle idarece alınan kesinleşen ihale kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin c) bendinde ihale konusu hizmetin türü ve miktarı: 

“19 ay süreli Bilgisayar Otomasyon Sistemi İşletimi ve Kullanıcısı Hizmeti Alımı İşinin 40 kişi ile 19 ay süre ile yürütülmesi işi” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

“26.1. İhale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, vergi, resim, harç, Sosyal Sigortalar Prim, iş kıyafeti vb. giderler, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca, personelin yol, giyecek ve yemek giderleri teklif fiyata dahildir.

 a) Çalışan personelin giyecek ihtiyaçları yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar teknik şartnamede belirlenmiştir.

 b) Personelin yol ve yemek bedeli ise yüklenici tarafından nakit olarak karşılanacak ve bordroda gösterilecektir.

Bir personele ödenecek asgari aylık brüt yol bedeli 44,00 (kırk dört) YTL. (Bir personelin bir aylık yol bedeli = 1,00 YTL. Şehir içi otobüs ücreti X 2 kez X 22 gün) dir. 40 kişi için 19 aylık asgari brüt yol gideri 33.400,00 YTL (44,00 YTL. 1kişinin aylık yol gideri X 40 kişi X 19 ay) olarak öngörülmüştür.

Bir personele ödenecek asgari aylık brüt yemek bedeli 61,60 (Altmışbir YTL. Altmış Ykr.) (Bir personelin bir aylık yemek bedeli = 2,80 YTL.  1 Öğün Yemek Bedeli X 22 gün) dür. 40 kişi için 19 aylık asgari brüt yemek gideri 46.816,00 YTL (61,60 YTL. 1kişinin aylık yemek gideri X 40 kişi X 19 ay) olarak öngörülmüştür.

  c) Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye İşletmesi otomasyon sistemine bağlı bilgisayar ve eklerinin, Network ve ortamının kurulum, bakım ve onarımda ve ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için çalıştırılacak 30 (Otuz) personele asgari ücretten en az %25 (yüzde yirmi beş) fazla ödeme yapılacaktır.

 d) Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Merkezinde otomasyon sistemine bağlı bilgisayar ve eklerinin, Network ve ortamının kurulum, bakım ve onarımında ve ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için çalıştırılacak 10 (On) personele ise asgari ücretten en az %40 (yüzde kırk) fazla ödeme yapılacaktır.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. İhale konusu Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti Alımı İşi’nde çalışılacak personel sayısı 40 (Kırk) olup; SSK Antalya Sigorta İl Müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5 (Yüzde bir buçuk) dir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Çalışan Personelin Dış Görünüşü ve Kıyafeti” başlıklı 4.6 ncı maddesinde;

“Renk, kumaş cinsi ve modeli Kontrol Teşkilatı tarafından belirlenecek aşağıda belirtilen kıyafetler yüklenici tarafından temine dilerek Kontrol Teşkilatının kontrolünde her bir personele imza karşılığı teslime dilecektir.

            Erkek personel : 19 Ay süre için en az 4 adet pantolon (iki kışlık, iki yazlık), 4 adet gömlek (iki kışlık, iki yazlık) ve 2 adet kravat.

            Bayan personel : 19 Ay süre için en az 4 adet pantolon (iki kışlık, iki yazlık), 4 adet gömlek (iki kışlık, iki yazlık) ve 2 adet fular.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (%3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 785.083,82 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından Haktok İnş. Taah. Eğt. Turz. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Birim Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş., Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti. ile Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenmiştir.

 

Haktok İnş. Taah. Eğt. Turz. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamada bulunmadığı,

 

Birim Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş.’nin açıklamasında giyim için öngörülen  toplam 0,1 YTL tutarın proforma fatura ile belgelendirildiği,

 

Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında giyim için öngörülen toplam 7.200,00 YTL tutarın proforma fatura ile belgelendirildiği,

 

Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında giyim için öngörülen toplam 0,18 YTL tutarın proforma fatura ile belgelendirildiği,

 

Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında giyim için öngörülen toplam 800,00 YTL tutarın proforma fatura ile belgelendirildiği,

           

            Görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından, Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında asgari işçilik maliyetin yanlış hesaplandığı, giyim için öngörülen tutarın teklif edilen tutarın üzerinde maliyet oluşturduğu, Birim Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş., Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti. ile Pırıltı Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında giyim için öngörülen tutarın gerçek piyasa fiyatlarının çok altında olduğu, hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine uygun olmadığı ve Kamu İhale Kurumunun 2007/UH.Z-122 sayılı kararında da belirtildiği üzere; “açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı açıktır.” görüşüne istinaden tekliflerin yeterli görülmediğinden değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;   

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.”

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul