İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3098
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :38
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3098
Şikayetçi:
 Yakup KAPÇIK, Eski Hal Meydanı No:11 Adapazarı / SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 14280 Gölköy Kampüsü BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23216
Başvuruya konu ihale:
 2007/81936 İKN|li “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.09.2007 tarih ve 08.15.79.0167/2007-64 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yakup KAPÇIK’ın 13.08.2007 tarih ve 23216 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu iş için götürü bedel teklif verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, şartname ekinde birim fiyat teklif mektubu verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale konusu işin yemek hizmeti olduğu ve hastanede ifa edileceği, hastanede, hasta ve refakatçi sayısının değişken olacağı, dolayısıyla hastanede her gün yemek yiyecek kişi sayısının farklı olacağı, bu nedenle götürü bedel teklif alınması sonucunda, sözleşme bedeli yönünden artış yada eksiliş olabileceği, sözleşmenin götürü bedel usulüne göre düzenlemesinden dolayı sözleşme bedelinin arttırılmasının mümkün olmadığı, işin eksik bedelle tamamlanması durumunda sözleşmeye taraf hizmet sunucusunun Borçlar Kanununa dayanarak eksik ifadan dolayı zarar ve kar mahrumiyeti iddiasında bulunabileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Kaynakların verimli kullanılması” ilkesi uyarınca, ihale konusu hizmetin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesi gerektiği,

 

3) İşin adı yemek, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler işi olup, işin malzeme dahil yemek pişirme mi yoksa sadece yemeğin pişirilmesi ile ilgili hizmet işimi olduğu idari şartname ve ilan metninde belirtilmediği, işin niteliğinin ilan metni ve idari şartnamenin ihaleye teklif vermeye ilişkin hususlar bölümünde yer alması gerektiği,

 

4) İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde; olağandışı durumlarda firmanın yemekleri dışarıda kendi mutfağında yada gıda üretim ve gıda sicil sertifikalı başka bir tesiste yaptıracağına dair taahhütname ve bu mutfağa ait gıda üretim ve sicil sertifikaları istenmiş olup, bir başka firmayla anlaşma yapılmış olsa dahi bu firmaya ait belgelerin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca hizmetin yapılacağı Bolu ilinde sadece 4-5 adet gıda üretim izin ve sertifikasına yemek üretim tesisi olduğu, bu firmaların bir kısmının ihaleye girmiş olduğundan anlaşma yapılacak firma bulunmasının zor olup, ihalede rekabeti engelleyici bir unsur içerdiği,

 

Yukarıda belirtilen aykırılıkların düzeltici işlem ile giderilmesi mümkün olmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihale, 17.09.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3000 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 31.08.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 31.08.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş ve sonuçlandırılmış bir başvurunun olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul