İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3099
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :39
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3099
Şikayetçi:
 Ahmet Selim AKÇAKAYA - Akçakaya Gıda Üretim, Aşağısoku Mah. Sanayi Sitesi İşçi Sosyal Tesisleri PK 14300 BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İl Millli Eğitim Müdürlüğü, Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. Anadolu Lisesi Yanı 14200 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25530
Başvuruya konu ihale:
 2007/87068 İKN|li “Çimento Çaydurt İlköğretim Okulu Öğrencilerine Sıcak Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 08.16.59.0167/2007-65 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İl Millli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çimento Çaydurt İlköğretim Okulu Öğrencilerine Sıcak Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak  Ahmet Selim AKÇAKAYA - Akçakaya Gıda Üretim’in 06.09.2007 tarih ve 25530 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın, şartnamede istenilen sorumlu yönetici belgesini teklifinde sunmadığı, idare tarafından sunulduğu iddia edilen belgenin istenilen şartları taşımadığı, sorumlu yönetici adına prim ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu onaylı prim bildirgelerinin eksik olduğu, iş deneyim belgesini başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair sunulan taahhütnamenin noter onayının eksik olduğu, şartnamede belirtilen diğer belgelerinde eksik olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda,Başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca eksikliklerin tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul