İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3100
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :40
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3100
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek. Dan. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.,, Vedat Dalokay Cad. No 62/4 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Binası Kat 3 Çine/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26075
Başvuruya konu ihale:
 2007/103373 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Okulu Öğrencilerine Yemek Satın Alınması ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 08.17.05.0141/2007-58 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Okulu Öğrencilerine Yemek Satın Alınması ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek. Dan. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ nin 12.09.2007 tarih ve 26075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından şartname bedelinin aşırı yüksek olarak belirlendiği iddia edilmektedir iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İşe ait ilanın 7 nci maddesinde; “İhale dokümanı Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçe Yatırım Şubesi adresinde görülebilir ve 500 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde;“İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.Doküman bedeli,basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen kanun hükmü doğrultusunda ihale konusu alımın projelendirme konularını kapsamadığı da göz önüne alındığında idarece belirlenen 500 YTL’lik ücretin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, idare tarafından 14.09.2007 tarih ve 4907 sayıyla gönderilen ve 18.09.2007 tarih ve 26567 sayıyla Kurumuz kayıtlarına alınan süreç bilgi formundan, şikayete konu ihalede 03.09.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin 03.09.2007 tarihinde imzalanmış olması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul