İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3101
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :41
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3101
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.,, Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı 3. Kat 63400 Meydan Mah.Birecik/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24299
Başvuruya konu ihale:
 2007/91378 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrenciler İçin Malzeme Dahil Öğlen Yemeği Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 08.16.15.0141/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrenciler İçin Malzeme Dahil Öğlen Yemeği Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.,’nin 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.08.2007 tarih ve 24299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3 maddesinde İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Çalışma İzin Belgesi istenilmesinin,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.3  maddesinde istenilen 3 adet panelvan tipi araç için ise,eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde araç sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerinin asılları veya noter onaylı suretlerinin istenilmesinin,

 

3) Hizmet Alımları Sözleşmesinin 22 nci maddesinde iş ve işyerinin korunması ve sigortalanması işle ilgili düzenleme yer aldığı ve anılan maddede Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine atıfta bulunduğu ve açıklamalar yer verildiği, ancak uygulanacak sigorta türü ve teminat limitlerinin ihale dokümanının ilgili kısımlarında belirtilmemesinin,

 

4) Teknik şartnamenin “1 İşin niteliği nev’i ve miktarı” başlıklı maddesinde yapılan “Her gün belirtilen rakamın %5 fazlası müteahhit tarafından karşılanacaktır.” Şeklinde  düzenlemesinin,

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri ” başlıklı 7.1 maddesinde; “o) 4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

1. Gıda Üretim Belgesi

2. Gıda Sicil Belgesi

3. Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Müdürlüğünce verilmiş;Gıda Maddeleri Üreten işyerlerine ait Çalışma İzin belgesi veya yine aynı makamlarca verilmiş Gıda İşyeri Sicil numarasını gösteren belge

4. Sağlık müdürlüğünde verilmiş;Gayri Sıhhi Müesseselere ait Çalışma ruhsatı belgesi

Sunulan belgeler ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış olacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.”

          

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar... “,,

 

Yine Aynı YönetmeliğinTanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale ilanının ve idari şartname yapılan düzenlemelerle istenilen Gayri Sıhhi Müesseselere ait Çalışma ruhsatı, Gıda Sicil ve Çalışma İzin Belgelerinin sadece İl Sağlık Müdürlüğünde alınma şartının getirilmesi, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...

 

…e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu durumda ihale ilanının idari şartnamede istenilen; çalışma izni ve gıda sicil belgesine sahip olmadan ilgili mevzuat uyarınca firmaların gıda üretim izni alamayacağı açıktır. Bu itibarla idare tarafından sadece Gıda Üretim İzin Belgesi istenilmesinin yeterli olacağı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3  maddesinin “İstekli bünyesinde 3 adet panelvan tipi araç bulunduracaktır.

İstekliler kendi malı olan makine, tesis ve ekipman;fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde araç sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerinin asılları veya noter onaylı suretlerinin sunulması gerekir.” şeklinde düzenlenmiştir

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…

…Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir….” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıdaki yönetmelik maddesi uyarınca, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu ve taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulmasının yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, idari şartnamede ihale konusu işte kullanılacak 3 adet araca ait her bir araç için eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde araç sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerinin asılları veya noter onaylı suretlerinin verilmesinin istenilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırıdır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının diğer hususlar başlığı altında “Yüklenici firma gıda zehirlenmesine ve benzeri tehlikelere karşı sigorta poliçesi verecektir.”

 

İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin de; “Yüklenici, gıda zehirlenmesine karşı Mali Sorumluluk poliçesi verecektir. Mali Sorumluluk Sigortası Sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici

sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak

için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiil olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece hak ediş ödemesi yapılmaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini,her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Buna karşılık Teknik Şartnamenin “İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı” başlıklı 1 inci maddesinde de; “…1554 öğrenciye öğlen yemekleri ekteki yemek çeşitlerinden, haftalık veya aylık listeler hazırlanarak  yükleniciye verilecektir. Belirlenen yemek adetleri tahmini olup öğrenci adedinde meydana gelecek eksilme ve artmadan dolayı yemek adedi okul idaresi tarafından belirlenen rakam olacaktır.(Günlük çıkacak yemek adedi listeye göre tespit edilecektir.) Her gün belirtilen net rakamın %5 fazlası yüklenici tarafından karşılanacaktır…Yukarıda belirtilen miktarlar öğrenci devamına ve diğer olabilecek durumlara göre değişiklik gösterebilir.Öğrencilerin artması durumunda yüklenici, verdiği teklif şartlarına bağlı kalacaktır.İhale yukarıda belirtilen yemeğin malzeme dahil yapımı,dağıtımı ve servis sonrası tüm işleri kapsamaktadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yine İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler,İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde iş artışı ve eksilişine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 27 nolu dipnotunda birim fiyat teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde iş artışı, eksilişi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeye yer verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla idarece birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede iş artışı ve eksilişine ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmasının yanı sıra, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde yapılan yemek adetlerinin artması veya azalması şeklinde yapılan düzenlemenin iş artışı ve eksilişini ifade ettiği ve dolayısıyla idari şartnamenin 51 nci maddesinde buna imkan verildiği anlaşıldığından, yukarıda belirtilen teknik şartname maddesindeki düzenleme isteklileri tereddüde düşürecek ve sağlıklı teklif verilmesini engelleyecek nitelikte görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda, anılan maddenin (g) bendine ilişkin olarak tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “…7.3.4.3-ISO 22000:2005 (Kalite ve Gıda Güvenliği belgesi)…şeklinde düzenlenmiştir.

 

Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000) belgesine ilişkin olarak 05.03.2007 tarihli Kurum yazıyla Türk Akreditasyon Kurumu’ndan talep edilen görüşe,

 

Türk Akreditasyon Kurumu’nun 13.03.2007 tarihli cevap yazısında da “…ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelendirmesi Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanınma anlaşmalarına yer alan belgelendirme konusu değildir. Bu sebeple bu tür belgelerle ilgili kurumumuzca bir teyit yazısı düzenlenmemektedir. Bunun yanı sıra HACCP ve OHSAS belgelendirmeleri konusunda, bahse konu belgelerin istenmeyeceği ilgili yönetmeliklerde ifade edilmiştir. ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelerinin de “HACCP ve OHSAS belgeleri” ile ilgili düzenlemelerin  yer aldığı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacağının düşünüldüğü …” belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (L) bendinin onuncu fıkrasında yer alan;“İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSAS) ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu itibarla, incelenen ihalede ISO 22000:2005 (Kalite ve Gıda Güvenliği) belgesinin istenilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul